EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ
О. В. Вертелєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.48

УДК: 330.341

О. В. Вертелєва

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ

Анотація

Проведений ретроспективний аналіз процесу математизації економіки дозволив виділити основні наукові напрями вирішення економічних проблем за специфікою використання математичних методів та підходів. Виявлено причини, що обмежують, а часом роблять недоцільним застосування багатьох традиційних методів аналізу, оцінювання і прогнозування. Серед сучасних математичних теорій і підходів, які здатні забезпечити адекватність економіко-математичних моделей в умовах нової економічної парадигми, до найбільш перспективних віднесено використання нечітких методів, нейронних мереж, генетичних алгоритмів, фрактальної геометрії, інтегро-диференціальних рівнянь із запізненням. Запропоновано розглянути фракталізацію як базовий метод інституціональної економіки та запровадити використання нечіткої логіки в процеси державного управління. В основу дослідження покладено наукові праці зарубіжних і вітчизняних математиків, економістів, представників бізнес-середовища, присвячені використанню математичних методів і моделей в економіці в різні періоди часу та за різних умов.

Ключові слова: економіко-математичні моделі; соціально-економічна система; фрактал; нечітка логіка; нейромережеві технології; економічна парадигма.

Література

1. Економіко-математичне моделювання: навч. посіб. / О.Є. Лугінін, В.М. Фомішина. — К.: Знання, 2011.— 342 с.
2. McCulloch W. S., Pitts W. H. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. Bulletin of Mathematical Biophysics, 1943. — №5. — р.115—133.
3. Скнар І.І. Концепція побудови біологічно правдоподібної штучної нейронної мережі / І.І. Скнар // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. — 2014. — №3. — C. 188—218.
4. Економіко-математичне моделювання: навч. посіб. / За ред.О.Т. Іващука. — Тернопіль: ТНЕУ "Економічна думка", 2008.— 704 с.
5. Фодчук В.И. Исследование сингулярно возмущенных дифференциально-функциональных уравнений методом интегральных многообразий / В.И. Фодчук, И.М. Черевко // Асимптотическое интегрирование нелинейных уравнений. — К.: Ин-т математики АН Украины, 1992. — С.124—127.
6. Піддубна Г.К. Застосування керованості лінійних диференціальних рівнянь із запізненням в економіці / Г.К. Піддубна // Причорноморські економічні студії. — 2017. — Вип. 13-1. — С.184—187.
7. Фадєєва І.Г. Основні напрями удосконалення бізнес-процесів та сучасна методологія їх моделювання та регламентації на засадах нечіткої логіки / І.Г. Фадєєва // Економіка і держава, 2014. — № 11. — C. 11—18.
8. Ставицький О.В., Мозолевська М.О. Використання нейронних мереж для прогнозування у фінансовій сфері / О.В.Ставицький, М.О. Мозолевська // Актуальні проблеми економіки та управління, 2017. — № 11.
9. Половцев О.В. Методи моделювання динаміки соціально-економічних систем / О.В. Половцев // Вісник НАДУ. Серія: Державне управління. — 2010. — №1. — С. 105—111.
10. Половцев О.В., Рачинський А.П. Сучасні підходи до формування методологічного змісту механізмів трансформації управлінських рішень в системі державного управління / О. В. Половцев, А. П. Рачинський // Вісник НАДУ. Серія: Державне управління. — 2018. — №1. — С. 52—60.
11. Сохацька О.М. Новий порядок на світовому фінансовому ринку: післякризові проекти і реалії / О.М. Сохацька // Журнал європейської економіки. — 2010. — Т. 9. — № 1. — C. 93—107.
12. Taleb N.N. The black swan: the impact of the highly improbable. — New York: Random House, 2007.
13. Петерс Э. Хаос и порядок на рынке капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка: Пер. с англ. — М: Мир, 2000. — 333 с.
14. Мазаракі А.А. Потенціал парадигмальних та концептуальних змін в економічній науці ХХІ ст. / А.А. Мазаракі // Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст.: перспективи нової парадигми: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28—29 трав. 2019 р.). — Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. — 344 с.
15. Гриценко А.А. Економічна освіта: шлях від теорії до практики / А.А. Гриценко // Економіка України. — 2018. — № 10 (683). — С. 53—70.
16. Тарасевич В.М. Проблематика істини у світовій економічній науці / В.М. Тарасевич // Економіка України. — 2018. — № 10 (683). — С. 88—99.
17. Уманців Ю.М. Економічна теорія у новітньому методологічному дискурсі / Ю. Уманців // Вісник КНТЕУ. — 2019. — №2 (124). — С. 51—63.
18. Стівен А. Марглін. Економіка: гнітюча наука. Як економічний спосіб мислення розхитує засади спільноти. — К.: Темпора, 2012. — 520 с.
19. Шигун М.М. Застосування математичних методів в економіці: специфіка, проблеми, перспективи / М. Шигун // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. — 2007. — №1 (39). — С. 425—433.
20. Ло Е. Адаптивні ринки. Фінансова еволюція на швидкості думки / Пер. з англ. І. Терещенка, В. Зенгви, Н. Мочалової. — Київ: Форс Україна, 2018. — 560 с.
21. Paul Krugman. How did economists get it so wrong? / The New York Times / URL: http://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economict. html?_r=1. 02.09.2009.
22. Вертелєва О.В. Мікроекономічний аналіз: припущення та застереження / О.В. Вертелєва // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. — Серія №18 Економіка і право. — 2015. — Вип. 29. — С. 43—51.
23. Ajdukiewicz K. Das Weltbild und die Begriffsapparatur // "Erkenntnis". Bd. IV. Leipzig, 1934. — s. 259—287. https://books.google.com.ua

