EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

INTEGRATION OF EDUCATION AND SCIENCE IN THE PROCESS OF REGULATION OF THE INTELLECTUAL CAPITAL DEVELOPMENT OF TERRITORY
N. Datsii, T. Ostapchuk

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.112

УДК: 351. 82:658

N. Datsii, T. Ostapchuk

INTEGRATION OF EDUCATION AND SCIENCE IN THE PROCESS OF REGULATION OF THE INTELLECTUAL CAPITAL DEVELOPMENT OF TERRITORY

Summary

The article presents the principal structure of the goals, means and results of the functioning of a unified system of preparation of innovative personnel on the levels of education and the preconditions and social innovations in all subsystems and levels of education accumulated both in Ukraine and in the world.
At the scientific and educational level, the development of the approach to further institutional development of science and education is proposed — through the development and implementation of mechanisms for reproduction of intellectual capital of Ukraine's research and innovation personnel.
Conceptually, this mechanism is intended to harmonize the content, pedagogical technologies, curricula and programs, from the level of preschool education, the development of inclinations and abilities in the school period, the formation of creative abilities of young scientists in the student, the purposeful formation of scientists-innovators in graduate school and doctoral studies. The mechanism should ensure the achievement of a high level and advanced character of training, retraining and advanced training of specialists in promising areas of science and technology, improving the quality of education and the efficiency of scientific research.
Conducting technical modernization and advanced training create conditions for the transition to an innovative economy model. There is a whole range of proposals that would significantly increase the number of private-public or public-private projects; partnership. Including Infrastructure.
The sequence of а higher role for business in the management of private-public partnership institutes, including such as project expertise, the creation of registers of both implemented projects and projects that are envisaged to implement such a partnership. That is, it is not just a partnership in the development of budget money, but also a partnership in the creation of development institutes, public-private partnership institutes.

Keywords: innovation of personnel; integration of education; intellectual capital; mechanisms; modernization of science; territory.

References

1. Zharinova A.G. (2014), "Theoretical and economic approaches to the definition of the phenomenon of intellectual capital", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol.1, рр. 5—16.
2. Kovtunenko K.V. (2013), "Main Approaches to the Formation of Intellectual Capital: Content and Role in Innovative Development of an Enterprise", Ekonomika rozvytku, vol. 3, рр. 59—62.
3. Mamatov, F.M. Usakov, Z. U. (2015), "Integration of Education, Science and Production as a Factor in the Development of an Innovative Economy", Onovlennya zmistu, form ta metodiv navchannya i vykhovannya v zakladakh osvity, vol. 7, рр. 98—101.
4. Petrushenko, M.M. (2012), Motyvatsiyni chynnyky upravlinnya znannyamy pry formuvanni intelektual'noho kapitalu [Motivational factors of knowledge management in the formation of intellectual capital], Socio-economic motivation of innovation development of the region: monograph. Sums'kyy derzhavnyy universytet, Sumy, Ukraine.
5. Degtyar, А.О. Amosov, O.Yu. Batinin, M.A. (2018), Realizatsiya polityky innovatsiyno-investytsiynoho rozvytku ekonomiky na rehional'nomu rivni [Realization of the policy of innovation and investment development of the economy at the regional level], Vyd-vo KharRI NADU "Mahistr", Kharkiv, Ukraine.
6. Sychenko, V.V. (2017), "Realization of the Integration Policy of the State in the Field of Higher Education", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnya, vol.1 (35), рр. 24—35.

Н. В. Дацій, Т. В. Остапчук

ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ І НАУКИ В ПРОЦЕСІ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТЕРИТОРІЇ

Анотація

У статті представлено принципову структуру цілей, засобів і результатів функціонування єдиної системи підготовки інноваційних кадрів за рівнями освіти та передумови і соціальні інновації по всіх підсистемах і рівнів освіти накопичені і в Україні, і в світі.
На науково-освітньому рівні запропоновано розроблення підходу до подальшого інституційного розвитку науки і освіти — через розробку та впровадження механізмів відтворення інтелектуального капіталу науково-інноваційних кадрів України.
Концептуально такий механізм покликаний погодити зміст, педагогічні технології, навчальні плани і програми, починаючи з рівня дошкільної освіти, розвитку схильностей і здібностей в шкільний період, формування творчих здібностей молодих вчених у студентстві, цілеспрямованого формування учених-інноваторів в аспірантурі та докторантурі. Механізм має забезпечити досягнення високого рівня і випереджаючий характер підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців по перспективних напрямках науки і технологій, поліпшення якості освіти та ефективності наукових досліджень.
Проаналізовано, що проведення технічної модернізації та підвищення кваліфікації створюють умови для переходу до інноваційної моделі економіки. Є цілий комплекс пропозицій, які дозволили б істотно збільшити кількість проектів приватно-державного, або державно-приватного; партнерства. В тому числі і інфраструктурних.
Доведено, що більш висока роль бізнесу в управлінні інститутами приватно-державного партнерства, в тому числі таких, як експертиза проектів, створення реєстрів як реалізованих проектів, так і проектів, що намічаються до реалізації такого партнерства. Тобто мова йде не тільки партнерство в освоєнні бюджетних грошей, але й про партнерство у створенні інститутів розвитку, інститутів державно-приватного партнерства.

Ключові слова: інновація кадрів; інтеграція освіти; інтелектуальний капітал; механізми; модернізація науки; території.

№ 12 2019, стор. 112 - 117

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-07-02

Кількість переглядів: 404

Відомості про авторів

N. Datsii

doctor of sciences in public administration, professor, professor of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

ORCID:

0000-0003-0640-6426


T. Ostapchuk

Master of specialty "Public Administration and Administration" of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

Т. В. Остапчук

магістр спеціальності "Публічне управління та адміністрування" кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

ORCID:

0000-0002-3305-2144

Як цитувати статтю

Datsii, N. and Ostapchuk, T. (2019), “Integration of education and science in the process of regulation of the intellectual capital development of territory”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 112–117. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.112

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.