EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

FEATURES OF THE FORMATION OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY IN UKRAINE
L. Seliverstova, N. Losovska

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.11

УДК: 631.162

L. Seliverstova, N. Losovska

FEATURES OF THE FORMATION OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the analysis of peculiarities of formation of business social responsibility. Increasing the level of competition in the domestic market promotes the search for new managerial decisions, one of which is the introduction of social responsibility in the activities of domestic enterprises. An important issue today is the study of the benefits of implementation and effective approaches to the implementation of social responsibility of business for domestic enterprises as an integral part of entrepreneurship in the system of national economy and justification of the benefits of such activities.
The approaches of scientists and international organizations to the concept of social responsibility are researched. The advantages of introduction of business social responsibility in the national practice are determined. The effective approaches to realization of business social responsibility for domestic enterprises are substantiated as an integral part of entrepreneurship in the system of national economy. The components of levels of business social responsibility are systematized.
The concept of business social responsibility is considered. The concept of business social responsibility is effective and tested by international companies as a tool for sustainable development of both society and the country as a whole. Social responsibility is a connecting link between sustainable development of society and the sustainable development of the organization. An important step in its formation is state regulation and support. State policy in the field of social responsibility is an integral part of its systemic development. Such a policy stimulates the dissemination of institutional norms of social responsibility, creates conditions for the business of social investment; it is a series of legislative and additional initiatives aimed at the business community and is realized largely due to the active position of the representatives of society. The necessity of development of effective state policy in the field of social responsibility is emphasized, in this connection the directions of stimulation by the state of development of social programs are highlighted.
The practical significance of the results obtained is that their application will contribute to the development of the enterprise and the country as a whole, at the expense of the social benefits received from the introduction of social responsibility at domestic enterprises.

Keywords: usiness social responsibility of; state policy; stimulation; social effect; concept.

References

1. Seliverstova, L.S. (2015), "Formation of the strategy of corporate social responsibility", Actual problems of the economy, vol. 7, pp. 309—314.
2. UN Global Compact. Ministry of Social Policy of Ukraine (2008), "Social insurance and partnership", [Online], available at: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article%3Bjsessionid=07E30561B5BF4DDE28B50412BE5BA03D?Art_id=88867&cat_id=34940 (Accessed 10 July 2019).
3. Gunyaeva, N. (2004), "International standards in the field of social responsibility", Standards and quality, vol. 10, pp. 61—65.
4. Mamatov, T. (2010), "International standards in the field of social responsibility: the mechanism of adaptation for the bodies of state control of Ukraine", Bulletin of the Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration, pp. 51—53.
5. International Organization for Standardization (2019), "Social Responsibility Guide ISO /DIS 26000/. Guidance on social responsibility", [Online], available at: isotc.iso.org (Accessed 6 July 2019).
6. Smachilo, V.V. and Balyaba, V.O. (2015), "Assessment of social responsibility of construction enterprises. Economics: realities of time", Scientific Journal, [Online], vol.6 (22), pp. 162—169, available at: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html (Accessed 24 June 2019).
7. Shinkarenko, O.N. (2013), "Corporate social responsibility and social (non-financial) responsibility", Personnel of the enterprise, vol. 7, pp. 43—56.
8. Vasilenko, E. (2006), "Social responsibility of business: world experience and Russian realities", Power, vol. 1. pp. 54—60.
9. Kurbatova, M.V. (2005), "Social responsibility of Russian business", IVF, vol. 10, pp. 13.
10. Tyutin, D.V. (2014), "Evolution of a new state administration: the logic of efficiency, effectiveness and management of public values", Theory and practice of social development, vol. 5, [Online], available at: http://www.teoria-practica.ru/rus/files/archiv_zhurnala/2014/5/economy/ututin.pdf (Accessed 10 July 2019).

