EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИТРАТИ НА РЕМОНТ ТА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ
Ю. Б. Скорнякова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.37

УДК: 657:330.522.2:005.52

Ю. Б. Скорнякова

ВИТРАТИ НА РЕМОНТ ТА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті виконано критичний аналіз проблематики ідентифікації та обліку витрат на підтримку, відновлення та покращення технічних характеристик основних засобів. Встановлено, що чинні нормативні документи, а також наукова література містять суперечливі принципи розмежування поточних і капітальних витрат у складі витрат на відновлення та покращення технічних характеристик основних засобів, особливо у випадках із витратами на ремонт основних засобів. Водночас порядок розмежування витрат на ремонт основних засобів на поточні та капітальні здатен суттєво впливати на вартість окремих активів, розмір фінансових результатів, визначених в обліку та представлених у фінансовій звітності, а також на розмір прибутку до оподаткування, що передусім може спричинити конфлікти із податковими органами.

Ключові слова: основні засоби; витрати; поточні витрати; капітальні витрати; облік; ремонт основних засобів; поліпшення основних засобів; прибуток; оподаткування прибутку підприємств.

Література

Література:
1. Податковий Кодекс України: Закон України від 02.12.2011 р. № 2755-VI. Дата оновлення: 01.06.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 05.06.2019).
2. Маркс К. Капітал. Київ: Видавництво політичної літератури України, 1964. Т. 2. 598 с.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. Дата оновлення: 05.01.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (дата звернення 05.06.2019).
4. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561. Дата оновлення: 30.12.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03 (дата звернення 05.06.2019).
5. Завадський Й.С., Осовська Т.В., Юшкевич О.О. Економічний словник. Київ: Кондор, 2006. 356 с.
6. Самчик М.Ю. Особливості бухгалтерського обліку витрат на ремонт основних засобів. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. 2011. № 4 (58). С. 129—133.
7. Головачко В.М. Методика обліку витрат на ремонт і поліпшення основних засобів. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. 2014. № 2 (2). С. 95—98.
8. Семеген Л. Методика обліку витрат на поліпшення та утримання інших необоротних матеріальних активів. Економічний аналіз. 2010. Вип. 6. С. 321—325.
9. Карєв В. Деякі аспекти застосування пунктів 14 і 15 П(С)БО 7 "Основні засоби". Бухгалтерський облік і аудит. 2003. № 6. С. 23—27.
10. Правила утримання жилих будинків та при будинкових територій: Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76. Дата оновлення: 17.05.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05 (дата звернення 05.06.2019).
11. Плахтій Т.Ф. Облік витрат на ремонт та модернізацію основних засобів: бухгалтерські та податкові наслідки. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики. 2017. № 4. С. 108—116.
12. Леонова Ю.О. Особливості обліку основних засобів в умовах дії Податкового кодексу України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 872—876.

Y. Skornyakova

EXPENSES FOR REPAIRS AND IMPROVEMENT OF FIXED ASSETS: ACCOUNTING AND TAX ASPECTS

Summary

The article deals with the critical analysis of identification and cost accounting issues to support, recover and improve technical characteristics of fixed assets. It has been found out that current regulatory documents, as well as scientific literature, contain contradictory principles of current and capital expenditures distinction as a part of costs` recovery and improvement of fixed asset's technical characteristics, especially in case of costs of repair of fixed assets. At the same time, the procedure of cost distinction in repair expenses, current and capital ones, can significantly affect the value of individual assets, the size of financial results identified in Accounting and presented in financial statements, as well as the amount of profit before tax, which may cause conflicts with tax authority.

Keywords: fixed assets; costs; current expenses; capital expenditures; accounting; repair of fixed assets; improvement of fixed assets; profit; income tax.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 5 June 2019).
2. Marx, K. (1964), Kapital [Capital], Vydavnytstvo politychnoi literatury Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
3. Ministry of Finance of Ukraine (2000), "Regulation (standard) of accounting 7 "Fixed assets"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (Accessed 5 June 2019).
4. Ministry of Finance of Ukraine (2003), "Methodical recommendations for the accounting of fixed assets", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03 (Accessed 5 June 2019).
5. Zavadsky, Y.S. Osovska, T.V. and Yushkevich, O.O. (2006), Ekonomichnyj slovnyk [Economic Dictionary], Kondor, Kyiv, Ukraine.
6. Samchik, M.Yu. (2011), "Features of accounting of expenses for repair of fixed assets", Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 4 (58), pp. 129—133.
7. Golovchko, V.M. (2014), "Method of accounting the repairs and improvement of fixed assets", Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomika, vol. 2 (2), pp. 95—98.
8. Semegen, L. (2010), "A method of account for charges on an improvement and maintenance of other irreversible assets", Ekonomichnyj analiz, vol. 6, pp. 321—325.
9. Kariev, V. (2003), "Some aspects of the application of paragraphs 14 and 15 Regulation (standard) of accounting 7 "Fixed assets"", Bukhhalters'kyj oblik i audit, vol. 6, pp. 23—27.
10. State Committee of Ukraine on Housing and Communal Services (2005), "Rules for the maintenance of residential buildings and residential areas", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05 (Accessed 5 June 2019).
11. Plakhtii, T.F. (2017), "Accounting for the cost of repairs and modernization of fixed assets: accounting and tax consequences", EKONOMIKA. FINANSY. MENEDZhMENT: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 4, pp. 108—116.
12. Leonova, Yu.O. (2017), "Features of fixed assets accounting in the conditions of the Tax Code of Ukraine", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 16, pp. 872—876.

№ 12 2019, стор. 37 - 42

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-07-02

Кількість переглядів: 609

Відомості про авторів

Ю. Б. Скорнякова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Y. Skornyakova

PhD in Economics, associate professor, associate professor of accounting and taxation chair, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0002-8433-0183

Як цитувати статтю

Скорнякова Ю. Б. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів: обліково-податковий аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 37–42. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.37

Skornyakova, Y. (2019), “Expenses for repairs and improvement of fixed assets: accounting and tax aspects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 37–42. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.