EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. П. Сидоров

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.27

УДК: 330.322:338

І. П. Сидоров

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті визначено, інвестиції необхідні для забезпечення ефективного функціонування молокопереробних підприємств, їхнього стабільного стану й у зв'язку з цим вони використовуються для досягнення таких цілей: подальшого розширення й розвитку виробництва; відновлення основних виробничих фондів; підвищення технічного рівня праці та виробництва молокопродукції; здійснення природоохоронних заходів і придбання цінних паперів, вкладення коштів в активи інших підприємств. Доведено, що ці проблеми актуалізують залучення інвестицій, які дозволяють молокопереробному підприємству нарощувати конкурентні переваги та формувати додаткові ресурси для прогресивного економічного розвитку та підвищення економічної привабливості.
Встановлено, що інвестиційна привабливість підприємства — це індикатор сукупної цінності підприємства, що є набором об'єктивних і суб'єктивних характеристик, необхідних для задоволення інтересів всіх учасників інвестиційного процесу та дозволяє охарактеризувати його перспективність і враховує сукупний вплив факторів. Інвестиційна привабливість підприємства — це комплексний показник, який кількісно визначає доцільність інвестування коштів у конкретне підприємство. Запропоноване визначення є універсальним, але воно набуватиме певних особливостей залежно від того, які інвестори інвестують підприємство.
Для проведення діагностики інвестиційної привабливості молокопереробних підприємств запропоновано методику експрес-діагностики інвестиційної привабливості підприємств, а також методику визначення їх інвестиційної привабливості. Методика експрес-діагностики включає аналіз двох груп фінансових показників, що характеризують інвестиційну привабливість підприємств.

Ключові слова: діагностика; інвестиції; інвестиційна привабливість; інвестор; інновації; інвестиційний ризик; методика оцінки; молокопереробне підприємство; розвиток.

Література

1. Басалай С.И. Бухгалтерский учет как инструмент повышения инвестиционной привлекательности агропромышленных корпораций / С.И. Басалай, Л.И. Хоружий [Электронный ресурс]. — Режим доступу: http://knigi1.dissers.ru/books/library
2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. — К.: Эльга — Ника центр. 2001. — 448 с.
3. Бочаров В. В. Инвестиционный менеджмент /В. В. Бочаров. — СПб.: Питер, 2000. — 160 с.
4. Брюховецька Н.Ю. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик / Н.Ю. Брюховецька, О.В. Хасанова //Економіка промисловості. — 2009. — № 44 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua.
5. Вініченко І.І. Інвестиційна діяльність аграрних підприємств: монографія / І.І. Вініченко. — Донецьк: Юго-Восток, 2010. — 444 с.
6. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле / М.Н. Крейнина. — М.: Дело и Сервис: МВ-Центр, 1994. — 456 с.
7. Мельник О.Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій: [монографія] / О.Г. Мельник. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 344 с.
8. Пилитяк А. Инвестиционная привлекательность регионов Украины: социально-демографический аспект / А. Пилитяк // Экономика Украины. — 2004. — № 8. — С. 82—85.
9. Русак Н.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: справ. пособие / Н.А. Русак, В.А. Русак. — Минск: Вышейш. шк., 1997. — 309 с.
10. Юр'єва О.Г. Теоретико-методологічні аспекти оцінки інвестиційного клімату / О.Г. Юр'єва // Стратегія економічного розвитку України: наук. збірник. — 2022. — № 3 (10). — С. 250—255.

