EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРТИСИПАТИВНИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ
О. В. Левченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.131

УДК: 35.077(477):005.35

О. В. Левченко

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРТИСИПАТИВНИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті здійснено аналіз тенденцій розвитку партисипативних бюджетів на місцевому рівні. Зазначено, що партисипативні бюджети сприяють інклюзивному управлінню та впливу на процес прийняття управлінських рішень, життєво важливих для інтересів громадян. Обгрунтовано, що задля налагодження діалогу між владою та громадою, а також формування спільної культури відповідальності потрібно створити ефективний інструментарій цифрової демократії. У статті подаються три складові цифрової демократії, які потрібно враховувати для сталого розвитку партисипативного бюджетування в Україні. Визначено етапи формування такого інструментарію, проблеми та виклики, які виникають у суспільства під час використання інструменту партисипативного бюджету. Здійснено моніторинг та аналіз механізмів реалізації партисипативних бюджетів України з метою подальшого прогнозування участі мешканців у процесах покращення життєдіяльності населених пунктів.

Ключові слова: партисипативний бюджет; громадський бюджет; бюджет участі; цифрова демократія; цифрова партисипація; врядування; цифрові технології.

Література

1. Public sector governance and accountability series. Participatory budgeting [Електронний ресурс] / A.B. Brillantes, A. Folscher B. Goldfrank// The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. — 2007. — Режим доступу до ресурсу: https://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/ParticipatoryBudgeting.pdf
2. Серенок А.О. Сервісна електронна взаємодія в системі електронного уряду. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Харків: ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. № 1 (37). С. 153—161.
3. Карпенко О. Цифрове врядування: імперативи реалізації в Україні / Олександр Карпенко // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць ОРІДУ. — 2017. — Вип. 3 (71). — С. 57—61.
4. Колодій А. Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем / А. Колодій // Демократичне врядування: Науковий вісник. — 2012.— Вип.10. — С.1—22.
5. Van Dijk J. A. Digital Democracy: Vision and Reality [Електронний ресурс] / Jan A.G.M. van Dijk // Public Administration in the Information Age: Revisited', IOS— Press. — 2013. — Режим доступу: https://www.utwente.nl/en/bms/vandijk/research/itv/itv_plaatje/Digital%20 Democracy-%20Vision%20and%20Reality.pdf
6. Grassle S. Digital tools for participatory democracy [Електронний ресурс] / Samantha Grassle // GovLab Blog. — 2015. — Режим доступу до ресурсу: http://thegovlab.org/digital-tools-for-participatory-democracy
7. Digital Democracy: The Tools Transforming Political Engagement [Електронний ресурс] / J. Simon, T. Bass, V. Boelman, G. Mulgan // Nesta. — 2017. — Режим доступу: https://www.nesta.org.uk/report/digital-democracy-the-tools-transforming-political-engagement
8. Ємельянова А. Стан впровадження громадського бюджету (бюджету участі) у містах України: аналітична записка [Електронний ресурс] / А. Ємельянова, С. Лобойко, К. Літвінова // Центр розвитку інновацій. — 2017. — Режим доступу до ресурсу: https://cid.center/1059250720-2/?fbclid=IwAR2NQ19Iu4VZIKUPj2YjA2VjF6yGzcNmOyOE8ZPD41pb-PiCBVSd-3xOvGU
9. Громадська модель бюджету участі: рекомендації по впровадженню [Електронний ресурс] / [М. Боднар, С. Лобойко, І. Хацевич та ін.] // Центр розвитку інновацій. — 2018. — Режим доступу до ресурсу: https://cid.center/18739172941-2/?fbclid=IwAR3JSYmMlYqsoem5U77fGCkitVp-j7zn8BS1ClYODNToKJPXUAl6-5-dYns
10. Моніторинг впровадження інструментів електронного урядування в органах місцевого самоврядування найбільших міст України [Електронний ресурс] / Н.Г. Величко, О.В. Левченко, С.Є. Сакалош, А.Й. Яскевич // Громадська організація "Подільська агенція регіонального розвитку". — 2018. — Режим доступу до ресурсу: http://e-demlab.org/assets/files/monitoring_2018_100-cities.pdf
11. Аналітичний звіт "Партиципаторний бюджет" [Електронний ресурс] / К. Плоский, С. Гончар, Т. Харенко, В. Хорошев // проект міжнародної технічної допомоги "Партнерство для розвитку міст" (Проект ПРОМІС). — 2016. — Режим доступу до ресурсу: https://www.pauci.org/upload/files/Participatory_Budget_Dec2016.pdf
12. Інформація про проект (бюджет громадських ініціатив) [Електронний ресурс] // Веб-сайт Вінницької міської об'єднаної територіальної громади. — 2016. — Режим доступу до ресурсу: http://gromada.vmr.gov.ua/Lists/InfoAbout/ShowContent.aspx?ID=2
13. Інформація про проект (бюджет громадських ініціатив) II етап [Електронний ресурс] // Веб-сайт Вінницької міської об'єднаної територіальної громади. — 2016. — Режим доступу до ресурсу: http://gromada.vmr.gov.ua/Lists/InfoAbout/ShowContent.aspx?ID=7
14. Інформація про проект (бюджет громадських ініціатив) 2017 рік [Електронний ресурс] // Веб-сайт Вінницької міської об'єднаної територіальної громади. — 2017. — Режим доступу до ресурсу: http://gromada.vmr.gov.ua/Lists/InfoAbout/ShowContent.aspx?ID=12
15. Інформація про проект (бюджет громадських ініціатив) 2018 рік [Електронний ресурс] // Веб-сайт Вінницької міської об'єднаної територіальної громади. — 2018. — Режим доступу до ресурсу: http://gromada.vmr.gov.ua/Lists/InfoAbout/ShowContent.aspx?ID=9

