EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
Д. Д. Третяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.43

УДК: 369.06

Д. Д. Третяк

СУТНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

Анотація

Статтю присвячено розгляду теоретичних засад медичного страхування як форми соціального захисту населення у сфері охорони здоров'я, систематизовано основні складові його економічного змісту. Оскыльки медичне страхування забезпечує стабільність, соціальні гарантії в суспільстві за допомогою механізму страхового захисту. Досліджено, що протягом тривалого періоду система медичного страхування удосконалювалася, змінювалися її організаційні форми, методи компенсації збитків, збільшувалася кількість страхових програм у міру розширення страхових інтересів і зміни страхових ризиків. Зазначено, що у процесі реформування економіки України досить гострого розгляду потребує саме питання медичного страхування, тому що в умовах формування ринкової інфраструктури важливе місце займає медичне обслуговування населення як своєрідна сфера послуг для повноцінного функціонування людського організму. Здоров'я населення за сучасними уявленнями визначає ступінь соціально-культурного розвитку суспільства та якості життя громадян. Розглянуто сучасні підходи провідних вчених до визначення поняття "медичного страхування", його основної мети, завдань, форм, суб'єктів та об'єктів. Виявлено, що медичне страхування має певні переваги перед приватними і державними моделями охорони здоров'я. Також детально проаналізовано обов'язкову та добровільну форми медичного страхування, виділено спільні та відмінні характеристики в залежності від організації їх проведення. Визначено, що кожна з цих форм має певні особливості щодо суб'єктів страхування і умов страхового захисту. Так, обов'язкове медичне страхування є частиною системи соціального страхування, а добровільне медичне страхування є доповненням до обов'язкового і гарантує оплату медичних послуг, що надані понад його програму. У результаті дослідження запропоновано власне визначення медичного страхування як засобу реалізації соціальної функції держави і як джерела фінансового забезпечення охорони здоров'я населення.

Ключові слова: системи охорони здоров'я; фінансування охорони здоров'я; медичне страхування; медична допомога; медична послуга.

Література

1. Авраменко Н. Державна соціальна політика в галузі охорони здоров'я України / Н.В. Авраменко // Економіка та держава. — 2011. — №3. — С. 134—135.
2. Базилевич В.Д. Страховий ринок України / В.Д. Базилевич. — К.: Товариство "Знання" КОО, 2008. — 347 с.
3. Базилевич, В.Д. Страхова справа / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. — 6-те вид., стер. — К.: Знання, 2008. — 351 с.
4. Богуславський С.І. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи / С.І. Богуславський, Ю.С. Шибалкіна // Зовнішня торгівля право та економіка. — 2008. — № 4. — С. 83—86.
5. Гижибовський Ю. Правові та фінансово-економічні передумови запровадження в Україні медичного страхування / Ю. Гижибовський. — Ефективність державного управління: збірник наукових праць. — 2009. — Вип. 18/19. — С. 112—118.
6. Недолужко А. Добровільне медичне страхування у системі страхового захисту здоров'я / А.В. Недолужко, Н.Г. Нагайчук [Електронний ресурс]. — Режим доступу: httр://nauka.zіnet.іnfo/9/nedoluzhko.рhр
7. Осадець С.С. Страхування: підручник / С.С. Осадець. — Вид. 2-ге, [перероб. та доп.]. — К.: Вид-во КНЕУ, 2008. — 599 с., с. 234.
8. Про страхування: закон України від 07.03.1996 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр
9. Стецюк Т.І. Медичне страхування та його роль у забезпеченні соціального захисту громадян: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Т.І. Стецюк. — Київ, 2009. — 23 с.

References:
1. Avramenko, N.V. (2011), "State social policy in the field of public health of Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, рр. 134—135.
2. Bazilevich, V.D. (2008), Strakhovyy rynok Ukrayiny [Insurance market of Ukraine], Znannya, Kyiv, Ukraine.
3. Bazilevich, V.D. (2008), Strakhovyy biznes [Insurance business], 6th ed., Znannya, Kyiv, Ukraine.
4. Boguslavsky, S.I. (2008), "Medical insurance in Ukraine: problems and perspectives", Zovnishnya torhivlya pravo ta ekonomika, vol. 4, рр. 83—86.
5. Gizhibsky, Yu. (2009), "Legal and financial-economic prerequisites for the introduction of health insurance in Ukraine", Efektyvnist derzhavnoho upravlinnya: zbirnyk naukovykh prats, vol.18/19, рр. 112—118.
6. Nedoluzhko, A. (2005), "Voluntary medical insurance in the system of health insurance", available at: nauka.zіnet.інnfo/9/nedoluzhko.php (Accessed 30 May 2019).
7. Osadets, S.S. (2008), Strakhuvannya [Insurance], 2-th ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "On Insurance", available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/85/96-vr (Accessed 30 May 2019).

D. Tretiak

THE ESSENCE AND SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OF HEALTH INSURANCE

Summary

The article is devoted to the consideration of the theoretical principles of medical insurance as a form of social protection of the population in the sphere of health protection, the main components of its economic content are systematized. Since health insurance provides stability, social guarantees in society through the mechanism of insurance protection. It was investigated that for a long period of time the system of medical insurance was improved, its organizational forms changed, methods of compensation of losses, and the number of insurance programs increased with the expansion of insurance interests and changes in insurance risks. It is noted that in the process of reforming the Ukrainian economy a very acute consideration needs to be given to the issue of health insurance, because in the conditions of the formation of market infrastructure the medical service of the population occupies an important place as a kind of service for the full functioning of the human organism. Health of the population according to modern ideas determines the degree of socio-cultural development of society and the quality of life of citizens. The modern approaches of leading scientists to the definition of the concept of "medical insurance", its main goal, tasks, forms, subjects and objects are considered. It has been found that health insurance has certain advantages over private and public health care models. Also, the mandatory and voluntary forms of medical insurance are analyzed in detail, the common and distinctive characteristics are distinguished depending on the organization of their carrying out. It has been determined that each of these forms has certain peculiarities in relation to the subjects of insurance and the conditions of insurance protection; therefore, compulsory medical insurance is a part of the social insurance system, and voluntary health insurance is an addition to the mandatory and guarantees the payment of medical services, which provided over his program. As a result of the study, the actual definition of health insurance as a means of realizing the social function of the state and as a source of financial security for public health is proposed.

Keywords: health care system; financing of health care; medical insurance; medical aid; medical service.

№ 12 2019, стор. 43 - 47

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-07-02

Кількість переглядів: 569

Відомості про авторів

Д. Д. Третяк

к. е. н., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

D. Tretiak

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Insurance, Banking and Risk management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-1610-6905

Як цитувати статтю

Третяк Д. Д. Сутність та соціально-економічне значення медичного страхування. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 43–47. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.43

Tretiak, D. (2019), “The essence and socio-economic importance of health insurance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 43–47. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.