EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
С. М. Данькевич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.57

УДК: 504:332:630.6

С. М. Данькевич

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Анотація

Обгрунтовано роль інвестиційної діяльності у розв'язанні проблеми досягнення збалансованого рівня лісогосподарського землекористування України. Доведено, що на останній час потенціал фінансово-економічних передумов забезпечення збалансованого рівня лісогосподарського землекористування в Україні використовується не на достатньому рівні, оскільки лишається не повністю задіяним інструмент залучення інвестицій. Досвід країн з розвинутим лісовим сектором свідчить, що використання земель лісогосподарського призначення є фундаментальним інвестиційним інструментом, тоді як в Україні внаслідок впливу організаційно-економічних, інституціональних та правових факторів функціональне використання цього фінансового ресурсу досить обмежене. У дослідженні на прикладі Державного підприємства "Радехівське лісомисливське господарство" доведено необхідність диверсифікації джерел фінансового забезпечення процесів модернізації, реконструкції та технічного переоснащення основних засобів у лісогосподарському виробництві. Обгрунтовано, що суттєве зростання інвестиційного потенціалу державних лісогосподарських підприємств може бути досягнуто за рахунок максимізації прибутку під час створення відповідного податкового клімату, що потребує державного регулювання. Обгрунтовано залежність досягнення збалансованого використання земель лісогосподарського призначення від фінансово-економічного забезпечення екологічної безпеки, що пов'язано з рівнем капітальних інвестицій в основні засоби лісового сектору економіки України. Доведено, що трансформація земель лісогосподарського призначення в інвестиційний актив з об'єктивною ринковою вартістю і реальною цінністю є інструментом удосконалення еколого-економічного механізму забезпечення збалансованого рівня землекористування та має потенціал щодо практичного використання.

Ключові слова: землі лісогосподарського призначення; інвестиційні ресурси; фінансовий актив; організаційно-економічні аспекти; збалансоване лісогосподарське землекористування.

Література

1. Дзюбенко О.М. Формування інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку лісового господарства в контексті підвищення ефективності використання лісоресурсного потенціалу. Інвестиції: практика та досвід. № 23/2017. C. 49—58.
2. Фурдичко О.І. Словник-довідник з агроекології і природокористування / За науковою редакцією О.І. Фурдичка. К.: ТОВ "ДІА". 2012. 336 с.
3. Паляничко Н.І. Еколого-економічні показники ефективності використання інвестиційних ресурсів у землекористуванні // Наук. вісн. Мукачів. держ. ун-ту: зб. наук. пр. Мукачево: Вид-во МДУ, 2017. Вип. 1 (7). С. 34—39. (Серія "Економіка").
4. Ступень М.Г., Шумлянський Б.В. Сучасні механізми реалізації інвестиційних проектів у лісовому секторі. Збалансоване природокористування. № 2/2015. С. 5—9.
5. Jianguo Liu. Forest Sustainability in China and Implications for a Telecoupled World. Asia & the Pacific Policy Studies, vol. 1, no. 1, 19 December 2013. pp. 230-250 doi: 10.1002/app5.17. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/app5.17
6. URL: https://dyvys.info/2018/09/27/lis-yak-sektor-ekonomiky-shho-ukrayini-robyty-z-lisovym-gospodarstvom/
7. Сагаль С. Аналіз потенціалу лісового сектору України та виявлення факторів, що гальмують його інноваційний розвиток. Регіональна "Програма правозастосування й управління в лісовому секторі країн Східного регіону дії європейського інструменту сусідства та партнерства". 2014. URL: http://www.enpi-fleg.org/site/assets/files/2116/report_sagal_forest_sector_potential.pdf
8. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: www.ukrstat.gov.ua
9. Наливайко Н.Я. Економічні аспекти екологізації діяльності деревообробних підприємств із застосуванням лізингу // Науковий вісник НЛТУ України, 2016. Вип. 26.6. Сер. економічна. С. 39—45.
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1156 "Про внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1156-2015-%D0%BF#n6
11. Лист Державної фіскальної служби України від 11.05.2017 р. № 9951/6/99-99-07-02-02-15
12. URL: http://minagro.gov.ua/uk/node/26776
13. Закон України 23.11.2018 р. № 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів". Відомості Верховної Ради, 2018, № 49, ст. 399. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19
14. Дребот О.І., Шершун М.Х., Шкуратов О.І. Збалансований розвиток лісового сектору економіки контексті європейської інтеграції України: монографія / за наук. ред. Акад. НААН О.І. Фурдичка. К.: Аграр. наука. 2014. 348 с.
15. Моніторинг земельних відносин в Україні: 2016—2017. URL: http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/monitoring.pdf
16. Фурдичко О.І., Артюшок К.А. Еколого-економічна оцінка лісових земель як особливого ресурсу ноосфери. Агросвіт. № 2. 2012. С. 2—6.
17. URL: https://dyvys.info/2018/09/27/lis-yak-sektor-ekonomiky-shho-ukrayini-robyty-z-lisovym-gospodarstvom/
18. Касюхнич В.Ю. Ефективність використання природно-ресурсного потенціалу земель лісогосподарського призначення. Збалансоване природокористування. № 2/2017. С. 134—139.

