EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНЖИНІРИНГ ТА КОНСАЛТИНГ У БУДІВНИЦТВІ: КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АСПЕКТ
А. В. Гаврилов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.111

УДК: 351; 69: 001.4

А. В. Гаврилов

ІНЖИНІРИНГ ТА КОНСАЛТИНГ У БУДІВНИЦТВІ: КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті розкрито сутність понять "інжиніринг" та "консалтинг" у будівництві. За результатами проведеного дослідження визначено, що категорія "інжинірингові послуги у будівництві" (діяльність інженера-консультанта спрямована на отримання задокументованого результату), традиційно складається з двох взаємопов'язаних послуг — інжинірингу та консалтингу, які у поєднанні створюють комплекс заходів, націлених на досягнення відповідного результату у будівництві. Встановлено, що категорія "інжиніринг" є законодавчо регламентованим визначенням, а відсутність закріпленого на законодавчому рівні визначення терміну "консалтинг", який необхідний для класифікації консалтингових послуг у будівництві, дещо ускладнює процедуру прийняття замовником рішення щодо залучення до реалізації проекту інженерів-консультантів відповідної спеціалізації. Встановлено, що консалтинг у будівництві можна розглядати як діяльність, метою якої є надання послуг аналітичного та економічного виду, спрямованих на визначення переліку завдань, необхідних для реалізації проекту та всебічного інформування замовника будівництва (інвестора) щодо всіх аспектів реалізації проекту вже на передпроектній стадії. Визначено, що консалтингові послуги у будівництві, які надаються у складі інжинірингу, притаманні замовнику будівництва (інвестору) і спрямовані на виконання типового переліку завдань. За результатами аналізу сутності інженерно-консультаційних послуг у будівництві наведено авторське визначення термінів "інжиніринг" та "консалтинг", які можуть бути використані замовниками будівництва (інвесторами) у разі визначення переліку послуг, які на договірних засадах можуть бути надані інженером-консультантом під час реалізації інвестиційно-будівельних проектів на всіх стадіях їх реалізації.

Ключові слова: інженерно-консультаційні послуги; інжиніринг; консалтинг; реалізація; інвестиційно-будівельний проект; замовник; інвестор; інженер-консультант.

Література

1. Вечканов Г.С. Сучасна економічна енциклопедія / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. — СПБ: Лань, 2002. — 880 с.
2. Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика / Під заг. ред. М.І. Молдованова. — Київ: Техніка. 1993. — 856 с.
3. Мюллер В.К. Повний англо-російський словник: 180 000 слів і виразів / В.К. Мюллер. — Москва: Ексмо, 2014. — 912 с.
4. Словник іншомовних слів/ Уклад. С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. — Київ: Наукова думка, 2000. — 680 с.
5. Steele F. Consulting for organisational change / F. Steele. — Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1975. — 202 р.
6. Greiner L.E., Metzger R.O. Consulting to management / L.E. Greiner, R.O. Metzger. — NJ, Prentice Hall, 1983. — 368 p.
7. Кубр М. Управлінське консультування. — Москва: Інтерексперт, 1992. — 319 с.

A. Havrylov

ENGINEERING AND CONSULTING IN CONSTRUCTION: CATEGORY AND CONCEPTUAL ASPECTS

Summary

The article offers an insight and "consulting" in construction. Results of the research allow identifying the category of "engineering services in construction" (a consulting engineer's operation aimed at obtaining a documented deliverable) as traditionally comprising two interrelated services — engineering and consulting, that together create a set of measures headed toward achieving a relevant result in construction. Engineering and consulting services may be provided to a construction contractor or an investor at different stages of the investment construction project implementation. It is determined that the category of "engineering" is a legislated definition while there is no legislative definition for the term "consulting" that can be used to classify consulting services in construction, which to some extent complicates the procedure of the client's decision-making to involve consulting engineers of a corresponding field in project implementation. The article ascertains that consulting in construction can be regarded as activity whose goal is providing services of analytical and economic kind, which are focused on identifying a list of tasks needed to implement the project and give comprehensive information to the client of construction (investor) about all aspects of the project implementation as early as at the pre-implementation stage. It is discovered that consulting services in construction, which are provided as part of engineering are typical of the construction client (investor) and are directed at fulfilling a standard set of tasks. After analyzing the core essence of engineering and consulting services in construction, the author presents his own definition of the "engineering" and "consulting" terms that can be used by construction clients (investors) when identifying a list of services that the consulting engineer can render on contractual conditions during implementation of investment and construction projects at all stages of their realization.

Keywords: engineering and consulting services; engineering; consulting; implementation; investment and construction project; client; investor; consulting engineer.

References

1. Vechkanov, G.S. and Vechkanova, G.R. (2002), Suchasna ekonomichna entsyklopediia [Modern Economic Encyclopedia], Lan, St. Petersburg, Russia.
2. Moldovanova, M.I. (1993), Entsyklopedychnyj slovnyk biznesmena: Menedzhment, marketynh, informatyka [Encyclopedic Dictionary of Businessman: Management, Marketing, Informatics], Tekhnika, Kyiv, Ukraune.
3. Muller, V.K. (2014), Povnyj anhlo-rosijs'kyj slovnyk: 180 000 sliv i vyraziv [Full English-Russian dictionary: 180,000 words and expressions], Exmo, Moscow, Russia.
4. Morozov, S. M. and Scaraputa, L. M. (2000), Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words], Naukova Dumka, Kyiv, Ukraine.
5. Steele, F. (1975), Consulting for organisational change, University of Massachusetts Press, Massachusetts, USA.
6. Greiner, L.E. and Metzger, R.O. (1983), Consulting to management, Prentice Hall, New Jersey, USA.
7. Kubr, M. (1992), Upravlins'ke konsul'tuvannia [Managerial counseling], Interexpert, Moscow, Russia.

№ 13 2019, стор. 111 - 114

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-07-24

Кількість переглядів: 742

Відомості про авторів

А. В. Гаврилов

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, керівник Департаменту реалізації програм Міждержавної гільдії інженерів-консультантів

A. Havrylov

postgraduate student of the Public Administration Department, Interregional Academy of Personnel Management, Head of Programmes Implementation Department, Interstate Consultants Engineer Guide

ORCID:

0000-0001-9486-6603

Як цитувати статтю

Гаврилов А. В. Інжиніринг та консалтинг у будівництві: категорійно-понятійний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 13. С. 111–114. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.111

Havrylov, A. (2019), “Engineering and consulting in construction: category and conceptual aspects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 111–114. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.111

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.