I. Sidorov

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF DAIRY PROCESSING ENTERPRISES

Summary

The article states that the decrease in the volume of national production is due to the narrowing of investment activity, which does not provide even a simple reproduction of capital, and therefore, the economy in recent year's functions due to the unproductive use of the depreciation fund. Investments are needed to ensure effective functioning of the milk business; their stable condition and therefore they are used to achieve the following objectives: further expansion and development of production; restoration of basic productive assets; increase of the technical level of labor and production; the implementation of environmental measures and the acquisition of securities, investing in assets of other enterprises. It is proved that these problems actualize attracting investments that allow the company to increase competitive advantage and create additional resources for progressive economic development and economic attractiveness.
Found that the investment attractiveness of the company — is an indicator of the total value of the company, which is a set of objective and subjective characteristics required to meet the interests of all participants of the investment process and allows to characterize his promise and takes into account the cumulative effect of factors. The investment attractiveness of an enterprise is a complex indicator that quantifies the expediency of investing funds in a particular enterprise. The proposed definition is universal, but it will acquire certain features depending on which investors invest in the enterprise. Strategic and financial investors considering investment attractiveness of enterprises in different ways, putting into this category excellent meaningful content, depending on their priority objectives.
For the diagnosis of investment attractiveness of dairy enterprises the method of rapid diagnosis of investment attractiveness of enterprises and method for determining their investment attractiveness. Methods for rapid diagnosis involves analysis of two groups of financial indicators characterizing investment attractiveness of enterprises. Argued that the proposed procedure for the analysis and evaluation of investment attractiveness of enterprises makes it possible to establish the degree of investment attractiveness of the object, using the assessment of its business reputation, financial condition, financial results, levels of activity and investment risk innovation.

Keywords: diagnostics; investments; investment attractiveness; investor; innovations; investment risk; evaluation methodology; milk processing enterprise; development.

References

1. basalaj, S.I. and Horuzhij, L.I. "Accounting as a tool for increasing the investment attractiveness of agribusiness corporations", [Online], available at: http://knigi1.dissers.ru/books/library (Accessed 4 Aug 2018).
2. Blank, I.A. (2001), Investicionnyj menedzhment [Investment Management], Jel'ga-Nika Centr, Kyiv, Ukraine.
3. Bocharov, V. V. (2000), Investicionnyj menedzhment [Investment Management], Piter, Saint-Petersburg, Russia.
4. Briukhovets'ka, N.Yu. and Khasanova, O.V. (2009), "Estimates of investment preferences of partnerships: designation of shortcomings of practical methods", Ekonomika promyslovosti, [Online], vol . 44, available at: www.nbuv.gov.ua (Accessed 28 June 2019).
5. Vinichenko, I.I. (2010), Investytsijna diial'nist' ahrarnykh pidpryiemstv [Investment activity of agrarian enterprises], Yuho-Vostok, Donetsk, Ukraine.
6. Krejnina, M.N. (1994), Analiz finansovogo sostojanija i investicionnoj privlekatel'nosti akcionernyh obshhestv v promyshlennosti, stroitel'stve i torgovle [Analysis of the financial condition and investment attractiveness of joint-stock companies in industry, construction and trade], Delo I Servis: MV-Centr, Moscow, Russia.
7. Mel'nyk, O.H. (2010), Systemy diahnostyky diial'nosti mashynobudivnykh pidpryiemstv: polikryterial'na kontseptsiia ta instrumentarij [Systems of diagnostics of machine and machine equipment: policerial concept and toolkit], Vydavnytstvo L'vivs'koi Politekhniky, Lviv, Ukraine.
8. Pilitjak, A. (2004), "Investment attractiveness of Ukrainian regions: socio-demographic aspect", Jekonomika Ukrainy, vol. 8, pp. 82—85.
9. Rusak, N.A and Rusak, V.A. (1997), Finansovyj analiz subekta hozjajstvovanija [Financial analysis of a business entity], Vyshejsh. Shk., Minsk, Belarus.
10. Yur'ieva, O.H. (2022), "Theoretical and methodological aspects of the investment profile of the client", Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainyм, vol. 3(10), pp. 250—255.

№ 14 2019, стор. 27 - 32

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-07-31

Кількість переглядів: 420

Відомості про авторів

І. П. Сидоров

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

I. Sidorov

Dnipro state agrarian and economic university

ORCID:

0000-0002-2530-5834

Як цитувати статтю

Сидоров І. П. Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості молокопереробних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 14. С. 27–32. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.27

Sidorov, I. (2019), “Improvement of the methodology for assessing the investment attractiveness of dairy processing enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 27–32. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.