EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ
В. С. Толуб'як, В. В. Костецький

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.33

УДК: 321.01:325.455:332.1

В. С. Толуб'як, В. В. Костецький

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Анотація

У статті з'ясовано сутність державної політики розвитку територіальних громад, визначено основні підходи до її реалізації, обгрунтовано необхідність упорядкування відповідних завдань між різними рівнями державного управління та удосконалення конкретних механізмів, що в умовах децентралізації забезпечить громадам більше прав щодо соціально-економічного розвитку територій, підвищить якість надання публічних послуг.
Визначено та обгрунтовано основі переваги проведення територіальної реформи. Розглянуто етапи створення ОТГ та проаналізовано перспективи їх розвитку в Україні. Проаналізовано середньостроковий план дій Уряду до 2020 року щодо реформування місцевого самоврядування. Встановлено, що реформа адміністративно-територіального устрою країни — це складний, багаторівневий і масштабний процес, який тісно пов'язаний з ефективністю функціонування усіх систем і складових суспільного розвитку.
Зазначено, що співробітництво територіальних громад є важливим інструментом сприяння розвитку ОТГ. Із початком процесу децентралізації він відійшов на другий план, хоча потенціал співробітництва є великим. Співробітництво може стати одним з механізмів інтеграції громад між собою. Метою такого співробітництва є підвищення якості надання послуг населенню, розвиток територій та покращення добробуту громадян. Співробітництво територіальних громад передбачає об'єднання їх ресурсів та зусиль на договірній основі та дає можливість протестувати готовність до об'єднань ОТГ, а також їх розширення за рахунок приєднання інших територіальних громад.

Ключові слова: державна політика; регіональна політика; громадянське суспільство; місцеве самоврядування; місцеві бюджети; територіальна громада; реформа адміністративно-територіального устрою; співробітництво ОТГ.

Література

1. Барановська Т.М., Остапенко О.Г. Територіальні громади як первинний суб'єкт місцевого самоврядування та реалізації муніципальної політики. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=909
2. Донченко К. Сценарії децентралізації. Що очікує ОТГ після 2020 року. URL: https://biz.censor.net.ua/resonance/3074295
3. Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19
4. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 червня 2019 р. / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: https://decentralization.gov.ua/about
5. Негода В.А. Нова державна регіональна політика в Україні — шлях до успіху. Наукові праці. Державне управління. 2017. Випуск 293. Том 305. С. 81—86.
6. Негода В. Децентралізація — основа формування ефективної системи управління та місцевого розвитку. Стратегія розвитку. 2017. № 4. С. 3—9.

V. Tolubyak, V. Kostetskyy

PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF THE UNIFIED TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE

Summary

The essence of the state policy for the development of the territorial communities is analyzed in the paper, the main approaches to its implementation are defined, the need to streamline the relevant tasks between the different levels of government are proved, the specific mechanisms that in the context of decentralization will provide the communities with more rights for the socio-economic development the of territories are improved, the quality of public services is increased.
The regional policy is becoming a significant instrument for the spatial regulation of the socio-economic development of the country, which implies a balanced and sustainable development of the regions and the growth of the economic level of the territory by creating the favorable conditions for the development of all regions, as well as territorial communities, taking into account their natural, historical, environmental, economic, geographical, demographic and other characteristics, their ethnic and cultural identity.
The basic advantages of territorial reforms implementation are proved and defined. The stages of UTC creation are considered and prospects of their development in Ukraine are analyzed. The medium-term action plan of the government until 2020 on the reform of local self-government is analyzed. It is established that the reform of the administrative and territorial structure of the country is a complex, multi-level and large-scale process, which is closely related to the efficiency of all systems and components of social development. Consequently, this reform should take place in the context of a systemic reform of the administrative and territorial structure at all levels, based on the approved conceptual framework of the reform and a clear understanding of its implementation strategy.
It was noted that the cooperation of territorial communities is an important instrument to promote the development of UTC. Since the beginning of the decentralization process, it has been relegated to the background, although the potential for cooperation is considerable. Cooperation can be a mechanism for the communities' integration against each other. The purpose of such cooperation is to improve the quality of services to the population, the development of territories and the welfare of citizens. The cooperation of the territorial communities involves the pooling of their resources and efforts on a contractual basis. Such cooperation makes it possible to test the readiness of associations for UTC, as well as its expansion through the accession of other territorial communities.

Keywords: state policy; regional policy; civil society; local self-government; local budgets; territorial community; reform of administrative-territorial structure; cooperation of UTC.

References

1. Baranovska, T. M. and Ostapenko, O. H. (2015), "Territorial communities as the primary subject of local self-government and implementation of municipal policies", Derzavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 10, [Online], available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=909 (Accessed 03 July 2019).
2. Donchenko, K. (2018), "Decentralization scenarios. What to expect if it's after 2020", Biznes Cenzor, [Online], available at: https://biz.censor.net.ua/resonance/3074295 (Accessed 03 July 2019).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About voluntary Association of territorial communities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (Accessed 02 July 2019).
4. Ministry of regional development, construction and housing and communal services of Ukraine (2019), "Monitoring of the process of decentralization of power and reform of local self-government as of 10 June 2019", available at: https://decentralization.gov.ua/about (Accessed 03 July 2019).
5. Nehoda, V. A. (2017), "The new state regional policy in Ukraine is the way to success", Naukovi praci. Derzawne upravlinnia, vol. 305, pp. 81—86.
6. Negoda, V. (2017), "Decentralization is the basis for the formation of an effective system of governance and local development", Strategia rozvytku, vol. 4, pp. 3—9.

№ 14 2019, стор. 33 - 41

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-07-31

Кількість переглядів: 1181

Відомості про авторів

В. С. Толуб'як

д. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління,Тернопільський національний економічний університет

V. Tolubyak

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University

ORCID:

0000-0002-8892-2338


В. В. Костецький

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового менеджменту та страхування,Тернопільський національний економічний університет

V. Kostetskyy

PhD in Economics, Assosiated Professor, Assosiated Professor of the Department of Financial Management and Insura Ternopil National Economic University

ORCID:

0000-0002-0179-9526

Як цитувати статтю

Толуб'як В. С., Костецький В. В. Перспективи розвитку об'єднаних територіальних громад в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 14. С. 33–41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.33

Tolubyak, V. and Kostetskyy, V. (2019), “Perspectives for the development of the unified territorial communities in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 33–41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.