EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ МИТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Г. О. Комарницька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.5

УДК: 339.5

Г. О. Комарницька

ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ МИТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Анотація

У статті обгрунтовано актуальність оцінювання якості митного обслуговування державно-приватного партнерства на засадах розрахунку системи репрезентативних індикаторів. Розглянуто та проаналізовано існуючі підходи до оцінювання ефективності роботи митних органів та ідентифіковано ключові проблеми у цій сфері. Обгрунтовано сутність та суб'єктний склад митного обслуговування державно-приватного партнерства. Сформульовано тлумачення поняття "якість митного обслуговування державно-приватного партнерства" у діагностичному контексті як рівень надання митних послуг різними суб'єктами (митними органами, митними посередниками, спеціалізованими організаціями митного профілю) іноземним приватним партнерам на засадах діагностування істотних параметрів, властивостей, характеристик процесу митного обслуговування за критеріями врахування міжнародних, національних та підприємницьких митних інтересів. Розроблено комплексну систему індикаторів оцінювання якості митного обслуговування державно-приватного партнерства.

Ключові слова: державно-приватне партнерство; митне обслуговування; митні органи; митні посередники; показники; якість.

Література

1. Концептуалізація оцінювання митних процедур в умовах активізації зовнішньоекономічної діяльності: монографія; за заг. ред. І.Г. Бережнюка. — Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2015. — 196 с.
2. Архірейська Н.В. Аналіз підходів до оцінювання ефективності митної справи [Електронний ресурс] / Н.В. Архірейська // Ефективна економіка. — 2014. — № 7. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3176
3. Nieplowicz Maria. The Balanced Scorecard in the public sector in Poland. The case of implementation in the Customs service in Poland / Maria Nieplowicz // Research papers of Wroclaw University of Economics. — 2013. — No 290. — PP. 52—59.
4. Осадча Н.В. Система збалансованих показників як напрям регулювання організації праці в митних органах / Н. В. Осадча // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка. — 2011. — № 1. — С. 53—61.
5. Хотенко Олена. Оцінка якості роботи ДФС за методикою KPI: імітація чи вихід? [Електронний ресурс] / Олена Хотенко // Матеріали офіційного сайту ГО "Інститут податкових реформ". — 2016. — Режим доступу: https://ngoipr.org.ua/blog/otsinka-yakosti-roboti-dfs-za-metodikoyu-kpi-imitatsiya-chi-vihid/
6. Ключові показники ефективності (KPIs) для Державної фіскальної служби [Електронний ресурс] / Матеріали офіційного сайту Міністерства фінансів України. — Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/KPI%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%A4%D0%A1.pdf
7. Аналітичний звіт за результатами четвертої хвилі опитування українських імпортерів та експортерів Інституту економічних досліджень та політичних консультацій "Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу 2018/2019" в межах проекту "Діалог зі сприяння торгівлі" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files/Public_events/2019/TFD_IV/2018-2019_TFD_report.pdf
8. Аналітичний звіт за результатами третьої хвилі опитування українських імпортерів та експортерів Інституту економічних досліджень та політичних консультацій "Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу 2017/2018" в межах проекту "Діалог зі сприяння торгівлі" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files//Public_events/2018/TFD_III_Presentation/TFD_III_2017-2018_report.pdf

H. Komarnytska

INDICATORS FOR ASSESSING THE QUALITY OF CUSTOMS SERVICE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Summary