O. Vertelieva

MATHEMATICAL MODELING OF ECONOMIC PROCESSES IN CONDITIONS OF PARADIGMAL DISPATCHES

Summary

In the context of the transition to post-economic society, the deepening of the processes of globalization, the mental and spiritual evolution of man, changes in our worldview and economic behavior, there is a need for a new system of economic theory that would be adequate to qualitatively new conditions for the development of civilization. Of particular relevance are the review of theoretical and methodological principles and the development of perspective directions of economic and mathematical modeling from the standpoint of the new economic paradigm and outline the effective mechanisms of their application in solving practical problems and problems.
The purpose of the article is to analyze the process of mathematization of the economy in the 17th — 21st centuries, to identify problems and limitations that arise in applying mathematical methods in economic research, to develop proposals for the use of modern mathematical theories and approaches that will ensure the adequacy of economic and mathematical models in the new economic paradigm.
The research is based on the scientific works of foreign and domestic mathematicians, economists, representatives of the business environment, devoted to the use of mathematical methods and models in the economy in different periods of time and under different conditions. In the article the set of the newest methods of scientific knowledge, system approach and generalization is applied.
The retrospective analysis of the mathematization process of the economy made it possible to distinguish main scientific directions of solving economic problems by the specifics of usage of mathematical methods and approaches. Reasons for limiting and sometimes rendering inappropriate application of many traditional methods of analysis, estimation and forecasting are revealed. Among the modern mathematical theories and approaches that are capable of ensuring the adequacy of economic and mathematical models in the new economic paradigm, fuzzy methods, neural networks, genetic algorithms, fractal geometry, and integro-differential equations with delay are the most promising. It is proposed to consider fractalization as the basic method of the institutional economy and to introduce the use of fuzzy logic in the processes of public administration.

Keywords: economic — mathematical models; socioeconomic systems; fractal; fuzzy logic; neural network technology; economic paradigm.

