EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ: МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ І РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
І. А. Островський, С. Ю. Юр'єва, О. П. Коюда, О. І. Славута

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.16

УДК: 338.465:628.47

І. А. Островський, С. Ю. Юр'єва, О. П. Коюда, О. І. Славута

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ: МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ І РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто регіональні особливості інноваційного підприємництва в сфері поводження з побутовими відходами. Підкреслено необхідність розвитку інфраструктури в контексті підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Відзначено проблему твердих побутових відходів досить актуальною і гострою для України. Проаналізовано статистичні дані щодо регіональних відмінностей розвитку мережі полігонів, джерел фінансування і масштабів роздільного збирання побутових відходів у регіонах України. Доведено необхідність використання головних принципів інноваційної моделі політики ЄС у галузі поводження з побутовими відходами: забезпечення екологічної; визначення пріоритетів щодо методів поводження з відходами; повномасштабне впровадження принципу розширеної відповідальності виробника (РВВ). Визначено основними напрямки підвищення ефективності системи поводження з відходами: удосконалення системи тарифів та платежів; програмно-цільовий підхід до управління; реалізація принципу розширеної відповідальності виробника; використання різних типів державно-приватного партнерства; широке інформування населення.

Ключові слова: тверді побутові відходи; інноваційне підприємництво; роздільне збирання побутових відходів; інтегральна оцінка роздільного збирання; екологічна безпека; принцип розширеної відповідальності виробника.solid household waste; innovative entrepreneurship; separate collection of household waste; integrated assessment of separate collection; environmental safety; the principle of extended producer responsibility.

Література

1. The Global Competitiveness Report 2006—2018 [Електронний ресурс] // The World Economic Forum. — 2007—2018. — Режим доступу: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018. — Дата звернення: 31.05.2019.
2. Бубенко П.Т. Управління системною модернізацією та розвитком житлово-комунальних підприємств: монографія / П.Т. Бубенко, О.В. Димченко, А.Д. Кашпур; НАН України, Північно-Східний науковий центр, Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. — Х.: ХНУМГ, 2014. — 233 с.
3. Голян В.А. Інвестиції в переробку відходів: як подолати пасивність влади та бізнесу / В.А. Голян // Дзеркало тижня. — 2018. №13. — С. 9.
4. Данилишин Б.М. Державно-приватне партнерство — стратегічна форма взаємодії влади і бізнесу / Б.М. Данилишин // Юридичні новини Online [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://news.yurist-online.com/news/kmu/2/ — Дата звернення: 31.05.2019.
5. Міщенко В.С. Світ відходів і Україна в ньому / В.С. Міщенко // Дзеркало тижня. Україна. — 2012. — № 25. — С. 3.
6. Мельник Л.Г. Інноваційні перспективи Третьої промислової революції: економіка, енергетика, екологія / Л.Г. Мельник // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2016. — №4.— С. 342—352.
7. Про відходи: Закон України від 05.03.1998. — № 187/98-ВР. — Редакція від 01.05.2019. // Верховна Рада України. Законодавство України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр. — Дата звернення: 31.05.2019.
8. Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 117-р. // Урядовий портал Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnogo-planu-upravlinnya-vidhodami-do-2030-roku?fbclid=IwAR2qQSadRbXxSHeGUq1ulk_TzBsEVYVxm8-l_HcMemlW242ObfmSqQ5r9nE. — Дата звернення: 31.05.2019.
9. Інформація щодо кількості полігонів побутових відходів, які відповідають державним-будівельним нормам станом на 01.10.2018 // Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/Dodatok-5.pdf. — Дата звернення: 31.05.2019.
10. Придбання контейнерів для побутових відходів та сміттєвозів у 2018 році // Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/Dodatok-4.pdf. — Дата звернення: 31.05.2019.
11. Інформація щодо впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами // Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/ informatsiya-shhodo-vprovadzhennya-suchasnih-metodiv-ta-tehnologiy-u-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-3/. — Дата звернення: 31.05.2019.
12. Впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів (ТПВ) станом на 01.01.2018 // Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/Dodatok-1.pdf. — Дата звернення: 31.05.2019.

