EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ТУРИСТИЧНИМИ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ
Є. В. Козловський, Т. І. Ткаченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.107

УДК: 338.48:332.13

Є. В. Козловський, Т. І. Ткаченко

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ТУРИСТИЧНИМИ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

Анотація

У статті визначено особливості управління туристичними проектами на основі використання кластерного підходу, який є ефективним інструментом підвищення продуктивності, результативності та інноваційної спрямованості окремих галузей і територій. Наведено приклади розвитку регіонального туризму в іноземних державах на основі застосування кластерного підходу. Відзначено, що в основі створення туристичного кластеру покладено принципи кооперації, а конкурентні переваги на туристичному ринку створюються за рахунок об'єднання підприємств і організацій, стимулювання інновацій, нових напрямів туристичної діяльності, що безперечно сприяє позиціонуванню території та впливає на формування позитивного іміджу регіону. Наголошено на недостатній розробленості методологічної та інструментальної бази кластерної політики, що значно ускладнює впровадження практичних механізмів реалізації кластерних ініціатив в Україні. Дефіцит прикладів успішних і вдалих проектів на основі використання кластерного підходу ускладнює ефективний розвиток туристичної діяльності в окремих регіонах нашої держави.

Ключові слова: управління проектами; кластер; туризм; інтеграція; кооперація; конкурентні переваги.

Література

1. Дишловий І.М. Сучасні організаційні рішення регіонального розвитку рекреації та туризму: кластеризація та комплексні програми: монографія / І.М. Дишловий ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2010. — 212 с.
2. Карташевская И.Ф. Формирование эффективной системы управления в туризме на основе кластерного моделирования: монография / И.Ф. Карташевская ; Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. — Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. — 445 с.
3. Козловський Є. Державне регулювання та підтримка розвитку туризму в Україні: досвід країн Центральної та Східної Європи / Є. Козловський // Актуальні проблеми внутрішньої політики. — 2004. — Вип. 4. — С. 209—218.
4. Козловський Є. Роль туристичної галузі в активізації соціальної роботи в сучасному українському суспільстві / Є. Козловський // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. — 2005. — № 244. — С. 86—91.
5. Козловський Є. Основні напрями розвитку міждержавної політики та управлінських засад у галузі туризму країн СНД / Є. Козловський // Вісник НАДУ. — 2004. — № 4. — С. 398—403.
6. Козловський Є.В. Проблеми формування інвестиційної політики в галузі туризму / Є. Козловський // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2007 р. — Київ: Вид-во НАДУ, 2007. — Т. 2. — С. 165—167.
7. Козловський Є.В. Іноземний досвід регулювання міжнародного туризму та його використання в Україні [Електронний ресурс] / Є.В. Козловський // Державне управління: теорія та практика. — 2005. — № 1. — Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej1/index.html. — Заголовок з екрану.
8. Ткаченко Т. Методичний інструктаж комплексної оцінки туристично-ресурсного потенціалу України / Т. Ткаченко // Географія та туризм: наук. зб. — 2017. — Вип. 40. — С. 40—50.
9. Ткаченко Т.І., Кривко Л.О. Особливості формування туристського продукту в контексті національної політики держави / Т.І. Ткаченко, Л.О. Кривко // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХ Междунар. научн. конф., 26—27 октября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий // Сб. научных трудов. — Переяслав-Хмельницкий, 2017. — Вып. 11 (31). — Ч. 2. — С. 111—116.
10. Nordin S. Tourism custering and innovation: path to economic growth and development // USAID Natural Resources Management and Development Portal [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://rmportal.net/library/content/nric/ 2507.pdf. — Заголовок з екрану.
11. Porter M. On Competition. — Harvard: Business Review Press. — 2008. — 576 p.

Ye. Kozlovskyi, T. Tkachenko

THE FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT IN REGIONAL TOURISM BASED ON THE APPLICATION OF CLUSTER APPROACH