References

1. Luhinin, O.Ye. and V.M. (2011), Fomishyna Ekonomiko-matematychne modeliuvannia [Economic and mathematical modeling], Znannia, Kyiv, Ukraine.
2. McCulloch, W.S. and Pitts, W.H. (1943), "A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. Bulletin of Mathematical Biophysics", vol. 5, pp. 115—133.
3. Sknar, I.I. (2014), "The concept of building a biologically plausible artificial neural network", Nejro-nechitki tekhnolohii modeliuvannia v ekonomitsi, vol. 3, pp. 188-218.
4. Ivaschuk, O.T. (2008), Ekonomiko-matematychne modeliuvannia [Economic and mathematical modeling], TNEU "Ekonomichna dumka", Ternopil', Ukraine.
5. Fodchuk, V.Y. and Cherevko, Y.M. (1992), "Investigation of singularly perturbed differential-functional equations by the method of integral manifolds", Asymptotycheskoe yntehryrovanye nelynejnykh uravnenyj [Asymptotic integration of nonlinear equations], Yn-t matematyky AN Ukrayny, Kyiv, Ukraine, pp. 124—127.
6. Piddubna, H.K. (2017), "Application of controllability of linear differential equations with delay in economy", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 13-1, pp. 184—187.
7. Fadieieva, I.H. (2014), "Main directions of improvement of business processes and modern methodology of their modeling and regulation on the basis of fuzzy logic", Ekonomika i derzhava, vol. 11, pp. 11—18.
8. Stavyts'kyj, O.V. and Mozolevs'ka, M.O. (2017), "Use of neural networks for forecasting in the financial sphere", Aktual'ni problemy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 11.
9. Polovtsev, O.V. (2010), "Methods of modeling the dynamics of socio-economic systems", Visnyk NADU. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 1, pp. 105—111.
10. Polovtsev, O.V. and Rachyns'kyj, (2018), "Modern approaches to the formation of methodological content of the mechanisms of transformation of managerial decisions in the system of public administration", Visnyk NADU. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 1, pp. 52—60.
11. Sokhats'ka, O.M. (2010), "A new order in the world financial market: post-crisis projects and realities", Zhurnal ievropejs'koi ekonomiky, vol. 9, no. 1, pp. 93—107.
12. Taleb, N.N. (2007), "", The black swan: the impact of the highly improbable, Random House, New York, USA.
13. Peters, E. (2000), Khaos y poriadok na rynke kapytala. Novyj analytycheskyj vzghliad na tsykly, tseny y yzmenchyvost' rynka [Chaos and order in the capital market. New analytical look at cycles, prices and market volatility], Myr, Moscow, Russia.
14. Mazaraki, A.A. (2019), "Potential of paradigmatic and conceptual changes in economic science of XXI century", Teoretyko-metodolohichni transformatsii ekonomichnoi nauky u XXI st.: perspektyvy novoi paradyhmy: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. [Theoretical and Methodological Transformations of Economic Science in the XXI Century: Perspectives of a New Paradigm: Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine, 28—29 May.
15. Hrytsenko, A.A. (2018), "Economic education: the path from theory to practice", Ekonomika Ukrainy, vol. 10 (683), pp. 53—70.
16. Tarasevych, V.M. (2018), "The problem of truth in world economic science", Ekonomika Ukrainy, vol. 10 (683), pp. 88—99.
17. Umantsiv, Yu.M. (2019), "Economic theory in the latest methodological discourse", Visnyk KNTEU, vol. 2 (124), pp. 51—63.
18. Marhlin, S.A. (2012), Ekonomika: hnitiucha nauka. Yak ekonomichnyj sposib myslennia rozkhytuie zasady spil'noty [Economics: oppressive science. How the economic way of thinking shakes the foundations of the community], Tempora, Kyiv, Ukraine.
19. Shyhun, M.M. (2007), "Application of mathematical methods in the economy: specifics, problems, perspectives", Visnyk ZhDTU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 1 (39), pp. 425—433.
20. Lo, E. (2018), Adaptyvni rynky. Finansova evoliutsiia na shvydkosti dumky [Adaptive markets. Financial evolution on the speed of thought], Fors Ukraina, Kyiv, Ukraine.
21. Krugman, P. (2009), "How did economists get it so wrong?", The New York Times, available at: http://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economict. html?_r=1 (Accessed 30 May 2019).
22. Vertelieva, O.V. (2015), "Microeconomic analysis: assumptions and reservations", Naukovyj chasopys NPU im. M.P. Drahomanova. Seriia №18 Ekonomika i pravo, vol.29, pp. 43—51.
23. Ajdukiewicz, K. (1934), "Das Weltbild und die Begriffsapparatur", Erkenntnis, Leipzig, vol. IV, pp. 259—287, available at: https://books.google.com.ua/ (Accessed 30 May 2019).

№ 12 2019, стор. 48 - 56

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-07-02

Кількість переглядів: 518

Відомості про авторів

О. В. Вертелєва

к. ф.-м. н., доцент, кафедра економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

O. Vertelieva

Ph.D., Associate Professor in the economic theory and competition policy department, Kiev National Trade and Economics University

ORCID:

0000-0002-8343-0297

Як цитувати статтю

Вертелєва О. В. Математичне моделювання економічних процесів в умовах парадигмальних зрушень. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 48–56. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.48

Vertelieva, O. (2019), “Mathematical modeling of economic processes in conditions of paradigmal dispatches”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 48–56. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.48

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.