O. Levchenko

MONITORING AND EVALUATION OF THE PARTICIPATORY BUDGETS IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the trends of the participatory budgets development at the local level. The crisis of confidence, the reluctance of residents assuming shared responsibility for the processes taking place in their communities and the misunderstanding of reforms being implemented in Ukraine lead to a situation where the existing tools of digital democracy face challenges to their effectiveness.
The purpose of this study is to analyze the existing experience of digital democracy tools functioning on the example of participatory budget in order to make the process more efficient at the local level; to form the general perception of challenges and risks that communities encounter when operating such instruments and also to provide mechanisms to improve it.
The key issue of participatory budgeting tools in Ukraine, and other democratic instruments that are implemented in Ukraine (public consultations, public councils, etc.) are not the formation of additional legislative initiatives (budgets, expenditures, instruments), but is connected with the approach for it functioning and main demand from society as to what results will be achieved in terms of these tools usage.
In particular, the participatory budget tool in Ukraine raises many issues and threats to the functioning and compliance with democratic standards for the formation of public budgets. Until now, common standards and approaches to the functioning of this tool did not exist, except for local attempts. There is also no philosophy and methodology for qualitative participation of citizens within the framework of the functioning of this instrument.
Usually, when forming and functioning a participatory budget, the emphasis is more concentrated on the budget funds usage, but not on the training of those responsible for decision-making. Nor is there an emphasis on participation in the formation on qualitative space of the participatory budget.

Keywords: participatory budget; digital democracy; digital participazation; governance; digital technology.

