EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІНСЬКА ПАРАДИГМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
А. М. Гаврилюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.84

УДК: [351.85: 379. 851]: 005.57 (477)

А. М. Гаврилюк

УПРАВЛІНСЬКА ПАРАДИГМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті актуалізується значення соціального маркетингу як новітньої соціогуманітарної управлінської концепції, що застосовується в різних сферах суспільного життя. Розроблено схему участі стейкхолдерів (зацікавлених сторін) у процесі реалізації засад соціального маркетингу. Проведено аналіз застосування соціально відповідального маркетингу та державного соціального маркетингу в сфері туризму. Виокремлено їх спільні та відмінні порівняльні ознаки за предметом та об'єктом маркетингової діяльності, видом продукту, організаційною метою та інструментами досягнення цілей. Наведено кращий досвід упровадження соціальних проектів у сфері регіонального туризму на прикладах організації безкоштовних екскурсій для різних соціальних груп на певній території. Введено до наукового обігу дефініцію "державний соціальний маркетинг у сфері туризму". Розроблено та науково обгрунтовано необхідність використання Управлінської парадигми реалізації державного соціального маркетингу в сфері туризму. В її основу покладено сукупність знань про соціальний маркетинг, особливості його застосування органами державної влади, органами місцевого самоврядування та стейкхолдерами, діяльність яких об'єднана соціальними ідеями, цінностями, ресурсами та спільністю методів, принципів, механізмів державного управління.

Ключові слова: сфера туризму; соціальний маркетинг; державний соціальний маркетинг у сфері туризму; управлінська парадигма; стейкхолдери.

Література

1. Акимов Д. Социальный маркетинг. Киев: Наукова думка, 2008. 143 с.
2. Безкоштовні екскурсії Черніговом. Прес-служба Чернігівської міської ради. URL: http://chernigiv-rada.gov.ua/news/view/10401 (дата звернення 25.06.2019).
3. В Івано-Франківську розпочинаються безкоштовні екскурсії. URL: http://www.if.gov.ua/news/v-ivano-frankivsku-rozpochinayutsya-bezkoshtovni-ekskursiyi (дата звернення 25.06.2019)
4. В Чернігові можна буде послухати умовно-безкоштовну екскурсію (Free tours). URL: http://pik.cn.ua/print/3482/ (дата звернення 25.06.2019)
5. Закарпаття відтепер у кожному місті. URL: http://zaktour.gov.ua/%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5/ (дата звернення 25.06.2019)
6. Захарова С. Кризис индустриализма и концепция социального маркетинга. Социологические исследования. 1995. № 5. С. 34—38.
7. Зеленко О.О. Соціально-відповідальний маркетинг як невід'ємна складова соціальної відповідальності бізнесу. Економічний простір. 2008. № 19. С. 118—123.
8. Козин Л.В. Корпоративна соціальна відповідальність як засіб формування конкурентоспроможності підприємства. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія "Економічні науки", 2011. № 12. С. 394 — 401.
9. Офіційна сторінка Верховної Ради України. Картка законопроекту "Про соціальні підприємства". URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1— pf3511 =46025 (дата звернення 25.06.2019).
10. Офіційний вебсайт туристичної компанії "ПроЮкрейн". URL: http://www.pro-ukr.com/tour/besplatnaya-ekskyrsia-po-kievy/
11. Про соціальні ініціативи "Першого Дитячого ТурБюро" — записано автором статті зі слів Марти Жолубак — директорки туристичного підприємства (дата звернення 20.05.2019).
12. Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. №168-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80 (дата звернення 25.06.2019).
13. У Харкові центр туризму покликав на екскурсії умовно засуджених https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2645856-u-harkovi-centr-turizmu-poklikav-na-ekskursii-umovno-zasudzenih.html (дата звернення 25.06.2019).
14. Kotler P., Andreasen A. Strategic Marketing for Nonprofit Organization. 7-th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2007. 504 p.
15. Kotler P., Zaltman G. Social Marketing: An Aproach to Planned Social Change. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12276120 (дата звернення 10.07.2019).

