EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНИ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
І. В. Шевчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.53

УДК: 351.863 (477)

І. В. Шевчук

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНИ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Анотація

У статті досліджено сутність стратегічного партнерства, яке передбачає взаємодію із довготривалим часовим горизонтом, кінцевим результатом якого є не тільки налагодження надійних партнерських відносин, а й забезпечення якісного поступального розвитку держави. Автором проаналізовано стан та перспективи співпраці з низкою країн в економічні й безпековій сферах. Виявлено, що Японія при забезпеченні економічної безпеки держави концентрує увагу здебільшого на загрозах екзогенного характеру. Крім того, Японія є перспективним партнером в економічній сфері в частині постачання продукції сільськогосподарського призначення та автомобілебудування. Як і в України, в Японії є територіальні претензії до Російської Федерації, зокрема щодо Курильських островів. Попри це країна дотримається дипломатичних відносин з Росією. Перспективність співпраці з Японією могла б допомогти Україні в налагодженні діалогу в форматі "НАТО-Японія-Україна". У дослідженні визначено, що Федеративна Республіка Німечинна поряд із осудженням збройної агресії Російської Федерації зайняла вичікувальну позиці й зберігає з нею відносно стабільні партнерські відносини. Дослідження дало змогу встановити, що безпека України є ключовим фактором стабільності у Східноєвропейському регіоні, що зумовило підтримку уряду США демократичних перетворень з метою стабілізації політико-економічної ситуації всередині країни. Визначено, що перспективним партнером для України є також Китайська Народна Республіка, де у фокус співпраці потрапляє не тільки сільське господарство, а й військові технології. Відзначено, що отримання кредитів від міжнародного валютного фонду зумовлює втручання інституції у внутрішню і зовнішню політику України й спричиняє залежність національної економіки від іноземних фінансових вливань. Резюмовано, що трансформації у міжнародному середовищі вимагають від України переорієнтації з проєвропейського вектора на полівекторність державної політики.

Ключові слова: глобалізація; зовнішньоекономічна державна політика; економічна безпека; стратегічні орієнтири.

Література

1. Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій від 24.06.1992 р. № 2402-ХІІ Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-12
2. Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці" [Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці / Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2018 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0011525-18]
3. Пугач О.А. Світовий досвід упередження загроз економічній безпеці національної економіки // Науковий вісник Херсонського державного університету Випуск 12. Частина 3. 2015. С.43—46.
4. Ржевська Н.Ф. Стратегічне партнерство Україна-США: становлення та проноз // Політичний менеджмент. № 1—2, 2013. С. 226—233.
5. Торговельно-економічне співробітництво. URL: https://japan.mfa.gov.ua/ua/ukraine-japan/trade
6. Україна і Японія розширюють оборонно-політичну співпрацю. URL: https://japan.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/67776-ukrajina-i-japonija-rozshiryujuty-oboronno-politichnu-spivpracyu
7. Чекаленко Л. Д.Зовнішньополітичні механізми забезпечення національної безпеки України / дис. ... доктора політ. наук: 23.00.04 / РНБО України НІПМБ. — К., 2007. — 437 с.

I. Shevchuk

STRATEGIC BENCHMARKS OF UKRAINE IN THE FIELD OF ECONOMIC SECURITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION TRANSFORMATIONS

Summary

The article explores the essence of the strategic partnership, which involves interaction with the long-term horizon, the final result of which is not only the establishment of reliable partnership relations, but also the provision of qualitative progressive development of the state. The author analyzes the state and prospects of cooperation with a number of countries in the economic and security spheres. It was found that Japan, while securing economic security, concentrated its attention on threats of exogenous nature. In addition, Japan is a promising partner in the economic sector in terms of supply of agricultural products and automotive. As in Ukraine, there are territorial claims in the Russian Federation, in particular concerning the Kuril Islands. In spite of this, the country will adhere to diplomatic relations with Russia. The prospect of cooperation with Japan could help Ukraine to establish a NATO-Japan-Ukraine dialogue. The study determined that the Federal Republic of Germany, along with the condemnation of the armed aggression of the Russian Federation, took a wait-and-see loan and maintained a relatively stable partnership with it. The study has made it possible to establish that Ukraine's security is a key factor for stability in the Eastern European region, which has led to the US government supporting democratic transformation in order to stabilize the political and economic situation inside the country. It is determined that the People's Republic of China is also a promising partner for Ukraine. where the focus of cooperation falls not only on agriculture, but also on military technology. It is noted that obtaining loans from the International Monetary Fund causes the institution to interfere in Ukraine's domestic and foreign policy and causes the dependence of the national economy on foreign financial investments. It is summarized that transformations in the international environment require Ukraine to reorient from the pro-European vector to the polius of the state policy.

Keywords: globalization; foreign economic policy; economic security; strategic benchmarks.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "On Ukraine's accession to the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the International Finance Corporation, the International Development Association and the Multilateral Investment Guarantee Agency", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-12 (Accessed 7 June 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), "Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine "On urgent measures for the protection of national interests in the South and East of Ukraine, in the Black and Azov Seas and in the Kerch Strait", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0011525-18 (Accessed 7 June 2019).
3. Pugach, O.A. (2015), "World experience in preventing threats to the economic security of the national economy", Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 12, pp. 43—46.
4. Rzhevskaya, N.F. (2013), "Ukraine-US Strategic Partnership: Formation and Perinatal Development" Politychnyy menedzhment, vol. 1—2, pp. 226—233.
5. The official site of Embassy of Ukraine in Japan (2017), "Trade and economic cooperation", available at: https://japan.mfa.gov.ua/ua/ukraine-japan/trade (Accessed 5 June 2019).
6. The official site of Embassy of Ukraine in Japan (2017), "Ukraine and Japan are expanding their defense and political cooperation", available at: https://japan.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/67776-ukrajina-i-japonija-rozshiryujuty-oboronno-politichnu-spivpracyu (Accessed 5 June 2019).
7. Chekalenko, L.D. (2007), "Foreign-policy mechanisms for ensuring national security of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Political problems of the international systems and global development, National Institute of International Problems, Kyiv, Ukraine.

№ 14 2019, стор. 53 - 57

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-07-31

Кількість переглядів: 410

Відомості про авторів

І. В. Шевчук

к. держ. упр., завідувач відділу з питань законотворчості та наукових експертиз, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

I. Shevchuk

PhD in Public Administration, Head of the Law and Science Expert Department, Leonid Yuzkov Khmelnytskiy University of Management and Law

ORCID:

0000-0001-9062-8907

Як цитувати статтю

Шевчук І. В. Стратегічні орієнтири України в сфері економічної безпеки в умовах глобалізаційних перетворень. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 14. С. 53–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.53

Shevchuk, I. (2019), “Strategic benchmarks of Ukraine in the field of economic security in the context of globalization transformations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 53–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.