EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЕКТОРИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ "ЗЕЛЕНИХ" РОБОЧИХ МІСЦЬ У ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ З "ОЗЕЛЕНЕННЯ" АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
Р. М. Дмитренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.118

УДК: 351.81:338.24

Р. М. Дмитренко

ВЕКТОРИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ "ЗЕЛЕНИХ" РОБОЧИХ МІСЦЬ У ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ З "ОЗЕЛЕНЕННЯ" АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

Анотація

У статті констатовано, що Україна як член ООН, приєднавшись до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року" та до програми ООН "Озеленення економіки в країнах Східного партнерства", обрала шлях трансформаційних перетворень з "озеленення" економіки країни в цілому та аграрного бізнесу, зокрема. Акцентовано, що трансформаційні перетворення з "озеленення" аграрного бізнесу впродовж майже трьох десятиліть гальмуються внаслідок відсутності чіткого усвідомлення реформаторами змістовної складової окремих ключових дефініцій теорії державного регулювання. Проаналізовано наукові підходи до трактування поняття "трансформаційні перетворення". Запропоновано авторське розуміння змістовної складової поняття "трансформаційні перетворення" у широкому та вузькому (з урахуванням специфіки "озеленення" аграрного бізнесу) розумінні. Уточнено поняття "зеленої" економіки як економіки, спрямованої на створення еколого-економічної цілісності, яка забезпечить нівелювання "екологічних ризиків" та "екологічних дефіцитів" задля добробуту людства та справедливого доступу кожного з членів суспільства до природних ресурсів. Наголошено на відмінних рисах трансформаційних перетворень з "озеленення" аграрного бізнесу. Розглянуто, змодельовані завдяки імітаційному моделюванню, сценарії реалізації Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015—2020 роки. Обгрунтовано, що за будь-якого сценарію трансформаційні перетворення з "озеленення" аграрного бізнесу супроводжуватимуться збільшенням "зелених" робочих місць. Уточнено розуміння поняття "зелені" робочі місця. Визначено вектори державного регулювання створення "зелених" робочих місць у процесі трансформаційних перетворень з "озеленення" аграрного бізнесу, запровадження яких у вітчизняній практиці дозволить упередити гальмування трансформаційних перетворень з "озеленення" завдяки залученню до справи усіх суб'єктів, солідарно прагнучих досягти сталого розвитку аграрного бізнесу зрівноваженого за трьома вимірами: економічного, соціального та екологічного.

Ключові слова: "зелена" економіка; "озеленення" аграрного бізнесу; трансформаційні перетворення; державне регулювання; вектори державного регулювання.

Література

1. Бодров В.Г., Сафонова Н.І., Балдич О.М. Державне регулювання економіки та економічна політика: навч. посібник. К.: Академвидав, 2010. — 520 с.
2. Галушкіна Т. "Зелений" вектор розвитку економіки України. Економіст. 2011. №11. С. 4—7.
3. Заволока Ю.М. Інвестиційна поведінка суб'єктів підприємницької діяльності в трансформаційній економіці. Вісник Дніпропетровського університету. 2009. Вип. 3/1. С. 175—179.
4. Ивлева Г. Трансформация экономической системы: обзор концепций и контуры общей теории. Общество и экономика. 2003. № 10. С.3—40.
5. Мочерний С.В., Гаврилишин Б.Д. Економічна енциклопедія. — К.: Акад. нар. госп-ва, 2002. — 952 с.
6. Квач Я.П., Фірсова К.В., Борісов О.Г. "Зелена економіка": можливості для України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип.6. С.52—56.
7. Лагутіна І.В. Право на здорові й безпечні умови праці та "зелена" економіка. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Правознавство. 2013. Т. 18. Вип. 1, С. 42—51.
8. Маркович І.Б. Розкриття сутності поняття трансформації економічного простору в системі категорій розвитку національної економіки. Економіка розвитку. 2014. № 2. С. 77—81.
9. Парсяк В.Н., Кочетова Ю.І. Категорія трансформаційних перетворень у контексті економічних реформ. Вісник Донецького національного університету. 2011. Вип. 2. С. 155—159.
10. Перспективи розвитку "зеленої" економіки в Україні: органічне сільське господарство. Аналітичний огляд. Женева-Київ. 2016—2018. www.green-economies-eap.org/.../Ukraine%20OA%20UKR
11. Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб: Алетейя, 2002. — 320 с.
12. Савчук В.С., Зайцев Ю.К., Малий І.Й. та ін., Трансформаційна економіка: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2006. — 612 с.
13. Світовий банк: Доповідь про світовий розвиток, 2013 рік: Зайнятість.— Вашингтон, ОК, 2012 р., Огляд, 8 с.