Summary

The article defines the features of project management in regional tourism based on the application of cluster approach, which is the effective tool for improving productivity, efficiency and innovation of definite industries and territories. The examples of regional tourism development in foreign countries based on the application of cluster approach are presented. It is noted that the principles of competition and co-operation are based on the creation of a tourism cluster and that competitive advantages in the tourism market are created by the association of enterprises and organizations, stimulation of innovations, new guidelines of tourism, which undoubtedly contributes to the positioning of the territory and influences the formation of a positive regional image. According to foreign experience of regional tourism markets, the cluster approach is to concentrate on a certain territory where the enterprises and organizations are developing, producing, promoting and selling a tourism product and other activities related to tourism. Project management in regional tourism based on the application of cluster approach is associated with a number of advantages and is seen as the interaction of three subjects: tourists, investors and state. So, for tourists — all types of goods and services are compact concentrated and available in a limited area; for investors — an opportunity to combine efforts and resources to create a common tourism and recreational infrastructure; for state — a simplified mechanism of legal regulation and participation in financing. The insufficient development of the methodological and instrumental basis of cluster policy, which significantly complicates the implementation of practical mechanisms for the implementation of cluster initiatives in Ukraine has been emphasized. The lack of examples of effective and successful projects based on the application of clustering complicates the effective development of tourism activity in certain regions of our state.

Keywords: project management; cluster; tourism; integration; cooperation; competitive advantages.

References

1. Dyshlovyj, I. M. (2010), Suchasni orhanizatsijni rishennia rehional'noho rozvytku rekreatsii ta turyzmu: klasteryzatsiia ta kompleksni prohramy: monohrafiia [Modern organizational solutions for the regional development of recreation and tourism: clustering and combined programs: monograph], IPREED NAN Ukrainy, Odesa, Ukraine.
2. Kartashevskaia, I. F. (2012), Formyrovanye effektyvnoj systemy upravlenyia v turyzme na osnove klasternoho modelyrovanyia: monohrafiia [Formation of an effective tourism management system based on cluster modeling: monograph], DIAJPI, Simferopol, Ukraine.
3. Kozlovskyi, Ye. (2004), "Public regulation and support of tourism development in Ukraine: the experience of the countries of Central and Eastern Europe", Aktual'ni problemy vnutrishn'oi polityky, vol. 4, pp. 209—218.
4. Kozlovskyi, Ye. (2005), "The role of the tourism industry in activating the social work in modern Ukrainian society", Nauk. visn. Chernivets'koho un-tu, vol. 244, pp. 86—91.
5. Kozlovskyi, Ye. (2004), "Main directions of development of interstate policy and tourism management principles of CIS countries", Visnyk NADU, vol. 4, pp. 398—403.
6. Kozlovskyj, Ye. V. (2007), "The problems of formation the investment policy in tourism industry", Materialy konferentsii [Conference Reports of the Strategy of reforming the system of public administration on the basis of democratic governance], Naukovo-praktaktychnа konferentsiia za mizhnarodnoiu uchastiu [Sciences-practice conference behind the international participation], NADU, Kyiv, Ukraine, vol. 2, pp. 165—167.
7. Kozlovskyi, Ye. (2004), "International experience in regulation of international tourism and its implementation in Ukraine", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 1, [Online], available at: http://academy.gov.ua/ej/ej1/index.html (Accessed 02 Jun 2019).
8. Tkachenko, T. (2017), "Methodical instruction of integrated assessment of tourism resource potential of Ukraine", Heohrafiia ta turyzm: nauk. zb., vol. 40, pp. 40—50.
9. Tkachenko, T. I. and Kryvko, L. O. (2017), "Features of the formation of a tourist product in the context of national policy of the state", Sb. nauchnykh trudov [Conference Reports of the Current research in the modern world], Mezhdunar. nauchn. konf. [XXX Science conference behind the international participation], Pereiaslav-Khmel'nytskyj, Ukraine, vol. 11 (31), pp. 111—116.
10. Nordin, S. (2013) "Tourism custering and innovation: path to economic growth and development", USAID Natural Resources Management and Development Portal, [Online], available at: https://rmportal.net/library/content/nric/2507.pdf (Accessed 02 Jun 2019).
11. Porter, M. (2008) On Competition, Business Review Press, Harvard, USA.

№ 12 2019, стор. 107 - 111

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-07-02

Кількість переглядів: 484

Відомості про авторів

Є. В. Козловський

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Ye. Kozlovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0878-6170


Т. І. Ткаченко

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

T. Tkachenko

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

ORCID:

0000-0001-9447-567X

Як цитувати статтю

Козловський Є. В., Ткаченко Т. І. Особливості управління регіональними туристичними проектами на основі використання кластерного підходу. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 107–111. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.107

Kozlovskyi, Ye. and Tkachenko, T. (2019), “The features of project management in regional tourism based on the application of cluster approach”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 107–111. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.107

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.