EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ ТРАНЗАКЦІЙ ПРОВІДНИХ КРИПТОВАЛЮТ
А. С. Стовпова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.94

УДК: 336.744.1:330.43

А. С. Стовпова

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ ТРАНЗАКЦІЙ ПРОВІДНИХ КРИПТОВАЛЮТ

Анотація

Визначено, що таке транзакція у відношенні електронних грошей та криптовалюти. Проаналізовано статистичні дані відносно кількості щоденних транзакцій таких криптовалют, як Біткоїн, Етер (відомої також як Ethereum) та XRP (Ripple) за всі роки. Дані щодо транзакцій трьох провідних криптовалют узагальнено помісячно та щорічно й побудовано графіки (на основі місячних і узагальнених річних даних). Здійснено порівняльний аналіз тенденцій названих криптовалют. Здійснено прогноз на короткотерміновий період на основі лінійної лінії тренду, яка побудована в табличному редакторі Excel. Проведено оцінку лінійних моделей на адекватність за допомогою коефіцієнтів детермінації та критерію Фішера з використанням аналітики Excel. На основі описаних тенденцій та прогнозу у статті дано оцінку перспектив розвитку криптовалют. Узагальнено тенденції розвитку криптовалют з робіт інших дослідників. Здійснено порівняння кількості щоденних транзакцій криптовалют та провідних платіжних система PayPal, Visa та Master Card. Вказано на недоліки криптовалюти по відношенню до названих платіжних систем.

Ключові слова: електронні гроші; криптовалюта; біткоїн; етер; Етеріум; блокчейн; транзакція; тренд; прогноз.

Література

1. Васильчак С.В. Використання криптовалют в сучасних економічних системах України: перспективи та ризики / С.В. Васильчак, М.В. Куницька-Іляш, М.П. Дубина // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. — 2017. — Том 19. — С. 19—25.
2. Галушка Є.О. Сутність криптовалют та перспективи їх розвитку / Є.О. Галушка, О.Д. Пакон // Молодий вчений. — 2017. — № 4 (44). — С. 634—638.
3. Момот І.О. Сутність та особливості функціонування криптовалют / І.О. Момот, Ю.Г. Момот, Д.Є. Козенков // Економіка і суспільство. — 2018. — Вип. 15. — С. 713—719.
4. Сословський В.Г. Ринок криптовалют як система / В.Г. Сословський, І.О. Косовський // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2016. — № 21. — Т. 2. — С. 236—246.
5. Транзакция — что это такое простыми словами, проверить биткоин-транзакции. Доступно з: https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/tranzakciya-chto-eto-takoe-prostymi-slovami-kak-proverit-bitkoin-tranzakcii.html
6. Confirmed Transactions Per Day. Доступно з: https://www.blockchain.com/charts/n-transactions (10 лютого 2019 р.).
7. De Vries, Peter D. (2016), "An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, and the Future", International Journal of Business Management and Commerce, vol. 1, No. 2, pp. 1—9.
8. Ethereum Transaction Chart. Доступно з: https://etherscan.io/chart (10 лютого 2019 р.).
9. Global Cryptocurrency Exchange Trends, Report & Statistics March 2018. Доступно з: https://www.hiveex.com/hiveex-cryptocurrency-report (10 лютого 2019 р.).
10. Helland, Erik Johan (2018), "A Comparative Analysis of Cryptocurrency Markets", Master Thesis, Industrial Economics, University of Stavanger, Stavanger, Norway.
11. Top-100 Cryptocurrencies. Доступно з: https://bitcoinnews.blog/cryptocurrencies. (10 лютого 2019 р.).
12. XRP Charts. Доступно з: https://xrpcharts.ripple.com. (10 лютого 2019 р.).
13. Why bitcoin won't displace Visa or Mastercard soon. Доступно з: https://www.marketwatch.com/story/why-bitcoin-wont-displace-visa-or-mastercard-soon-2017-12-15 (10 лютого 2019 р.).
14. Mastercard: Great Company But Still Expensive. Доступно з: https://seekingalpha.com/article/4230926-mastercard-great-company-still-expensive (10 лютого 2019 р.).