S. Dankevych

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC ASPECTS OF ATTRACTING INVESTMENTS AS AN INSTRUMENT IN ENSURING THE BALANCED USE OF FORESTRY LANDS

Summary

The purpose of the article is to review the current state and the role of investments in the forestry of Ukraine as a key component in achieving a balanced level of use of forestry lands, based on the results of production and economic activity, dynamics of capital expenditures, as well as taking into account the priorities of increasing the efficiency of use of forest resources potential. The role of investment activity in solving the problem of achieving a balanced level of forestry land use in Ukraine is substantiated. It is proved that recently the potential of financial and economic conditions for ensuring a balanced level of forestry land use in Ukraine is not used sufficiently, as the investment attraction tool is not fully involved. The experience of countries with developed forestry sector shows that the use of forest lands is a fundamental investment tool, while in Ukraine, due to the influence of organizational and economic, institutional and legal factors, the functional use of this financial resource is quite limited. The study, based on the example of the State Enterprise "Radekhiv forestry farm", proved the necessity of diversifying sources of financial support for the modernization, reconstruction and technical re-equipment of fixed assets in forestry production. It is substantiated that significant growth of the investment potential of state forest enterprises can be achieved by maximizing profits when creating the appropriate tax climate that needs state regulation. The dependence of the achievement of balanced use of forestry lands on the financial and economic provision of environmental safety, which is related to the level of capital investments in the main means of the forest sector of the Ukrainian economy, is substantiated. A schematic representation of the effect of transformation of land resources into full-fledged financial assets and investment resources is proposed, which will enable to achieve a number of social, economic and environmental effects both at the current moment and in achieving strategic investment objectives. It is proved that the transformation of forestry lands into an investment asset with an objective market value and real value is an instrument for improving the ecological and economic mechanism for ensuring a balanced level of land use and has the potential for practical use.

Keywords: forestry land; investment resources; financial asset; organizational and economic aspects; balanced forestry land use.

