EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ
І. Ю. Гришова, О. П. Дяченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.5

УДК: 351:338.4:502

І. Ю. Гришова, О. П. Дяченко

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ

Анотація

Сучасний рівень інтеграційних процесів вимагає суттєвої оптимізації вітчизняної транспортної системи та її максимальної адаптації до вимог європейських стандартів надання послуг щодо переміщення вантажів та пасажирів в умовах розвитку міжнародних транспортних коридорів, частина з яких проходять територією України. Морські порти як одна з головних складових транспортної галузі займають важливе значення не тільки в транспортній системі України, а й у структурі транспортних міжнародних коридорів.
Основною метою цього дослідження є аналіз державної політики розвитку морських портів України в контексті розвитку міжнародних транспортних коридорів та експортно-орієнтованої економічної політики України.
Важливим напрямком розвитку морського транспортної інфраструктури є подальша інтеграція транспортного комплексу Україну в міжнародну мережу. З розвитком мережі Міжнародних транспортних коридорів у нашій країні пов'язують великі сподівання на істотне збільшення транзитних вантажоперевезень.
Прискорення вирішення проблем морських портів та транспортного комплексу в цілому має виключно важливе значення не тільки для транспортної галузі, а і для держави в цілому, ефективного функціонування її виробничої та соціальної сфер, яке значною мірою забезпечується стабільною і надійною роботою транспорту. Все більшої ваги набуває роль транспорту, в тому числі і морського, у розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, реалізації геополітичного потенціалу України як транзитної держави. Враховуючи великий транзитний потенціал нашої країни, на сьогодні найбільш актуальними питанням є розбудова сумісної в контексті технічного і нормативно-правового забезпечення загальноєвропейської транспортної системи.

Ключові слова: міжнародний транспортний коридор; транспортно-дорожня галузь; морські порти; стивідорні компанії; приватні оператори; державна політика.

Література

1. Ільченко С.В. Організаційно-економічні основи інституціонального реформування морських портів: автореф. дис.... канд. екон. наук: спец. 08.00.04. Одеса, 2007. 20 с.
2. Мірошко В.М. Стратегічне планування економічного розвитку вантажних портів України: автореф. дис.... канд. екон. наук: спец. 08.00.03. Львів, 2007. 20 с.
3. Меркт О.В. Методичні засади стратегії розвитку морських торговельних портів у конкурентному середовищі: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.07.04. Київ. нац. авіац. ун-т. К., 2002. 16 с.
4. Карпенко О.О., Продченко Ю.Г. Аналіз транзитних перевезень вантажів через морські торгівельні порти України. Водний транспорт. 2012. Вип. 2. С. 123—128.
5. Гришова І.Ю., Дяченко О.П. Державна інвестиційна політика розвитку морських портів України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 97—102.
6. Kopylenko O., Gryshova I., Diachenko O. (2018). Leading institutional mechanism of the state regulation and the shadow economy. In: Strielkowski, W. (ed.). Proceedings of the 2nd International Conference on Social, Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 217, pp. 60—68. doi: 10.2991/icseal-18.2018.10.
7. Бойко М.Ю., Ерфан Г.Ю. Місце і значення України в реалізації транспортної політики ЄС. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2011. Спецвип. 33. Ч. 3. С. 10—15.
8. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України №430-р від 30.05.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80 (дата звернення 15.06.2019).
9. Офіційний сайт Державного підприємства "Адміністрація морських портів України". URL: http://www.uspa.gov.ua/ (дата звернення 20.04.2019).
10. Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 23.04.2019).

I. Gryshova, O. Diachenko

STATE INVESTMENT POLICY OF DEVELOPMENT OF MARINE PORTS OF UKRAINE

Summary

The current level of integration processes requires significant optimization of the domestic transport system and its maximum adaptation to the requirements of European standards for the provision of services for the movement of goods and passengers in the development of international transport corridors, some of which pass through the territory of Ukraine. Sea ports as one of the main components of the transport industry are important not only in the transport system of Ukraine, but also in the structure of transport international corridors.
The main objective of this study is to analyze the state policy of development of sea ports of Ukraine in the context of development of international transport corridors and export-oriented economic policy of Ukraine.
An important direction in the development of maritime transport infrastructure is the further integration of Ukraine's transport system into an international network. With the development of the network of international transport corridors in our country there are high expectations for a significant increase in transit freight.
The acceleration of the solution of the problems of the seaports and the transport complex as a whole, is extremely important not only for the transport industry, but also for the state as a whole, the effective functioning of its production and social spheres, which is to a large extent ensured by the stable and reliable operation of transport. The role of transport, including maritime, in developing foreign economic relations, and the realization of the geopolitical potential of Ukraine as a transit state, becomes increasingly important. Given the great transit potential of our country, today the most urgent issues are the development of a European-wide transport system compatible in the context of technical and regulatory provision.
Consequently, the development of Ukrainian seaports should be a policy of sustainable economic growth instead of the current policy of destruction. The main principles of the new maritime ports policy should be: privatization of transport, demonopolization, development of a competitive environment, simplification of border crossing procedures, reduction of port dues and other measures that will facilitate the development of seaports in the context of the functioning of international transport corridors.

Keywords: international transport corridor; transport and road sector; seaports; stevedoring companies; private operators; state policy.

References

1. Il'chenko, S.V. (2007), "Organizational and economic bases of institutional reform of sea ports", Ph.D. Thesis, Economy, Odessa, Ukraine.
2. Miroshko, V.M. (2007), "Strategic planning of economic development of Ukrainian freight ports", Ph.D. Thesis, Economy, Lviv, Ukraine.
3. Merkt, O.V. (2002), "Methodological principles of the strategy of development of marine commercial ports in a competitive environment", Ph.D. Thesis, Economy, Kyivs'kyj natsional'nyj aviatsijnyj universytet, Kyiv, Ukraine.
4. Karpenko, O.O. and Prodchenko, Yu.H. (2012), "Analysis of transit transportation of goods through the sea trade ports of Ukraine", Vodnyj transport, vol. 2, pp. 123—128.
5. Hryshova, I.Yu. and Diachenko, O.P. (2019), "State investment policy for the development of sea ports of Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 97—102.
6. Kopylenko, O., Gryshova, I., Diachenko, O. (2018), "Leading institutional mechanism of the state regulation and the shadow economy", Proceedings of the 2nd International Conference on Social, Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 217, pp. 60—68. doi: 10.2991/icseal-18.2018.10
7. Bojko, M.Yu. and Erfan, H.Yu. (2011), "The place and importance of Ukraine in implementing the EU transport policy", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriia Ekonomika, vol. 33, no. 3. pp. 10—15.
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "Approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80 (Accessed 30 June 2019).
9. Ukrainian Sea Ports Authority (2019), available at: http://www.uspa.gov.ua/ (Accessed 20 June 2019).
10. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 June 2019).

№ 13 2019, стор. 5 - 11

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-07-24

Кількість переглядів: 517

Відомості про авторів

І. Ю. Гришова

д. е. н., професор, помічник-консультант депутата Верховної Ради України

I. Gryshova

Doctor of Economic Sciences, Professor,Assistant Consultant deputy of the Verkhovna Rada of Ukraine

ORCID:

0000-0001-6276-7619


О. П. Дяченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Одеський державний аграрний університет

O. Diachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Odessa State Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9670-2266

Як цитувати статтю

Гришова І. Ю., Дяченко О. П. Державна політика розвитку морських портів України в контексті розвитку міжнародних транспортних коридорів. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 13. С. 5–11. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.5

Gryshova, I. and Diachenko, O. (2019), “State investment policy of development of marine ports of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 5–11. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.