EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ
І. М. Григорчак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.58

УДК: 353:338.48(477)

І. М. Григорчак

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті аналізується проблема, пов'язана з функціонуванням регіональних органів державного управління в сфері туризму та куротів. Виокремлюється проблема організаційно-структурного аспекту управління туристичною галуззю. Зазначено, що вітчизняна практика регіонального управління туризму пройшла декілька організаційно-управлінських етапів свого розвитку. Автором порушується питання недосконалості організаційної структури регіональної системи управління сферою туризму і курортами. Наголошено на відсутності будь-якої системності у виділенні структурних підрозділів ОДА з туризму і курортів, що займаються питаннями розвитку туризму та курортів. Указано на залежності значною мірою кінцевого результату туристичної політики регіональних органів влади від рівня організації управління розвитком туристичної сфери. Зазначено, що організаційна структура має бути типовою і не надто залежати від регіональних особливостей, будучи водночас ефективною. Пропонується спростити структуру, систематизувавши та уніфікувавши структурні одиниці ОДА, що забезпечують функціонування туристичної галузі в регіоні.

Ключові слова: децентралізація; державне управління; регіональний розвиток; інституційний розвиток; туризм; структурний підрозділ.

Література

1. Матвієнко А. Державно-правове регулювання туристичної галузі в Україні: історичний аспект / А. Матвієнко // Юридична Україна. — 2014. — № 2. — С.19—23
2. Оніщук Л. Філософія державного регулювання туристичної галузі: регіональний аспект / Л. Оніщук, П. Ворона // Державне будівництво. — 2010. — № 2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2010_2_14
3. Питання Державної туристичної адміністрації України: Указ Президента України №331/2002 від 11 квітня 2002 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331/2002
4. Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606: Постанова Кабінету Міністрів України № 392 від 7 червня 2017 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250050230
5. Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України № 606 від 18 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/view/KP120606?an=1 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/245368208
6. Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України № 966 від 1 серпня 2007 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2007-%D0%BFhttps://ips.ligazakon.net/document/view/KP120606?an=1
7. Про заходи подальшого розвитку туризму: Постанова Кабінету Міністрів України № 728 від 29 квітня 1999 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/728-99-%D0%BF
8. Про місцеві державні адміністрації: Закон України № 586 від 9 квітня 1999 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14
9. Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України № 973/99 від 10 серпня 1999 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973/99
10. Про Положення про Державний комітет України по туризму: Указ Президента України №1400 від 29 грудня 1998 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1400/98
11. Про примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної, Севастопольської міської, районної, районної у місті Севастополі державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України № 1101 від 22 червня 1999 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-99-%D0%BF
12. Про програму розвитку туризму в Україні до 2005 року: Постанова Кабінету Міністрів України № 702 від 28 червня 1997 р. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/702-97-%D0%BF
13. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України": Постанова Верховної Ради України № 1460-VIII від 13 липня 2016 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1460-viii
14. Про структуру місцевих адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України № 328 від 11 травня 2005 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/328-2005-%D0%BF
15. Про туризм: Закон України № 324/ 95-ВР від 15 вересня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1995. — № 31. — Ст. 241.
16. Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України № 821 від 18 травня 2000 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/821-2000-%D0%BF
17. Про утворення Ради туристичних міст і регіонів: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 204 від 9 лютого 2016 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show
18. Про утворення Ради туристичних міст і регіонів. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
19. Типове положення про управління (відділ) з питань туризму і курортів обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України № 727 від 15 травня 2003 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/727-2003-%D0%BF
20. Типове положення про управління культури і туризму обласної, Севастопольської міської, Головне управління культури, Головне управління охорони культурної спадщини, управління туризму і курортів Київської міської, відділ культури і туризму районної, районної у м. Севастополі, відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини районної у м. Києві державної адміністрації: Постанова Кабінету України № 1415 від 25 листопада 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1415-2009-%D0%BF
21. Щодо Генеральних агентств по туризму: Наказ Державного комітету України по туризму № 299/01-03 від 15 серпня 1993 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1-03309-93?lang=uk

I. Hryhorchak

FEATURES OF FUNCTIONING OF REGIONAL STATE ADMINISTRATION AUTHORITIES IN THE FIELD OF TOURISM AND RESORTS: ORGANIZATIONAL AND STRUCTURAL ASPECT

