EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
А. М. Галайко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.74

УДК: 332.155:336:338.436

А. М. Галайко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

Статтю присвячено визначенню ефективності податкового стимулювання розвитку суб'єктів господарювання агропромислового комплексу України. Визначено вплив податків на продукти на фінансові показники діяльності агропромислових фірм. Розраховано вплив податку на прибуток на фінансові показники діяльності підприємств агропромислового комплексу. Визначено одночасний вплив податків на продукти і податку на прибуток на фінансові показники діяльності агропромислових компаній. Проаналізовано ефективність підтримки підприємств агропромислового комплексу за допомогою зниження ставок податків на продукти. Охарактеризовано ефективність підтримки фірм агропромислового комплексу за допомогою зниження ставки податку на прибуток. Оцінено ефективність податкової підтримки агропромислових підприємств за допомогою одночасної зміни ставок податків на продукти і ставки податку на прибуток. Визначено видатки і доходи державного бюджету від зниження та підвищення ставок податків на продукти. Розраховано видатки і доходи державного бюджету від зниження та підвищення ставки податку на прибуток. Визначено видатки і доходи державного бюджету від одночасної зміни ставок податків на продукти і ставки податку на прибуток. Встановлено, що непряма підтримка за допомогою зниження ставки податку на прибуток забезпечує не лише зростання масштабів діяльності агропромислового комплексу але додаткові доходи державного бюджету у вигляді податків на продукти. Крім того, встановлено, що податкова підтримка за допомогою зниження ставок податків на продукти забезпечує лише зростання масштабів діяльності агропромислових підприємств, але при цьому зумовлює державні видатки на цю підтримку. Проведено оцінку сучасного стану податкової підтримки агропромислових компаній. Визначено, що податкові пільги надаються лише частині агропромислового комплексу, зокрема окремим категоріям сільськогосподарських виробників. Надано практичні рекомендації щодо податкової підтримки усіх підприємств агропромислового комплексу шляхом зниження ставки податку на прибуток, що дасть можливість швидко розширювати масштаби агропромислового виробництва.

Ключові слова: податкова підтримка; ефективність; агропромисловий комплекс; податок на прибуток; податки на продукти; державні фінансові ресурси; фінансові показники діяльності.

Література

1. Галайко А.М., Ванькович Д.В. Податкове стимулювання розвитку підприємств аграрного сектору економіки України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2017. Випуск 54. С. 152—157.

A. Halaiko

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF TAX STIMULATION OF DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Summary

This article focuses on determination of the efficiency of the tax stimulation of development of economic entities of the agro-industrial complex of Ukraine. Influence of taxes on products on financial indicators of activity of agro-industrial firms is determined. Influence of income tax on financial indicators of activity of enterprises of agro-industrial complex is calculated. Simultaneous influence of the taxes on products and the income tax on financial indicators of activity of the agro-industrial companies is determined. The efficiency of support of enterprises of the agro-industrial complex by means of decreasing of rates of taxes on products is analyzed. The efficiency of support of firms of the agro-industrial complex by means of decreasing of rate of income tax is characterized. Efficiency of tax support of the agro-industrial enterprises by means of simultaneously changing of rates of the taxes on products and rate of the income tax is evaluated. Expenses and revenues of state budget from decreasing and increasing of the rates of taxes on products are determined. The expenses and revenues of the state budget from decreasing and increasing of the rate of the income tax are calculated. The expenses and revenues of the state budget from simultaneous changes of the rate of taxes on products and rate of the income tax are determined. It is established that indirect support by means of decreasing of rate of the income tax had been ensuring not only increasing of scales of activity of the agro-industrial complex but additional revenues of the state budget in form of the taxes on products. In addition, it is established that tax support by means of decreasing of rates of the taxes on products had been ensuring only increasing of scales of activity of the agro-industrial enterprises but herewith had been causing state expenses on this support. Estimation of modern state of the tax support of the agro-industrial companies is conducted. It is determined that tax privileges had been giving only to part of the agro-industrial complex among their number to separate categories of agricultural producers. Practical recommendations as to tax support of all enterprises of the agro-industrial complex by decreasing of the rate of income tax, which will give possibility increase of scales of agro-industrial manufacture are given.

Keywords: tax support; efficiency; agro-industrial complex; income tax; taxes on products; state financial resources; financial indicators of activity.

References

1. Halaiko, A. M. and Vankovych, D.V. (2017), "Tax stimulation of development of enterprises of agrarian sector of economy of Ukraine", Visnyk of the Lviv University. Series Economics, issue 54, pp. 152—157.

№ 12 2019, стор. 74 - 80

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-07-02

Кількість переглядів: 432

Відомості про авторів

А. М. Галайко

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту,Львівський національний університет імені Івана Франка

A. Halaiko

Postgraduate student at the Department of finance, money and creditIvan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0002-0569-3032

Як цитувати статтю

Галайко А. М. Оцінка ефективності податкового стимулювання розвитку агропромислового комплексу. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 74–80. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.74

Halaiko, A. (2019), “Estimation of efficiency of tax stimulation of development of agro-industrial complex”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 74–80. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.