Л. С. Селіверстова, Н. В. Лосовська

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено аналізу особливостей формування соціальної відповідальності бізнесу. Посилення рівня конкуренції на вітчизняному ринку сприяє пошуку нових управлінських рішень, одним із яких є впровадження соціальної відповідальності у діяльність вітчизняних підприємств. Важливим питанням сьогодення є вивчення переваг впровадження та ефективних підходів до реалізації соціальної відповідальності бізнесу для вітчизняних підприємств як невід'ємної складової підприємництва в системі національної економіки та обгрунтування переваг здійснення такої діяльності.
Досліджено підходи науковців та міжнародних організацій до поняття соціальної відповідальності. Визначено переваги впровадження соціальної відповідальності бізнесу у вітчизняну практику. Обгрунтовано ефективні підходи до реалізації соціальної відповідальності бізнесу для вітчизняних підприємств як невід'ємної складової підприємництва в системі національної економіки. Систематизовано складові рівнів соціальної відповідальності бізнесу.
Розглянуто концепцію соціальної відповідальності бізнесу. Концепція соціальної відповідальності бізнесу є ефективним та апробованим міжнародними компаніями інструментом забезпечення сталого розвитку як суспільства, так і країни в цілому. Соціальна відповідальність є сполучною ланкою між стійким розвитком суспільства і стійким розвитком організації. Важливим кроком в її становленні є державне регулювання та підтримка. Державна політика в сфері соціальної відповідальності — невід'ємний елемент її системного розвитку. Така політика стимулює поширення інституційних норм соціальної відповідальності, створює умови для здійснення бізнесом соціальних інвестицій, є рядом спрямованих на бізнес-співтовариство законодавчих і додаткових ініціатив і реалізується багато в чому внаслідок активної позиції представників суспільства. Наголошено на необхідності розробки ефективної державної політики в сфері соціальної відповідальності, у зв'язку з чим виділено напрями стимулювання державою розвитку соціальних програм.
Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що їх застосування сприятиме розвитку підприємства та країни в цілому, за рахунок отримуваного соціального ефекту від впровадження соціальної відповідальності на вітчизняних підприємствах.

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу; державна політика; стимулювання; соціальний ефект; концепція.

Література

1. Селіверстова Л.С. Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності. Актуальні проблеми економіки. 2015. №7. С. 309—314.
2. Глобальний договір ООН [Електронний ресурс]. Міністерство соціальної політики України. Соціальне страхування та партнерство. 2008. URL: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article%3Bjsessionid=07E3 0561B5BF4DDE28B50412BE5BA03D?art_id=88867&cat_id=34940
3. Гуняєва Н. Міжнародні стандарти в галузі соціальної відповідальності. Стандарти та якість. 2004. № 10. С. 61—65.
4. Маматов Т. Міжнародні стандарти в області соціальної відповідальності: механізм адаптації для органів державного контролю України. Вісник Дніпропетровського регіонального інституту державного управління. 2010. С. 51—53.
5. Керівництво з соціальної відповідальності ISO/DIS 26000 / Міжнародна організація стандартизації: Guidance on social responsibility. URL: isotc.iso.org
6. Смачило В.В., Баляба В.О. Оцінка соціальної відповідальності будівельних підприємств. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2015. № 6 (22). С. 162—169. URL: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n6.html
7. Шинкаренко О.Н. Корпоративная социальная ответственность и социальная (нефинансовая) ответственность. Кадры предприятия. 2013. № 7. С. 43—56.
8. Василенко Е. Социальная ответственность бизнеса: мировой опыт и российские реали. Власть. 2006. № 1. С. 54—60.
9. Курбатова, М.В. Социальная ответственность российского бизнеса. ЭКО. 2005. № 10. С. 13.
10. Тютин Д.В. Эволюция нового государственного управления: логика эффективности, результативности и менеджмента публичных ценностей. Теория и практика общественного развития. 2014. № 5. URL: http://www.teoria-practica.ru/rus/files /arhiv_zhurnala/2014 /5/ekonomika/tyutin.pdf

№ 14 2019, стор. 11 - 15

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-07-31

Кількість переглядів: 337

Відомості про авторів

L. Seliverstova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ORCID:

0000-0002-2231-0558


N. Losovska

competitor of a scientific degree, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

Н. В. Лосовська

здобувач, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ORCID:

0000-0003-3171-8771

Як цитувати статтю

Seliverstova, L. and Losovska, N. (2019), “Features of the formation of business social responsibility in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 11–15. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.