EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ
О. А. Марушева

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.123

УДК: 51.073:624;314.17

О. А. Марушева

РОЗВИТОК ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

Анотація

Статтю присвячено аналізу генезису політико-адміністративних процесів нормативно-правового регулювання у галузі будівництва. Визначено, що у різні періоди по-різному трактували роль держави у становленні та розвитку соціально-економічних відносин у будівництві. Ефективність державного регулювання будівельної галузі залежала від рівня її розвитку, а також конкретних політичних та економічних умов. Мета статті полягає у здійсненні аналізу розвитку політико-адміністративних процесів нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівельній галузі. Зазначено, що будівництво на кожному із етапів еволюції було базовою галуззю економіки країни. Адже будівельна діяльність створює основні фонди як продуктивного, так і невиробничого характеру для функціонування багатьох галузей народного господарства, забезпечує побутові, соціальні та культурні потреби населення, сприяє створенню значної кількості нових робочих місць, забезпечує реалізацію продукції інших секторів економіки, що залучається до процесу здійснення будівництва. Обгрунтовано, що ефективність будівельної галузі залежить від державної політики щодо її підтримки та державного регулювання, що спрямоване на інформаційне забезпечення, створення нормативної бази, забезпечення оптимального режиму оподаткування тощо. Розвиток будівництва є одним із тих критеріїв, який свідчить про стабільність та економічний розвиток країни, а доступність об'єктів будівництва та їх забезпечення інфраструктурою є гарантією соціального захисту громадян. Проте, незважаючи на суспільно-економічну значущість та важливість будівництва для розвитку держави, у цій сфері існує багато проблем, які потребують невідкладного вирішення. Зокрема актуальними є дослідження сутності та змісту політико-адміністративних процесів нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві в ході їх становлення та розвитку.

Ключові слова: політико-адміністративні процеси; будівництво; соціально-економічні відносини; нормативно-правове регулювання; механізми державного управління; економічний розвиток країни.

Література

1. Стукаленко О.В. Адміністративно-правове забезпечення будівельної галузі: монографія / О.В. Стукаленко. — Київ: Центр учбов. л-ри, 2017. — 376 с.
2. Сисоєв Д.О. До питання про періодизацію історичного розвитку в контексті кримінальної відповідальності за зловживання повноваженнями/ Д.О. Сисоєв //Актуальні проблеми адміністративного та кримінального процесу: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, (Донецьк, 15 березня 2014). — Донецьк: ООО "Цифровая типография". — 290 с.
3. Квасніцька О.О. Історичний розвиток та становлення будівельного законодавства у правовому досвіді України / О.О. Квасніцька // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". — 2012. — Т. 12. — 410 с.
4. Лаврентьева М.С. Административно-правовое регулирование в сфере стандартизации и сертификации: монография / М.С. Лаврентьева; М-во внутренних дел Российской Федерации, Московский ун-т. Москва, 2008. 109 с.
5. Коротова С.Г. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: [учебное пособие] / С.Г. Коротова. — Томск: ТПТ, 2014. — 64 с.
6. Тарасенко І.А. Будівельна наука та підготовка кадрів для будівельної галузі в Україні в 50—60-х рр. XX ст. / І.А. Тарасенко // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ": Історія науки і техніки. — № 20. — 2011. — 185 с.
7. Мельник Н. Історичні етапи розвитку організаційних форм управління будівництвом на території України / Н. Мельник // Вісник ТНЕУ. — 2013. — № 4. —157 с.

O. Marusheva

DEVELOPMENT OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE REGULATORY PROCESSES IN SOCIO-ECONOMIC RELATIONS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

Summary

The article is dedicated to the analysis on genesis of political and administrative processes as to legal regulation in the field of construction. It is determined that interpretation of the state role in the formation and development of socio-economic relations in construction varied in different periods. At the same time, the degree of state regulation of the construction industry depended on the level of its development, as well as specific political and economic conditions. The purpose of the article is to analyze development of political and administrative processes as to legal regulation of socio-economic relations in the construction industry. It is indicated that construction has been the basic industry in the economy at each stage of evolution. After all, construction activity creates fixed assets of both production and non-production nature necessary for the functioning of numerous economy sectors, covers household, social and cultural needs of the population, contributes to the creation of a significant number of new jobs and product sales from other economy sectors that are used in the construction process. It is proved that the construction industry efficiency depends on the state policy for its support and state regulation aimed at information support, the creation of a regulatory framework, the optimal tax regime and the like. The construction development is one of those criteria indicating stability and economic development of the country, meanwhile the availability of construction projects and their infrastructure is a guarantee of social protection of citizens. However, despite the socio-economic significance of construction and its importance in the state development, there are many challenges in this area that call for seeking urgent solutions. Researching on the essence and content of political and administrative processes as to legal regulation of socio-economic relations in construction in the course of their formation and development is presented as relevant.

Keywords: political and administrative processes; construction; socio-economic relations; legal regulation; public administration mechanisms; economic development of the country.

References

1. Stukalenko, O.V. (2017), Administratyvno-pravove zabezpechennia budivel'noi haluzi [Administrative and legal support of the construction industry], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Sysoiev, D.O. (2014), "On the issue of periodization of historical development in the context of criminal liability for abuse of authority", Aktual'ni problemy administratyvnoho ta kryminal'noho protsesu: Materialy vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh vchenykh [Actual Problems of the Administrative and Criminal Process: Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Young Scientists], Donetsk, Ukraine, 15 March.
3. Kvasnits'ka, O.O. (2012), "Historical development and formation of building legislation in the legal experience of Ukraine", Naukovi pratsi Natsional'noho universytetu "Odes'ka iurydychna akademiia", vol. 12.
4. Lavrent'eva, M.S. (2008), Administrativno-pravovoe regulirovanie v sfere standartizacii i sertifikacii [Administrative and legal regulation in the field of standardization and certification], Ministerstvo vnutrennih del Rossijskoj Federacii, Moskovskij universitet, Moscow, Russia.
5. Korotova, S.G. (2014), Osnovy metrologii, standartizacii i sertifikacii [Fundamentals of metrology, standardization and certification], TPT, Tomsk, Russia.
6. Tarasenko, I.A. (2011), "Construction science and personnel training for the construction industry in Ukraine in the 1950's and 1960's", Sbornyk nauchnykh trudov "Vestnyk NTU "KhPY" : Istoriia nauky i tekhniky, vol. 20.
7. Mel'nyk, N. (2013), "Historical stages of development of organizational forms of management of construction on the territory of Ukraine", Visnyk TNEU, vol. 4.

№ 12 2019, стор. 123 - 126

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-07-02

Кількість переглядів: 435

Відомості про авторів

О. А. Марушева

к. ю. н., здобувач наукового ступеня доктора наук з державного управління, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

O. Marusheva

PhD in Law, Doctoral research scholar of the Department of Public Administration; Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Марушева О. А. Розвиток політико-адміністративних процесів нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівельній галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 123–126. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.123

Marusheva, O. (2019), “Development of political and administrative regulatory processes in socio-economic relations in the construction industry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 123–126. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.123

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.