A. Stovpova

A COMPARATIVE ANALYSIS AND FORECAST OF TRANSACTIONS OF LEADING CRYPTOCURRENCIES

Summary

We determined what a transaction is for electronic money and cryptocurrency. We analysed statistic data about the number of daily transactions of such cryptocurrencies as Bitcoin, Ether (platform Ethereum) and XRP (Ripple) for all years. The study summarizes transaction data for the three leading cryptocurrencies on month and annual base. We constructed graphs based on monthly and aggregated annual data. This paper has a comparative analysis of the trends of the mentioned cryptocurrencies. We made the short-term forecast on base on the linear trend using the electronic spreadsheet Excel. We checked out linear models for adequacy with using determination coefficients and Fisher's criterion in Excel analytics. The paper has the forecast based on the described tendencies and the estimation of prospects of cryptocurrency development. We generalized the tendencies of cryptocurrency development in the works of other researchers. The paper has a comparison between the number of daily cryptocurrency transactions and the leading payment systems such as PayPal, Visa and Master Card. The paper describes the drawbacks of cryptocurrency in comparison to the mentioned payment systems.

Keywords: digital money; cryptocurrency; Bitcoin; Ether; Ethereum; blockchain; transaction; trend; forecast.

References

1. Vasyl'chak, S.V. Kunyts'ka-Iliash, M.V. and Dubyna, M.P. (2017), "Using of cryptocurrency in the modern economic systems of Ukraine: prospects and risks", Naukovyj visnyk L'vivs'koho natsional'noho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohij imeni S.Z. Gzhyts'koho, vol. 19, pp. 19—25.
2. Halushka, Ye.O. and Pakon, O.D. (2017), "The essence of cryptocurrency and its development prospects", Molodyj vchenyj, vol. 4 (44), pp. 634—638.
3. Momot, I.O. Momot, Yu.H. and Kozenkov, D.Ye. (2018), "Electronic money: the current state and prospects of development", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 15, pp. 713—719.
4. Soslovs'kyj, V.H. and Kosovs'kyj, I.O. (2016), "Cryptocurrency market as a system", Finansovo-kredytna diial'nist': problemy teorii ta praktyky, vol. 21 (part 2), pp. 236—246.
5. KtoNaNovenkogo (2018), "Transaction — what it is in simple words, check bitcoin transactions" (in Russian), available at: https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/tranzakciya-chto-eto-takoe-prostymi-slovami-kak-proverit-bitkoin-tranzakcii.html (Accessed 10 June 2019).
6. blockchain.com (2019), "Confirmed Transactions Per Day", available at: https://www.blockchain.com/charts/n-transactions (Accessed 10 June 2019).
7. DeVries, P.D. (2016), "An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, and the Future", International Journal of Business Management and Commerce, vol. 1, no. 2, pp. 1—9.
8. Etherscan (2019), "Ethereum Transaction Chart", available at: https://etherscan.io/chart (Accessed 10 June 2019).
9. HiveEx (2018), "Global Cryptocurrency Exchange Trends, Report & Statistics March 2018", available at: https://www.hiveex.com/hiveex-cryptocurrency-report (Accessed 10 June 2019).
10. Helland, E. J. (2018), "A Comparative Analysis of Cryptocurrency Markets", Master Thesis, Industrial Economics, University of Stavanger, Stavanger, Norway.
11. BitcoinNEWS (2019), "Top-100 Cryptocurrencies", available at: https://bitcoinnews.blog/cryptocurrencies (Accessed 10 June 2019).
12. XRP Charts (2019), "XRP Charts", available at: https://xrpcharts.ripple.com (Accessed 10 June 2019).
13. Vlastelica, R. (2017), "Why bitcoin won't displace Visa or Mastercard soon", available at: https://www.marketwatch.com/story/why-bitcoin-wont-displace-visa-or-mastercard-soon-2017-12-15 (Accessed 10 June 2019).
14. Barnett, R. (2018), "Mastercard: Great Company But Still Expensive", available at: https://seekingalpha.com/article/4230926-mastercard-great-company-still-expensive (Accessed 10 June 2019).

№ 12 2019, стор. 94 - 100

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-07-02

Кількість переглядів: 738

Відомості про авторів

А. С. Стовпова

аспірант кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ "Київський національний економічний університеті імені Вадима Гетьмана", м. Київ

A. Stovpova

Post graduate student at the Department of Accounting and Taxation of the "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0002-8820-3763

Як цитувати статтю

Стовпова А. С. Порівняльний аналіз та прогноз транзакцій провідних криптовалют. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 94–100. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.94

Stovpova, A. (2019), “A comparative analysis and forecast of transactions of leading cryptocurrencies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 94–100. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.