I. Ostrovskyi, S. Yurieva, O. Koiuda, O. Slavuta

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE WASTE MANAGEMENT: — REGIONAL ASPECT: INTERNATIONAL CONTEXT AND REGIONAL PECULIARITIES OF UKRAINE

Summary

The article considers regional features of innovative entrepreneurship in the field of domestic waste management. The necessity of infrastructure development in the context of increasing the competitiveness of the national economy is emphasized. The problem of solid household waste is quite actual and acute for Ukraine. The current state of domestic waste management in Ukraine is characterized by the following main problems: insufficient number of waste utilization objects; inefficiency of environmental control and imperfect management practices; lack of effective regulatory and legislative regulations; the presence of illegal waste disposal; insufficiency of financial sources for introduction of innovations in this sphere.
The statistical data on the regional differences in the development of a network of landfills, funding sources and scales of separate collection of household waste in the regions of Ukraine are analyzed. The necessity of using the main principles of the EU innovation policy model in the field of domestic waste management is proved: the innovation model should be based on the three main principles of the EU policy on waste management: ensuring environmental safety in accordance with standards throughout the life cycle of waste; determination of priorities in accordance with the algorithm of waste management methods; full implementation of the principle "polluter pays", that is, those who dispose of garbage, pay the full amount for the most environmentally friendly way of its processing and utilization.
The main directions of improving the efficiency of the waste management system are defined: improving the system of tariffs and payments; program-target approach to management; Implementation of the principle of extended liability of the manufacturer; use of different types of public-private partnership; wide informing of the population.

References

1. The World Economic Forum (2018), "The Global Competitiveness Report (2006-2018)", available at: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018 (Accessed 31 May 2019).
2. Bubenko, P. T., Dymchenko, O. V. and Kashpur, A. D. (2014), Upravlinnia systemnoiu modernizatsiieiu ta rozvytkom zhytlovo-komunal'nykh pidpryiemstv [Management of system modernization and development of housing and communal enterprises], Khnumg, Kharkiv, Ukraine.
3. Holian, V. A. (2018), "The Investments in waste processing: how to overcome the passivity of power and business", Dzerkalo tyzhnia. Ukraina, vol. 13, p. 9.
4. Danylyschyn, B. M. (2011), "Public-private partnerships — strategic form of cooperation between government and business", Yurydychni novyny Online, [Online], available at: http://news.yurist-online.com/news/kmu/2/ (Accessed 6 April 2018).
5. Mishchenko, V. S. (2012), "World of waste and Ukraine in it", Dzerkalo tyzhnia. Ukraina, vol. 25, p. 3.
6. Melnyk L.G. (2016) "Innovative horizons of the Third industrial revolution: economy, power sector, ecology", Marketing і menedzhment innovatsyi, vol. 4, pp. 342—352.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine "About Waste", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр (Accessed 31 May 2019)/
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "On Approval of the National Waste Management Plan by 2030", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnogo-planu-upravlinnya-vidhodami-do-2030-roku?fbclid=IwAR2qQSadRbXxSHeGUq1ulk_TzBsEVYVxm8-l_HcMemlW242ObfmSqQ5r9nE (Accessed 31 May 2019).
9. Мinistry for Regional Development, Building and Housing of Ukraine (2019), "Information on the number of household waste landfills that meet state-building standards as of 01.10.2018", available at: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/Dodatok-5.pdf (Accessed 31 May 2019).
10. Мinistry for Regional Development, Building and Housing of Ukraine (2019), "Purchase of containers for household waste and garbage in 2018", available at: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/Dodatok-4.pdf (Accessed 31 May 2019).
11. Мinistry for Regional Development, Building and Housing of Ukraine (2019), "Information on the implementation of modern methods and technologies in the field of household waste management", available at: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/ informatsiya-shhodo-vprovadzhennya-suchasnih-metodiv-ta-tehnologiy-u-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-3/ (Accessed 31 May 2019).
12. Мinistry for Regional Development, Building and Housing of Ukraine (2019), "Implementation of separate collection of solid household waste (SHW) as of 01.01.2018", available at: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/Dodatok-1.pdf (Accessed 31 May 2019).

№ 12 2019, стор. 16 - 21

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-07-02

Кількість переглядів: 299

Відомості про авторів

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-7444-2560


С. Ю. Юр'єва

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

S. Yurieva

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Entrepreneurship and Business Administration, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

ORCID:

0000-0003-4972-2592


О. П. Коюда

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

O. Koiuda

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economics,O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-4205-8900


О. І. Славута

старший викладач кафедри економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

O. Slavuta

Senior Lecturer of Department of Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-3597-9816

Як цитувати статтю

Островський І. А., Юр'єва С. Ю., Коюда О. П., Славута О. І. Інноваційне підприємництво в сфері поводження з побутовими відходами: міжнародний контекст і регіональні особливості України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 16–21. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.16

Ostrovskyi, I., Yurieva, S., Koiuda, O. and Slavuta, O. (2019), “Innovative entrepreneurship in the waste management: — regional aspect: international context and regional peculiarities of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 16–21. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.