EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.62

УДК: 351:328.185

О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Анотація

У статті зауважено, що корупція — одне з найбільш деструктивних соціальних явищ, яке заважає оптимальному розвитку будь-якої держави, ефективності державного управління та функціонуванню соціальних інститутів. Зазначено, що для України корисним є досвід країн з високим антикорупційним рейтингом (Данія, Швеція, Сінгапур, Японія, Великобританія, Франція, Німеччина, США, Естонія, Польща, Литва). Саме тому існує актуальна проблема в дослідженні та впровадженні в українських реаліях позитивних практик зарубіжного досвіду використання ефективних методів, механізмів, інструментів у попередженні, запобіганні, протидії корупції в діяльності органів публічної влади. Закцентовано увагу на тому, що основою антикорупційної політики скандинавських країн є концепція "Добре управління" (Good Governace), до ключових антикорупційних компонентів якої належать: участь громадян у прийняті рішень; прозорість доходів, рішень, дій; своєчасна реакція на потреби громадян і підзвітність державних структур громадськості.

Ключові слова: корупція; антикорупційна діяльність; антикорупційна політика; антикорупційні інституції.

Література

1. Богомолов А.В. Некоторые аспекты международного опыта борьбы с коррупцией / А.В. Богомолов, А.Д. Неретина, B.И. Мурар // ScienceTime. — 2014. — № 12. — С. 47—52.
2. Борьба с коррупцией в сфере государственных услуг. Хроника реформ в Грузии / Международный банк реконструкции и развития; Международная ассоциация развития. — Вашингтон: The World Bank, 2012. — 108 с.
3. Бусол О.Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у контексті сучасної антикорупційної стратегії: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Бусол О.Ю. — К., 2015. — 470 с.
4. Колісніченко Н. Державна служба в Європейському Союзі. Європеїзація та розвиток державної служби в Україні: навч. посіб. / За заг. ред.: М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. — К.: Міленіум, 2009. — С. 40—47.
5. Міжнародний досвід здійснення контролю у сфері державних закупівель / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // ars-ltd.com.ua /index.php/articles/fusion-menu.
6. Пісьмаченко Л.М. Світовий досвід державного регулювання закупівель за бюджетні кошти / Л.М. Пісьмаченко, О.О. Критенко // Вісник Академії митної служби України. — Сер.: Державне управління. — 2010. — № 1. — С. 69—74.
7. Рубинский Ю. Франция: коррупция и борьба с ней / Ю. Рубинский [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.ieras-library.ru/documenti/soveurope/ 2010/rubinskii.docэ.
8. Чемерис I.В. Зарубіжний досвід протидії корупції в системі державного управління / I. В. Чемерис // Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 3 (12). — С. 110—118.
9. Чубенко І. Зарубіжний досвід боротьби з корупцією в органах виконавчої влади [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.dgpn.lviv.ua/ index.php?option=com_content&task=view&id=363&It

O. Vasylieva, N. Vasylieva

EXTERNAL EXPERIENCE OF ANTI-CORRUPTION ACTIVITIES IN PUBLIC AUTHORITIES

Summary

The article notes that corruption is one of the most destructive social phenomena that impedes the optimal development of any state, the efficiency of public administration and the functioning of social institutions. It is noted that the experience of countries with high anticorruption rating (Denmark, Sweden, Singapore, Japan, Great Britain, France, Germany, USA, Estonia, Poland, Lithuania) is useful for Ukraine. That is why there is an actual problem in researching and implementing in Ukrainian realities the positive practices of foreign experience in using effective methods, mechanisms, tools in preventing, preventing and combating corruption in the activities of public authorities. The emphasis is placed on the concept of Good Governance, the key to the anticorruption policy of the Scandinavian countries, to which key anticorruption components are: citizens' participation in decision-making; transparency of incomes, decisions, actions; timely response to the needs of citizens and accountability of state structures of the public.
Consequently, the progressive experience of the countries of the world in the prevention and counteraction of corruption, with all the specifics of its system of government, is of particular interest to Ukraine and can be used in the practice of public authorities to fight corruption, as well as in the development of legal acts aimed at Reducing the Impact of Corruption in Public Administration. Of course, the foreign experience of combating corruption can not be transposed into domestic legislative and law practice practice in full. However, the use of its best features or practices, taking into account the present-day Ukraine, can bring positive results in the fight against corruption.

Keywords: corruption; anti-corruption activities; anticorruption policy; anti-corruption institutions.

References

1. Bogomolov, A.V. (2014), "Some aspects of international experience in the fight against corruption", ScienceTime, vol. 12, pp. 47—52.
2. The World Bank (2012), Bor'ba s korrupciej v sfere gosudarstvennyh uslug. Hronika reform v Gruzii [Fight against corruption in public services. Chronicle of Reforms in Georgia], The World Bank, Washington, D.C., USA.
3. Busol, O.Yu. (2015), "Countering Corruption Crime in Ukraine in the Context of Modern Anti-Corruption Strategy", Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Kyiv, Ukraine.
4. Kolisnichenko, N. (2009), "State Service in the European Union", Yevropeizatsiia ta rozvytok derzhavnoi sluzhby v Ukraini [Europeanisation and development of civil service in Ukraine], Milenium, Kyiv, Ukraine, pp. 40—47.
5. ars-ltd.com.ua (2019), "International experience in monitoring procurement in the field of public procurement", available at: http://ars-ltd.com.ua/index.php/articles/fusion-menu (Accessed 30 June 2019).
6. Pis'machenko, L.M. (2010), "World experience of state procurement regulation for budget funds", Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser.: Derzhavne upravlinnia, vol. 1, pp. 69—74.
7. Rubinskij, Ju. (2010), "France: corruption and fight against it", available at: www.ieras-library.ru/documenti/soveurope/2010/rubinskii.doc (Accessed 30 June 2019).
8. Chemerys, I.V. (2009), "Foreign experience in combating corruption in the system of public administration", Stratehichni priorytety, vol. 3 (12), pp. 110—118.
9. Chubenko, I. (2003), "Foreign experience in combating corruption in executive bodies", available at: http://www.dgpn.lviv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=363&It (Accessed 30 June 2019).

№ 13 2019, стор. 62 - 65

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-07-24

Кількість переглядів: 852

Відомості про авторів

О. І. Васильєва

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України

O. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, professor, professor of Public Administration and Public Service Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1812-4557


Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

N. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0003-4678-4333

Як цитувати статтю

Васильєва О. І., Васильєва Н. В. Зарубіжний досвід антикорупційної діяльності в органах публічної влади. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 13. С. 62–65. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.62

Vasylieva, O. and Vasylieva, N. (2019), “External experience of anti-corruption activities in public authorities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 62–65. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.