A. Нavryliuk

ADMINISTRATIVE PARADIGM OF STATE SOCIAL MARKETING IMPLEMENTATION IN THE FIELD OF TOURISM IN UKRAINE

Summary

The article highlights the importance of social marketing as the newest socio-humanistic administrative concept used in various spheres of social life. Its essence and qualitative distinctive features are characterized. The scheme of participation of stakeholders (interested parties) in the implementation process of the principles of social marketing has been developed. Analysis of the subject field of the use of socially responsible marketing and public social marketing in the field of tourism has been conducted. Their common and divergent comparative features on the subject and object of marketing activity, product type, organizational purpose and instruments of achievement have been distinguished. Examples of the spread of social marketing technologies in the field of tourism on a countrywide scale has been revealed. The integral nature of the use of its components from the standpoint of public administration in the sphere of tourism in Ukraine is indicated. The best experience of introducing social projects in the field of regional tourism is given, for example, by organizing free tours for various social groups within certain territory. The emphasis is made on the need to improve theoretical basis of the research and the introduction of scientific definition "public social marketing in the field of tourism" as the activity of public authorities and local self-government bodies within certain territory, which involves a wide range of stakeholders (non-governmental organizations, political parties and movements, public associations, natural persons, etc.) operating in a socially competitive field of tourism on the principles of social responsibility, predictability of the result, partnerships and social dialogue to achieve anthropocentric socio-humanistic goals and values aimed at promotion of socially-sought tourist products. The article develops and scientifically substantiates the necessity of using the administrative paradigm of realization public social marketing in the field of tourism. The basis of development of theoretical and practical model is the set of knowledge about social marketing, the peculiarities of its application by public authorities, local self-government bodies and stakeholders, the activities of which are united by social ideas, values, resources and the commonness of methods, principles, mechanisms of public administration.

Keywords: field of tourism; social marketing; state social marketing; state social marketing in the field of tourism; administrative paradigm; stakeholders.

References

1. Akymov, D. (2008), Sotsyal'nyj marketynh [Social Marketing], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
2. Chernihivs'ka mis'ka rada (2018), "Free excursions to Chernigov", available at : http://chernigiv-rada.gov.ua/news / view/10401 (Accessed 10 July 2019).
3. Ivano-Frankivs`ka mis'ka rada, (2019), "Free excursions begin in Ivano-Frankivsk", available at : http://www.if.gov.ua/news/v-ivano-frankivsku-rozpochinayutsya-bezkoshtovni-ekskursiyi (Accessed 10 July 2019).
4. Ukrinform (2019), "In Chernigov you can listen to a free-of-charge tour (Free tours)", available at: http://pik.cn.ua/print/3482/ (Accessed 10 July 2019).
5. Zaktour (2018), "Transcarpathia now in every city", available at: http://zaktour.gov.ua/%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5/ (Accessed 10 July 2019).
6. Zakharova, S. (1995), "The crisis industrianlism and the concept of social marketing", Sotsyolohycheskye yssledovanyia, vol. 5, pp. 34—38.
7. Zelenko, O. O. (2008), "Socially responsible marketing as an integral part of social responsibility of business", Ekonomichnyj prostir, vol. 19, pp. 118—123.
8. Kozin, L.V. (2011), "Corporate Social Responsibility as a Means to Form the Competitiveness of the Enterprise", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya "Ekonomichni nauky", vol. 12, pp. 394—401.
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The bill "On social enterprises", available at : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46025 (Accessed 10 July 2019).
10. ProUkraine (2019), available at: http://www.pro-ukr.com/tour/besplatnaya-ekskyrsia-po-kievy/ (Accessed 10 July 2019).
11. Zholubak, M. (2019), "On Social Initiatives "of the First Children's TourBureau", available at: https://pdt.com.ua/ (Accessed 10 July 2019).
12. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), The Order "On Approval of the Strategy for the Development of Tourism and Resorts for the period up to 2026", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80 (Accessed 10 July 2019).
13. Ukrinform (2019), "In Kharkiv, the center of tourism called for a tour of conditionally convicted people", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2645856-u-harkovi-centr-turizmu-poklikav-na-ekskursii-umovno-zasudzenih.html (Accessed 10 July 2019).
14. Kotler P., Andreasen, A. (2007), Stratehichnyy marketynh dlya nekomertsiynykh orhanizatsiy [Strategic Marketing for Nonprofit Organization], 7-th ed., Upper Saddle River, Prentice Hall, New Jersey, USA.
15. Kotler, P. and Zaltman, G. (1971), "Social Marketing: An Aproach to Planned Social Change", available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12276120 (Accessed 10 July 2019).

№ 13 2019, стор. 84 - 91

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-07-24

Кількість переглядів: 558

Відомості про авторів

А. М. Гаврилюк

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

A. Нavryliuk

PhD in Public Administration, docent, Department of Hotel and Restaurant and Tourism Business, Kiev National University of Culture and Arts, Kiev

ORCID:

0000-0003-2743-0409

Як цитувати статтю

Гаврилюк А. М. Управлінська парадигма реалізації державного соціального маркетингу в сфері туризму в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 13. С. 84–91. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.84

Нavryliuk, A. (2019), “Administrative paradigm of state social marketing implementation in the field of tourism in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 84–91. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.