EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
О. І. Дума

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.101

УДК: 658.155:330.322

О. І. Дума

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено інвестиційну привабливість підприємства у теоретичному та прикладному аспекті. Наведено статистичні дані щодо притоку прямих іноземних інвестицій в Україну та проаналізовано структуру здійснення капітальних інвестицій в економіці України. Систематизовано наукові підходи до трактування понять "інвестиційна привабливість підприємства" та узагальнено поняття "оцінювання інвестиційної привабливості підприємства". Обгрунтовано існування "споживчого" та "аналітичного" підходу до трактування понять "інвестиційна привабливість підприємства". Розроблено метод комплексного оцінювання інвестиційної привабливості підприємства CIAI (complex investment attractiveness index). Для структурування цілого ряду показників оцінювання окремих сторін інвестиційної привабливості підприємства обгрунтовано поняття внутрішньої цінності об'єкту інвестування (ВЦ) та зовнішньої цінності об'єкту інвестування (ЗЦ). Запроваджено поняття ефект диверсифікації від інвестицій (ЕД) та доведено необхідність його врахування під час оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. Проаналізовано показники оцінювання ефективності керівництва та фінансової ефективності підприємства, які згруповано в блоки згідно методу CIAI. Обгрунтовано прикладний аспект застосування методу CIAI та описано послідовність етапів застосування методу на практиці.

Ключові слова: капітальні інвестиції; інвестиційна привабливість підприємства; оцінювання інвестиційної привабливості; комплексний показник інвестиційної привабливості (CIAI); ефект диверсифікації; внутрішня цінність інвестицій; зовнішня цінність інвестицій.

Література

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/inv_zd/pi_akbi/pi_akbi_u/arch_pi_akbi_u.htm
2. Костюк Т.І. Інвестиційна привабливість економіки України: реалії та перспективи / Т.І. Костюк // Вісник Донецького інституту соціальної освіти: 3-х т. — 2005. — Т. І. — № 1. — С. 48—58.
3. Сталинская Е. Оценка инвестиционной привлекательности регионов Украины / Е. Сталинская // Економіст. — 2003. — № 9. — С. 68—69.
4. Гуткевич С.А. Управление инвестиционным процессом в аграрной сфере / С.А. Гуткевич. — К.: ИАЭ УААН, 2000. — 267 с.
5. Білик М.С., Бойчук Р.М. Порівняльний аналіз та оцінка інвестиційної привабливості підприємств з використанням методів сучасного факторного аналізу // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісн. Нац. у-ту "Львівська політехніка". — 2002. — Вип. № 466. — С. 239—246.
6. Фінансові аспекти оцінки інвестиційної привабливості підприємства / Л.М. Алексєєнко // Економічний форум. — 2009. — № 3. — С. 94—102.
7. Загородній А.Г. Інвестиційний словник: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. — Львів : Бескид, Біж, 2005. — 511 с.
8. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учеб. курс. — К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001.— 448 с.
9. Інвестиційна привабливість аграрно-промислового виробництва регіонів України / П.Т. Саблук, М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська [та ін.]; за ред. М.І. Кісіля, М.Ю. Коденської. — К. : ННЦ ІАЕ, 2005. — 478 с.
10. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: навч. посібник. — К.: ЦУЛ, 2003. — 376 с.
11. Кулініч Т.В. Моніторинг інвестиційної привабливості підприємства // Проблеми економіки та управління. Вісник Держ. ун-ту "Львівська політехніка". — 2000. — Вип. № 391. — С. 113—120.
12. Лайко Г.П. Формування інвестиційної привабливості підприємств АПК / Г.П. Лайко. — К.: ННЦ ІАЕ, 2005. — 200 с.
13. Денисов О.Є. Аналіз інвестиційної привабливості виробничих підприємств // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісн. Нац. у-ту "Львівська політехніка". — 2003. — Вип. № 478. — c. 162 — 169.
14. Чернобай Л.І., Дума О.І. "Теоретичні основи ефективності керівництва підприємством" // Науковий журнал "Бізнес Інформ". — 2018. — № 8 (487). — С.198—205.

