EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА
О. І. Шемігон, М. В. Вихор, М. В. Руденко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.31

УДК: 658.114.2:338.43(1-22)

О. І. Шемігон, М. В. Вихор, М. В. Руденко

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА

Анотація

Досліджено роль та місце публічно-приватного партнерства у забезпеченні поступального соціально-економічного розвитку села. Розглянуто теоретико-правові аспекти публічно-приватного партнерства. Визначено, що це специфічна форма співпраці між органами державної влади чи місцевого самоврядування, з одного боку, і приватним бізнесом, з іншого боку, для досягнення взаємовигідного результату. Розкрито основні переваги публічно-приватного партнерства для органів публічної влади, приватного бізнесу та громад. Зазначено, що публічно-приватне партнерство може сприяти вирішенню ряду соціально-економічних та екологічних проблем сільських територій. Цьому сприяє ріст доходів місцевих громад, поглиблення процесів децентралізації, швидке зростання кількості об'єднаних територіальних громад із достатньо широкими фінансовими повноваженнями. Окреслено ряд проблемних факторів, які стримують розвиток публічно-приватного партнерства і які потребують вирішення на державному і місцевому рівнях.

Ключові слова: публічно-приватне партнерство; публічний партнер; приватний партнер; типи угод; сільські території; місцеві громади; розвиток.

Література

1. ProAgro GROUP. У 2018 році Україна встановила рекорд з експорту агропродукції: http://www.proagro.com.ua/news/ukr/21061.html
2. Зарічний О.А. Публічна влада та участь громадян: юридичне трактування. Митна справа. 2015. № 4 (100). Ч. 2. С. 141—146.
3. Закон України "Про державно-приватне партнерство" від 1 липня 2010 року, №2404-УІ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
4. Затворницька О. Державно-приватне партнерство: час вчитися на помилках. https://dt.ua/macrolevel/derzhavno-privatne-partnerstvo-chas-vchitisya-na-pomilkah-289689_.html
5. Мішеніна Н.В., Ярова І.Є., Мішеніна Г.А. Розвиток механізмів державно-приватного партнерства у сфері природогосподарювання в умовах децентралізації. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2017. № 1. С. 319—330.
6. Рудейчук С.В. Сутність та характеристика публічно-приватного партнерства в Україні: обліковий вимір. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2018. Вип. 2 (40). С. 54—58.
7. Озерчук О.В. Державно-приватне партнерство та активізація інвестиційної діяльності в Україні. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2013. № 2 (66). С. 306—315.
8. Концепція розвитку сільських територій, схвалена розпорядженням КМ України 23 вересня 2015 року: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80]
9. Доходи і видатки місцевих бюджетів: коротко про головне: http://cost.ua/news/687-revenues-and-expenditures-of-local-budgets
10. Децентралізація. Місцеві бюджети 159 ОТГ за 2016 рік. Мінрегіонрозвитку. Фінансово-аналітичні матеріали: ttps://www. kmu/gov. ua/storage/app/media/reforms/53-rezultati-finansovogo-monitoringu-159-otg-za-2016-rik-stvorenikh-u-2015-rotsi.pdf
11. Уайт Нед. Державно-приватне партнерство в сільському господарстві: міжнародний досвід та перспективи для України: http://ppp-ukraine.org/wp-content/uploads/2014/01/Edward-White-PPPs-in-Agriculture-for-Ukraine-UKR-1.pdf
12. Залознова Ю.С., Бутенко Н.В., Петрова І.П. Публічно-приватне партнерство в Україні: стан, проблеми, перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 2 (44). С. 21—28.
13 Коваль Ю. Державна підтримка у проектах державно-приватного партнерства: http://jurblog.com.ua/2017/10/derzhavna-pidtrimka-u-proektah-derzhavno-privatnogo-partnerstva/
14. Задорожна С.М. Актуальні питання кадрового забезпечення об'єднаних територіальних громад в Україні. Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. 2017. №1 (3). С. 34—46.