References

1. Brillantes, А. B. Folscher A. and Goldfrank, B. (2007), "Public sector governance and accountability series. Participatory budgeting", The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, available at: https://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/ParticipatoryBudgeting.pdf (Accessed 22 May 2019).
2. Serenok, A.O. (2010), "Service electronic interaction in the e-government system", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 1 (37), pp. 153—161.
3. Karpenko, O. V. (2017), "Digital Governance: Implementation Imperatives in Ukraine", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 3 (71), pp. 57—61.
4. Kolodij, A. F. (2012), "Concept of public (new) governance in its application to the democratic and transitional systems", Demokratychne vriaduvannia, vol. 10, pp. 1—22.
5. Van Dijk, J. A. (2017), "Digital Democracy: Vision and Reality", Public Administration in the Information Age: Revisited', IOS-Press, available at: https://www.utwente.nl/en/bms/vandijk/research/itv/itv_plaatje/Digital%20 Democracy-%20Vision%20and%20Reality.pdf (Accessed 3 June 2019).
6. Grassle, S. (2017), "Digital tools for participatory democracy", GovLab Blog, available at: http://thegovlab.org/digital-tools-for-participatory-democracy (Accessed 5 June 2019).
7. Simon, J. Bass, T. Boelman, V. Mulgan, G. (2017), "Digital Democracy: The Tools Transforming Political Engagement", Nesta, available at: https://www.nesta.org.uk/report/digital-democracy-the-tools-transforming-political-engagement (Accessed 3 June 2019).
8. Yemel'ianova, A. Lobojko, S. Litvinova, K. (2017), "The state of the public budget (participatory budget) implementation in the cities of Ukraine: an analytical note", Tsentr rozvytku innovatsij, available at: https://cid.center/1059250720-2/?fbclid=IwAR2NQ19Iu4VZIKUPj2YjA2VjF6yGzcNmOyOE8ZPD41pb-PiCBVSd-3xOvGU (Accessed 28 May 2019).
9. Bodnar, M. Lobojko, S. Khatsevych, I. (2018), "Public participatory budget model: recommendations for implementation", Tsentr rozvytku innovatsij, available at: https://cid.center/18739172941-2/?fbclid=IwAR3JSYmMlYqsoem5U77fGCkitVp-j7zn8BS1ClYODNToKJPXUAl6-5-dYns (Accessed 28 May 2019).
10. Velychko, N. Levchenko, O. Sakalosh, S. Yaskevych, A. (2018), "Monitoring of the e-governance tools implementation in the local government bodies of the largest cities of Ukraine", Podil's'ka ahentsiia rehional'noho rozvytku, available at: http://e-demlab.org/assets/files/monitoring_2018_100-cities.pdf (Accessed 24 May 2019).
11. Ploskyj, K. Honchar, S. Kharenko, T. Khoroshev V. (2016), "Analytical report Participatory Budget", Proekt PROMIS, available at: https://www.pauci.org/upload/files/Participatory_Budget_Dec2016.pdf (Accessed 10 June 2019).
12. The official site of Vinnytsia municipal amalgamated territorial community (2016), "Information about the project (budget of public initiatives)", available at: http://gromada.vmr.gov.ua/Lists/InfoAbout/ShowContent.aspx?ID=2 (Accessed 10 June 2019).
13. The official site of Vinnytsia municipal amalgamated territorial community (2016), "Information about the project (budget of public initiatives) II stage", available at: http://gromada.vmr.gov.ua/Lists/InfoAbout/ShowContent.aspx?ID=7 (Accessed 10 June 2019).
14. The official site of Vinnytsia municipal amalgamated territorial community (2017), "Information about the project (budget of public initiatives) of 2017 year", available at: http://gromada.vmr.gov.ua/Lists/InfoAbout/ShowContent.aspx?ID=12 (Accessed 5 June 2019).
15. The official site of Vinnytsia municipal amalgamated territorial community (2018), "Information about the project (budget of public initiatives) of 2018 year", available at: http://gromada.vmr.gov.ua/Lists/InfoAbout/ShowContent.aspx?ID=9 (Accessed 6 June 2019).

№ 12 2019, стор. 131 - 136

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-07-02

Кількість переглядів: 1026

Відомості про авторів

О. В. Левченко

аспірант кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України

O. Levchenko

Postgraduate student of Information Policy and Digital Technologies Faculty, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1218-5546

Як цитувати статтю

Левченко О. В. Моніторинг та оцінювання реалізації партисипативних бюджетів в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 131–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.131

Levchenko, O. (2019), “Monitoring and evaluation of the participatory budgets implementation in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 131–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.131

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.