Summary

The article analyzes the problem related with the functioning of regional state administration authorities in the field of tourism and couples. The problem of organizational and structural aspect of management of the tourism industry is highlighted. It is stated that the domestic practice of the regional tourism management has undergone several organizational and managerial stages of its development: the regional structural units in the majority do not correspond to the name of the authority at the central level, which generally reduces the effectiveness and coordination, breaks the integrity of tourism management.
The article emphasizes that there is no system in allocation of structural units of the regional state administration on tourism and resorts dealing with the development of tourism and resorts. It is proved that at the moment it is not necessary to talk about a single model of the organizational structure of the regional management in the field of tourism: it is dealt with by the departments/directorates/divisions of the regional state administration of different blocs. The causes of organizational uncertainty in the field of tourism management at the regional level are analyzed. It is indicated the dependence, in large measure, of the final result of the tourist policy of the regional authorities on the level of management organization for tourism development. It is stated that the organizational structure should be typical and not too dependent on regional features, while being effective. It is suggested to simplify the structure by systematizing and unifying the structural units of the regional state administration providing the functioning of the tourism industry in the region. It is advisable, according to the author, that in its organizational structure there should be a separate, purely 'tourist' structural unit. The type of this structural unit should be determined by the regions themselves, based on the competitiveness of tourist regional resources and the view of the place and role of tourism in the system of socio-economic priorities of the region's development.

Keywords: decentralization; state administration; regional development; institutional development; tourism; structural unit.

References

1. Matviienko A. (2014), "State-legal regulation of tourism industry in Ukraine: historical aspect", Yurydychna Ukraina, vol. 2, pp. 19—23.
2. Onischuk, L. (2010), "Philosophy of state regulation of tourism industry: regional aspect", Derzhavne budivnytstvo, vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2010_2_14 (Accessed 05 July 2019).
3. President of Ukraine (2002), Decree "Issues of the State Tourism Administration of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331/2002 (Accessed 05 July 2019).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "On amendments to Annexes 1 and 2 of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 18, 2012 No. 606", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250050230 (Accessed 05 July 2019).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Resolution "On approval of the advisory lists of structural subdivisions of the regional, Kyiv and Sevastopol city, district, district in mm. Kyiv and Sevastopol state administrations", available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/KP120606?an=1 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/245368208 (Accessed 05 July 2019).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Resolution "On approval of the advisory lists of departments, departments and other structural subdivisions of local state administrations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2007-%D0%BFhttps://ips.ligazakon.net/document/view/KP120606?an=1 (Accessed 05 July 2019).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (1999), Resolution "About measures of further development of tourism", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/728-99-%D0%BF (Accessed 05 July 2019).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Local State Administrations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14 (Accessed 05 July 2019).
9. President of Ukraine (1999), Decree "About the Basic directions of tourism development in Ukraine till 2010", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973/99 (Accessed 05 July 2019).
10. President of Ukraine (1998), Decree "About the Regulations on the State Committee of Ukraine on Tourism", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1400/98 (Accessed 05 July 2019).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (1999), Resolution "On the indicative lists of departments, departments and other structural subdivisions of the regional, Sevastopol city, district, district administration in the city of Sevastopol", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-99-%D0%BF (Accessed 05 July 2019).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (1997), Resolution "About the program of tourism development in Ukraine till 2005", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/702-97-%D0%BF (Accessed 05 July 2019).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), "On the Recommendations of the Parliamentary Hearings on the topic: "Development of the tourism industry as an instrument of economic development and investment attractiveness of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1460-19 (Accessed 05 July 2019).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2005), Resolution "About the structure of local administrations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/328-2005-%D0%BF (Accessed 05 July 2019).
15. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine "On Tourism", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 (Accessed 05 July 2019).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2000), Resolution "On streamlining the structure of local state administrations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/821-2000-%D0%BF (Accessed 05 July 2019).
17. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2016), Order "On the formation of the Council of tourist cities and regions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show (Accessed 05 July 2019).
18. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2016), Order "On the formation of the Council of tourist cities and regions", available at: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (Accessed 05 July 2019).
19. Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), Resolution "Typical Regulations on the Department (Department) for Tourism and Resorts of the Oblast, Kyiv and Sevastopol City State Administration", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/727-2003-%D0%BF (Accessed 05 July 2019).
20. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), Resolution "Typical regulations on the management of culture and tourism of the regional, Sevastopol city, the Main Department of Culture, the Main Department for the Protection of Cultural Heritage, the Tourism and Resorts of the Kyiv City, the Department of Culture and Tourism of the district, district in Sevastopol, the Department of Culture, Tourism and the Protection of the Cultural Heritage of the District in Kyiv, the state administration", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1415-2009-%D0%BF (Accessed 05 July 2019).
21. State Committee of Ukraine on Tourism (1993), Order "Regarding General Travel Agencies", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1-03309-93?lang=uk (Accessed 05 July 2019).

№ 14 2019, стор. 58 - 64

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-07-31

Кількість переглядів: 421

Відомості про авторів

І. М. Григорчак

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародного туризму, Київський університет культури, м. Київ

I. Hryhorchak

PhD in Public Administration, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv University of Culture

ORCID:

0000-0002-1935-3485

Як цитувати статтю

Григорчак І. М. Особливості функціонування регіональних органів державного управління в сфері туризму та курортів: організаційно-структурний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 14. С. 58–64. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.58

Hryhorchak, I. (2019), “Features of functioning of regional state administration authorities in the field of tourism and resorts: organizational and structural aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 58–64. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.