1. The official site of State statistics service of Ukraine (2019), "Direct investments to the economy of Ukraine", available at: http://adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/archive/3E8?opendocument (Accessed 11 of June 2019).
2. Kostiuk, T.I. (2005), "Investment attractiveness of Ukraine's economy: realities and prospects", Visnyk Donetskoho instytutu sotsialnoi osvity, vol.1, pp. 48—58.
3. Stalinskaya, E. (2003), "Assessment of investment attractiveness of the regions of Ukraine", Ekonomist, vol. 9, pp. 68—69.
4. Hutkevych, S.A. (2000), Upravlinnia investytsiinym protsesom v ahrarnii sferi [Management of the investment process in the agricultural sector], IAE UAAN, Kyiv, Ukraine.
5. Bilyk, M.S. Boichuk, R.M. (2002), "Comparative analysis and estimation of investment attractiveness of enterprises using modern factor analysis methods", Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 466, pp. 239—246.
6. Alekseenko, L.M. (2009), "Financial aspects of the investment attractiveness of an enterprise", Ekonomichnyi forum, vol. 3, pp. 94—102.
7. Zahorodnii, A.H. Vozniuk, H.L. Partyn, H.O. (2005), Investytsiinyi slovnyk [Investment vocabulary], Beskyd Bizh, Lviv, Ukraine.
8. Blank, I.O. (2001), Investytsiinyi menedzment [Investment management], Elha-N, Kyiv, Ukraine.
9. Sabluk, P.T. Kisil, M.I. Kodenska, M.Iu. (2005), Investytsiina pryvablyvist ahrarno-promyslovoho vyrobnytstva rehioniv Ukrainy [Investment attractiveness of agrarian-industrial production of regions of Ukraine], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
10. Mayorova, T.V. (2003), Investytsiina diialnist [Investment activity], CUL, Kyiv, Ukraine
11. Kulinich, T.V. (2000), "Monitoring of investment attractiveness of the enterprise" // Problemy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 391, pp. 113 — 120.
12. Laiko, G.P. (2005), Formuvannia investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstv APK [Formation of investment attractiveness of agrobusiness enterprises], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine
13. Denysov, O. Ye. (2003), "Analysis of investment attractiveness of production enterprises", Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 478. — С. 162—169.

O. Duma

DEVELOPMENT OF THE METHOD FOR COMPLEX EVALUATION THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE

Summary

Author have been researched the investment attractiveness of the enterprise in the theoretical and applied perspectives. The statistics on foreign direct investment in Ukraine are provided and the structure of capital investments in the Ukrainian economy have been analyzed. The scientific approaches to the interpretation of the term "investment attractiveness of the enterprise" are systematized and the category "estimation of investment attractiveness of the enterprise" is generalized. The existence of a "consumer" and "analytical" approach to the interpretation of the term "investment attractiveness of the enterprise" is substantiated. The scientific problem of creating a complex and flexible method for estimation the investment attractiveness of the enterprise were revealed. The method of complex appraisal of investment attractiveness has been developed. Complex investment attractiveness index (CIAI) have been developed.

Keywords: capital investments; investment attractiveness of an enterprise; investment attractiveness evaluation; complex investment attractiveness index (CIAI); diversification effect; internal value of investments; external value of investments.

№ 12 2019, стор. 101 - 106

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-07-02

Кількість переглядів: 594

Відомості про авторів

О. І. Дума

здобувач ступеня Ph.D., старший викладач кафедри АФМНаціонального університету "Львівська політехніка"

O. Duma

Ph.D. student, senior lecturer of Administrative and Financial Management department at Lviv polytechnic national university

ORCID:

0000-0002-3799-1253

Як цитувати статтю

Дума О. І. Розроблення методу комплексного оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 101–106. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.101

Duma, O. (2019), “Development of the method for complex evaluation the investment attractiveness of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 101–106. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.