O. Shemigon, M. Vykhor, M. Rudenko

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS AN INSTRUMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE VILLAGE

Summary

The role and the place of public-private partnership in providing socio-economic progressive development of a village have been explored. Theoretical and legal aspects of public-private partnership have been reviewed. Public-private partnership — is a cooperation between the government, territorial communities in the face of state bodies and bodies of local self-government from the one side and legal or self-employed persons from the other side to receive a desirable result. There were determined main advantages of public-private partnership for public sector, private business, and communities. In a point of fact, opportunities to attract additional investments and private initiative in the process of solving state and regional problems for public sector are opened. Private business has the opportunity to get additional profit found on relevant government support. Communities will be able to get additional social services, new workspaces, increasing citizen's income.
Main types of public-private partnership agreements which are encountered in the world practice and those that can be applied in Ukraine were reviewed These are the following, direct taxpayer support, tax privileges, guaranteed purchase of the relevant goods or services, providing state or local guarantees.
A public-private partnership has especially significant on socio-economic, environmental and demographic problems solution of rural territories. Prerequisites for this include constant income increase and financial capabilities expanding the local communities. Furthermore, public partners get much wider authority of material and finance resources disposal in the deepening decentralization processes and creation of united territorial communities. It gives them the opportunity to conclude appropriate agreements with private partners and ensure their performance.

Keywords: public-private partnership; public partner; private partner; agreement types; rural territories; local communities; development.

References

1. ProAgro GROUP (2019), "In 2018, Ukraine set a record for exporting agricultural products", available at: http://www.proagro.com.ua/news/ukr/21061.html (Accessed 30 May 2019).
2. Zarichnyj, O.A. (2015), "Public authority and citizen participation: legal interpretation", Mytna sprava, vol. 4 (100), no. 2, pp. 141—146.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On State-Private Partnership", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 30 May 2019).
4. Zatvornyts'ka, O. (2018), "Public-private partnership: time to learn from mistakes", available at: https://dt.ua/macrolevel/derzhavno-privatne-partnerstvo-chas-vchitisya-na-pomilkah-289689_html (Accessed 30 May 2019).
5. Mishenina, N.V. Yarova, I.Ye. and Mishenina, H.A. (2017), "Development of mechanisms of public-private partnership in the field of environmental management in conditions of decentralization", Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 1, pp. 319—330.
6. Rudejchuk, S.V. (2018), "The essence and characteristics of public-private partnership in Ukraine: accounting dimension", Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu, vol. 2 (40), pp. 54—58.
7. Ozerchuk, O.V. (2013), "Public-private partnership and activation of investment activity in Ukraine", Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 2 (66), pp. 306—315.
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "Concept of development of rural territories", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80 (Accessed 30 May 2019).
9. cost.ua (2019), "Revenues and expenditures of local budgets: briefly about the main thing", available at: http://cost.ua/news/687-revenues-and-expenditures-of-local-budgets (Accessed 30 May 2019).
10. Ministry of Regional Development (2016), "Decentralization. Local budgets 159 OTG for 2016", available at: ttps://www.kmu/gov.ua/storage/app/media/reforms/53-rezultati-finansovogo-monitoringu-159-otg-za-2016-rik-stvorenikh-u-2015-rotsi.pdf (Accessed 30 May 2019).
11. Ned, U. (2013), "Public-private partnership in agriculture: international experience and perspectives for Ukraine", available at: http://ppp-ukraine.org/wp-content/uploads/2014/01/Edward-White-PPPs-in-Agriculture-for-Ukraine-UKR-1.pdf (Accessed 30 May 2019).
12. Zaloznova, Yu.S. Butenko, N.V. and Petrova, I.P. (2016), "Public-private partnership in Ukraine: state, problems, prospects", Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 2 (44), pp. 21—28.
13. Koval', Yu. (2017), "State support in public-private partnership projects", available at: http://jurblog.com.ua/2017/10/derzhavna-pidtrimka-u-proektah-derzhavno-privatnogo-partnerstva/ (Accessed 30 May 2019).
14. Zadorozhna, S.M. (2017), "Current issues of staffing of united territorial communities in Ukraine", Publichne administruvannia: naukovi doslidzhennia ta rozvytok, vol. 1 (3), pp. 34—46.

№ 12 2019, стор. 31 - 36

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-07-02

Кількість переглядів: 907

Відомості про авторів

О. І. Шемігон

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

O. Shemigon

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of management, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-4920-6427


М. В. Вихор

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

M. Vykhor

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of management, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9799-4678


М. В. Руденко

асистент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

M. Rudenko

Assistant Professor of the Department of management, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8016-5221

Як цитувати статтю

Шемігон О. І., Вихор М. В., Руденко М. В. Публічно-приватне партнерство як інструмент соціально-економічного розвитку села. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 31–36. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.31

Shemigon, O., Vykhor, M. and Rudenko, M. (2019), “Public-private partnership as an instrument of socio-economic development of the village”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 31–36. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.