R. Dmitrenko

VECTORS OF GOVERNMENT REGULATION OF "GREEN" CREATION WORKING PLACES IN THE TRANSFORMATION PROCESS FROM "AGGREGATION" OF AGRICULTURAL BUSINESS

Summary

The article states that Ukraine as a member of the UN, joining the UN General Assembly Resolution "The transformation of our world: Sustainable Development agenda for the period up to 2030" and the UN program "Greening the economy in Eastern Partnership countries", chose the path of transformational transformation from "greening" the economy of the country as a whole and agrarian business, in particular. It is emphasized that the transformational transformation from the "greening" of agrarian business over a decade has been slowed down due to the lack of a clear understanding by the reformers of the content of certain key definitions of the theory of state regulation. The scientific approaches to the interpretation of the concept of "transformational transformations" are analyzed. The author's understanding of the content component of the concept of "transformational transformation" in the broad and narrow (taking into account the specifics of "landscaping" of the agrarian business) is understood. The concept of a "green" economy as an economy, aimed at creating ecological and economic integrity, which will ensure the leveling of "environmental risks" and "environmental deficiencies" for the welfare of humanity and fair access of each member of society to natural resources, is specified. The distinctive features of transformational transformations from "gardening" of agrarian business are emphasized. It is considered, simulated by simulation modeling, scenarios for implementation of the Strategy for Agricultural Development and Rural Areas for 2015—2020. It is substantiated that in any scenario transformational transformations from the "greening" of agrarian business will be accompanied by an increase in "green" jobs. The concept of "green" jobs is clarified. The vectors of state regulation of creation of "green" jobs in the process of transformational transformations from the "greening" of agrarian business, the introduction of which in the domestic practice will prevent the inhibition of the transformation transformations from "landscaping" through the involvement of all actors who are jointly striving to achieve sustainable development of agrarian Business Equilibrium in three dimensions: economic, social and environmental.

Keywords: "green" economy; "landscaping" of agrarian business; transformational transformations; state regulation; vectors of state regulation.

References

1. Bodrov, V.G., Safonova, N.I. and Baldich, O.M. (2010), State regulation of the economy and economic policy: teaching. manual. Kyiv, Ukraine.
2. Galushkina, T. (2011), ""Green" vector of economic development of Ukraine". Economist, vol. 11, pp. 4—7.
3. Zavoloka, Yu.M. (2009), "Investment behavior of business entities in the transformational economy". Bulletin of Dnipropetrovsk University. 2009. vol. 3/1. pp. 175—179.
4. Ivleva, G. (2003), "Transformation of the economic system: an overview of the concepts and contours of the general theory". Society and economy, vol. 10, pp. 3—40.
5. Mocheryn, S.V. and Gavrilyshyn, B.D. (2002), Economic Encyclopedia. Acad. nar households. Kyiv, Ukraine.
6. Kvach, Ya.P. Firsova, K.V. and Borisov, O.G. (2015), ""Green economy": opportunities for Ukraine". Global and national problems of the economy. 2015, vol. 6, pp. 52—56.
7. Lagutina, I.V. (2013), "The right to healthy and safe working conditions and the "green" economy". Visnyk ONU them. ІІ Mechnikov Science of law. T. 18. vol. 1, pp. 42—51.
8. Markovich, I. B. (2014), "Disclosure of the essence of the concept of transformation of the economic space in the system of categories of development of the national economy". Development Economics. vol. 2, pp. 77—81.
9. Parsyak, V.N. and Kochetova, Yu.I. (2011), "Category of transformational transformations in the context of economic reforms". Bulletin of Donetsk National University. vol. 2, pp. 155—159.
10. Prospects for the development of a green economy in Ukraine: organic agriculture. Analytical review. Geneva-Kiev 2016—2018. available at: http://www.green-economies-eap.org/.../Ukraine%20OA%20UKR, (Accessed 14 April 2019).
11. Polanyi, K. (2002), The Great Transformation: Political and Economic Origins of Our Time. Aleteeya, Saint-Petersburg, Russia.
12. Savchuk, V.S. Zaitsev, Yu.K. and Malii, I.Y. (2006), Transformational Economics. Textbook. KNEU, Kyiv, Ukraine.
13. World Bank: Global Development Report 2013, available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11843 (Accessed 14 April 2019).

№ 12 2019, стор. 118 - 122

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-07-02

Кількість переглядів: 226

Відомості про авторів

Р. М. Дмитренко

к. е. н., докторант кафедри фінансів, банківської та страхової справи, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ, Україна

R. Dmitrenko

PhD in Economics, Ph.D. student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2461-5184

Як цитувати статтю

Дмитренко Р. М. Вектори державного регулювання створення "зелених" робочих місць у процесі трансформаційних перетворень з "озеленення" аграрного бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 118–122. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.118

Dmitrenko, R. (2019), “Vectors of government regulation of "green" creation working places in the transformation process from "aggregation" of agricultural business”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 118–122. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.118

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.