In today's conditions of socio-economic instability in the state, one of the priority mechanisms for financing strategically important projects of development of various social spheres of the country is public-private partnership with the participation of foreign private partners. Customs service is one of the key factors that decisively influence decision-making by a foreign business entity regarding the initiation and further cooperation with state and local authorities within the public-private partnership. So, the more favorable and high quality is the customs service of the public-private partnership in the country of the state partner, the more the foreign private partner is interested in the initiation and continuation of this kind of cooperation. In obtaining a comprehensive information picture on the state of customs service of public-private partnerships, both a foreign private partner and state authorities are interested. After all, such information enables, on the one hand, the foreign entity to analyze the efficiency and convenience of customs service in the country of the state partner and on this basis make a decision on the utility of starting cooperation with the public sector. On the other hand, based on the data on the real state of the customs service of public-private partnership, state authorities can identify key issues in this area and implement measures to address them in order to facilitate the legal transfer of goods and capital of foreign private partners. To obtain such information, it is necessary to carry out a targeted assessment of the quality of the customs service of the public-private partnership on the basis of the calculation of a number of representative indicators. In the diagnostic context, under the quality of customs service of public-private partnership, it is proposed to understand the level of provision of customs services by various subjects (customs authorities, customs intermediaries, specialized customs organizations) to foreign private partners on the basis of the diagnosis of essential parameters, properties, characteristics of the customs service process taking into account international, national and business customs interests. The formation of an indicator base for assessing the quality of the customs service of public-private partnership was based on the consideration of the interests of foreign private partners, as well as generally accepted international customs principles and European trends in the development of customs activities.

Keywords: public-private partnership; customs service; customs authorities; customs intermediaries; indicators; quality.

References

1. Berezhniuk, I.H. (2015), Kontseptualizatsiia otsiniuvannia mytnykh protsedur V umovakh aktyvizatsii zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Conceptualization of evaluation of customs procedures in the conditions of activation of foreign economic activity], PE Melnyk A.A., Khmelnytskyi, Ukraine.
2. Arkhireiska, N.V. (2014), "Analysis of approaches to assessing the effectiveness of the customs activity", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3176 (Accessed 15 June 2019).
3. Nieplowicz, M. (2013), "The Balanced Scorecard in the public sector in Poland. The case of implementation in the Customs service in Poland", Research papers of Wroclaw University of Economics, vol. 290, pp. 52—59.
4. Osadcha, N.V. (2011), "System of balanced indicators as a direction of regulating the organization of labor in the customs authorities", Visnyk Akademii Mytnoi Sluzhby Ukrainy, vol. 1, pp. 53—61.
5. The official site of "PO Institute for Tax Reforms" (2016), "Evaluating the quality of SFS work using the KPI method: simulation or output?", available at: https://ngoipr.org.ua/blog/otsinka-yakosti-roboti-dfs-za-metodikoyu-kpi-imitatsiya-chi-vihid/ (Accessed 23 June 2019)
6. The official site of Ministry of Finance of Ukraine (2016), "Key Performance Indicators (KPIs) for the State Fiscal Service", available at: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/KPI%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%A4%D0%A1.pdf (Accessed 22 June 2019).
7. The official site of the Institute for Economic Research and Policy Consulting (2019), "Analytical report on the results of the fourth round of a survey of Ukrainian importers and exporters "Trade Facilitation in Ukraine: Business Estimates and Expectations 2018/2019", available at: http://www.ier.com.ua/files/Public_events/2019/TFD_IV/2018-2019_TFD_report.pdf (Accessed 14 June 2019).
8. The official site of the Institute for Economic Research and Policy Consulting (2018), "Analytical report on the results of the third round of a survey of Ukrainian importers and exporters "Trade Facilitation in Ukraine: Business Estimates and Expectations 2017/2018", available at: http://www.ier.com.ua/files//Public_events/2018/TFD_III_Presentation/TFD_III_2017-2018_report.pdf (Accessed 25 June 2019).

№ 14 2019, стор. 5 - 10

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-07-31

Кількість переглядів: 1131

Відомості про авторів

Г. О. Комарницька

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри економіки та менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

H. Komarnytska

PhD in Economics, Associate Professor, Acting Head of Department of Economics and Management, Ivan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0002-5533-6439

Як цитувати статтю

Комарницька Г. О. Показники оцінювання якості митного обслуговування державно-приватного партнерства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 14. С. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.5

Komarnytska, H. (2019), “Indicators for assessing the quality of customs service of public-private partnership”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.