References

1. Dziubenko, O.M. (2017), "Formation of an investment and innovation strategy for forestry development in the context of increasing the efficiency of use of forest resource potential", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 23. pp. 49—58.
2. Furdychko, O.I. (2012), Slovnyk-dovidnyk z ahroekolohii i pryrodokorystuvannia [Dictionary of reference on agroecology and nature management], TOV "DIA", Kyiv, Ukraine.
3. Palianychko, N.I. (2017), "Ecological-economic indicators of efficiency of using investment resources in land use", Nauk. visn. Mukachiv. derzh. un-tu Seriia "Ekonomika", vol. 1 (7), pp. 34—39.
4. Stupen', M.H. and Shumlians'kyj, B.V. (2015), "Modern mechanisms of realization of investment projects in the forest sector", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 2, pp. 5—9.
5. Jianguo, Liu (2013), "Forest Sustainability in China and Implications for a Telecoupled World", Asia & the Pacific Policy Studies, vol. 1, no. 1, pp. 230-250, doi: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/app5.17
6. Dudar, O. (2018), "Forest as a sector of the economy: what to do with forestry in Ukraine", available at: https://dyvys.info/2018/09/27/lis-yak-sektor-ekonomiky-shho-ukrayini-robyty-z-lisovym-gospodarstvom/ (Accessed 30 May 2019).
7. Sahal', S. (2014), "Analysis of the potential of the forestry sector in Ukraine and the identification of factors that hinder its innovative development. Regional "Forest Law Enforcement and Governance Program of the Eastern Region of the European Neighborhood and Partnership Instrument", available at: http://www.enpi-fleg.org/site/assets/files/2116/report_sagal_forest_sector_potential.pdf (Accessed 30 May 2019).
8. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 30 May 2019).
9. Nalyvajko, N.Ya. (2016), "Economic aspects of ecologization of activity of wood-processing enterprises with the use of leasing", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy Ser. ekonomichna, vol. 26.6, pp. 39—45.
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "On Amendments to Clause 1 of the Procedure for Payment to the State Budget of a Part of the Net Income (Income) by State Unitary Enterprises and their Associations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1156-2015-%D0%BF#n6 (Accessed 30 May 2019).
11. State Fiscal Service of Ukraine (2017), "Letter № 9951/6/99-99-07-02-02-15", available at: http://sfs.gov.ua/en/ (Accessed 30 May 2019).
12. Ministry of agrarian policy and food of Ukraine (2019), "In 2018, the forest industry paid 6.2 billion UAH of taxes", available at: http://minagro.gov.ua/uk/node/26776 (Accessed 30 May 2019).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On amendments to the Tax Code of Ukraine and some other legislative acts of Ukraine on improving the administration and revision of rates of individual taxes and fees", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19 (Accessed 30 May 2019)
14. Drebot, O.I. Shershun, M.Kh. and Shkuratov, O.I. (2014), Zbalansovanyj rozvytok lisovoho sektoru ekonomiky konteksti ievropejs'koi intehratsii Ukrainy [Balanced development of the forest sector of the economy in the context of European integration of Ukraine], Ahrar. Nauka, Kyiv, Ukraine.
15. Nizalov, D. Dankevych, V. and Ivins'ka, K. (2018), "Monitoring of land relations in Ukraine", available at: http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/monitoring.pdf (Accessed 30 May 2019).Monitorynh zemel'nykh vidnosyn v Ukraini: 2016-2017. URL:.
16. Furdychko, O.I. and Artiushok, K.A. (2012), "Ecological-economic assessment of forest lands as a special resource of the noosphere", Ahrosvit, vol. 2, pp. 2—6.
17. Dudar, O. (2018), "Forest as a sector of the economy: what to do with forestry in Ukraine", available at: https://dyvys.info/2018/09/27/lis-yak-sektor-ekonomiky-shho-ukrayini-robyty-z-lisovym-gospodarstvom/ (Accessed 30 May 2019).
18. Kasiukhnych, V.Yu. (2017), "Efficiency of use of natural resource potential of lands of forestry", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 2, pp. 134—139.

№ 12 2019, стор. 57 - 65

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-07-02

Кількість переглядів: 627

Відомості про авторів

С. М. Данькевич

к. с.-г. н., докторант, Інститут агроекології і природокористування НААН

S. Dankevych

Candidate of Agricultural Sciences, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

ORCID:

0000-0003-2597-4461

Як цитувати статтю

Данькевич С. М. Організаційно-економічні аспекти залучення інвестицій як інструменту в забезпеченні збалансованого використання земель лісогосподарського призначення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 57–65. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.57

Dankevych, S. (2019), “Organizational-economic aspects of attracting investments as an instrument in ensuring the balanced use of forestry lands”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 57–65. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.