EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕФІЦИТОМ БЮДЖЕТУ
Н. М. Тімошенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.45

УДК: 336.761

Н. М. Тімошенко

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕФІЦИТОМ БЮДЖЕТУ

Анотація

У статті визначено основні перспективні напрями розвитку ринку державних цінних паперів України з урахуванням офіційної середньострокової стратегії управління державним боргом на 2018—2020 роки. Основне завдання ринку державних цінних паперів у системі управління дефіцитом бюджету — це досягнення оптимального розміру від'ємного сальдо бюджету. Стратегічними завданнями визначено: зменшення частки державного боргу в іноземній валюті, збільшення середнього строку до погашення боргових зобов'язань держави, обізнаність потенційних інвесторів про можливості вкладень у боргові зобов'язання держави. Усі стратегічні завдання мають бути досягненні завдяки оперативним цілям: удосконалення інфраструктури ринку цінних паперів, розвиток ринку деривативів, результативний випуск та розміщення боргових інструментів держави, розробка маркетингової стратегії на ринку та підняття іміджу державних цінних паперів.

Ключові слова: ринок державних цінних паперів; державні цінні папери; дефіцит бюджету; управління дефіцитом бюджету; державний бюджет.

Література

1. Теслюк С.А. Порівняльна характеристика суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. № 9. С. 149—152.
2. Загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія "Wikipedia". URL: https://uk.wikipedia.org (дата звернення: 15.02.2018).
3. Лаврик О.Л. Інструменти фінансового ринку в умовах глобалізації Економічний аналіз. 2017 р. Том 27. № 4. С.133—138.
4. Кредитний рейтинг України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/borg/kredytnyi-reitynh (дата звернення: 15.02.2018).
5. Ярош К.М. Міжнародна кредитна позиція України Ефективна економіка. 2014 р. №2. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2766 (дата звернення 16.06.2019).
6. Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2018-2020 роки: Постанова КМУ від 22.08.2018 р. №883. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/883-2018-%D0%BF (дата звернення: 22.10.2018).
7. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки: Розпорядження КМУ від 08.02.2017 №142-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80 (дата звернення: 22.10.2018).

N. Timoshenko

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF GOVERNMENT SECURITIES IN THE SYSTEM OF BUDGET DEFICIT MANAGEMENT

Summary

In the post-crisis conditions of the economy, the budget deficit is an integral attribute of any state, which is caused by the necessity to perform the functions assigned to it. In emerging economies, the lack of financial resources is one of the main. Therefore, the budget deficit is a common occurrence, which requires the use of adequate management tools to attract the necessary financial resources under optimal conditions. An important direction in the management of public finances is the availability of effective mechanisms for attracting financial resources to the state budget. In the context of the approved Strategy for the Reform of the Public Finances Management System for 2017—2020 and the State Debt Management Strategy 2018—2020, effective public finance management was regulated. One of the main tasks set by the state in the medium term is to achieve acceptable indicators of public debt relative to GDP. The article outlines the main perspective directions of the development of the market of government securities of Ukraine taking into account the official medium-term strategy of managing the state debt for 2018—2020 years. The main task of the government securities market in the budget deficit management system is to achieve the optimal size of the negative budget balance. Strategic tasks are defined: reduction of the share of public debt in foreign currency, increase of the average term to repayment of debt obligations of the state, awareness of potential investors about the possibility of investing in debt obligations of the state. All strategic tasks must be achieved through operational goals: improving the securities market infrastructure, developing the derivatives market, producing and distributing debt instruments of the state, developing a marketing strategy in the market and raising the image of government securities.

Keywords: government securities market; government securities; budget deficit; budget deficit management; and state budget.

References

1. Tesliuk, S. A.(2016), "Comparative characteristics of subjects of non-state pension provision in Ukraine", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 9, pp. 149—152.
2. A public, free multilingual online Wikipedia (2019), available at: https://uk.wikipedia.org (Accessed 15 June 2019).
3. Lavryk, O.L. (2017), "Instruments of the financial market in the conditions of globalization", Ekonomichnyj analiz, vol. 4, pp.133—138.
4. Ministry of Finance of Ukraine (2019), "Ukraine's credit rating", available at: https://www.minfin.gov.ua/nevs/borg/kredytnyi-reitynh (Accessed 15 June 2019).
5. Yarosh, K.M. (2014), "International credit position of Ukraine", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://vvv.etsonomy.nayka.tsom.ua/?op=1&z=2766 (Accessed 16 June 2019).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "On Approval of the Medium-Term Strategy for State Debt Management for 2018—2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/883-2018-%D0%BF (Accessed 22 June 2019).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "On Approving the Strategy for Reforming the Public Finance Management System for 2017-2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/142-2017-%D1%80 (Accessed 22 June 2019).

№ 13 2019, стор. 45 - 50

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-07-24

Кількість переглядів: 488

Відомості про авторів

Н. М. Тімошенко

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

N. Timoshenko

postgraduate student, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-2677-9783

Як цитувати статтю

Тімошенко Н. М. Стратегічні напрями розвитку ринку державних цінних паперів у системі управління дефіцитом бюджету. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 13. С. 45–50. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.45

Timoshenko, N. (2019), “Strategic directions of development of the market of government securities in the system of budget deficit management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 45–50. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.45

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.