EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Т. Л. Шестаковська, Т. І. Батракова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.65

УДК: 658.589:330.331.1

Т. Л. Шестаковська, Т. І. Батракова

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Анотація

У статті обгрунтовано доцільність та формалізовано змістовність удосконалення державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору в Україні на основі адаптації досвіду розвинених країн світу. Визначено стратегії інноваційного розвитку аграрного сектору провідних країн світу та можливості їх використання в Україні. Встановлено, що глобальні тенденції розвитку науки та інновацій характеризуються зростанням державного регулювання та підтримки, зміною панорами наукових досліджень, закріпленням зв'язків між наукою і виробництвом, зростанням частки нетехнологічних інновацій. Ідентифіковані ключові принципи механізму реалізації державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору країн світу: комплексний характер ефективної аграрної політики; централізація державного управління аграрним сектором; систематизована нормативно-правова база і регулярне прийняття законів з урахуванням змін на внутрішньому і зовнішніх аграрних ринках тощо. Визначено загальні заходи з удосконалення державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору, властиві всім економічно розвинутим країнам: пряме фінансування НДДКР у формі субсидій для формування та використання інновацій, на розробки та просування нових технологій в аграрному секторі; пільгове кредитування інноваційної діяльності, яке передбачає повну або часткову компенсацію відсотків, сплачених за банківськими кредитами за рахунок коштів спеціальних фондів або державного бюджету; надання податкових пільг як засіб непрямого стимулювання та мотивування до інноваційної діяльності; митні пільги або повне звільнення від сплати митних податків у разі імпорту наукового або високотехнологічного обладнання.

Ключові слова: аграрний сектор; інноваційний розвиток; державна політика; стратегічні цілі; структурна політика.

Література

1. Кваша О.С. Інноваційний розвиток економіки України: світовий досвід та рекомендації для України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6 (1). С. 150—154.
2. Антохов А.А. Інноваційний розвиток економіки України через призму зарубіжного досвіду. Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського: зб. наук. праць. 2015. № 2 (5). С. 7.
3. Бахчисарай В.Ю. Організаційно-економічне забезпечення формування національної інноваційної системи: світовий досвід. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2013. Т. 18. Вип. 4/1. С. 14.
4. Gryshova I., & Shestakovska T. FinTech business and prospects of its development in the context of legalizing the cryptocurrency in Ukraine. The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2018. 5. рр. 77—89.
5. Саблук П.Т. Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки України та роль науки в її становленні. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2. С. 200—208.
6. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. Схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-р
7. Череп А. В. Управління інноваційними процесами на підприємстві: сучасні підходи та перспективи. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. 2014. № 4. С. 43—46.
8. Gryshova I.Yu., Shestakovska T.L., Glushko O.V. The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development. Scientific notes of the Institute of Legislatio of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2017. 4: 75—80.
9. Rusan V., Diachenko O. Institutional frameworks for agrarian sector development in the context of ensuring the economic security of state. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2019. (2), 117—122.https://doi.org/10.32886/instzak.2019.02.12

T. Shestakovskа, T. Batrakova

WORLD EXPERIENCE OF FORMATION AND REALIZATION OF THE STATE POLICY INNOVATIVE DEVELOPMENT AGRARIAN SECTOR

Summary

The article substantiates the expediency and formalized content of the improvement of the state policy of innovative development of the agrarian sector in Ukraine on the basis of the adaptation of the experience of the developed countries of the world. The strategies of innovative development of the agrarian sector of the leading countries of the world and possibilities of their use in Ukraine are determined. It is established that the global trends in the development of science and innovation are characterized by an increase in state regulation and support, a change in the panorama of scientific research, the consolidation of the links between science and production, and the growth of the share of non-technological innovations. Identified key principles of the mechanism of implementation of the state policy of innovative development of the agrarian sector of the world: the complex nature of an effective agricultural policy; centralization of public administration in the agrarian sector; a systematic regulatory framework and regular adoption of laws taking into account changes in the domestic and external agrarian markets, etc. In the conditions of significant limitation of all kinds of resources, the state in its innovation policy should be guided by the two-tier system of priorities of state support to the agrarian sector: 1) "growth points" — sectors that can provide a future breakthrough; 2) "stabilization points" — the basic or traditional branches. The general measures aimed at improving the state policy of innovative development of the agrarian sector, which are characteristic of all economically developed countries, are determined: direct financing of R & D in the form of subsidies for the formation and use of innovations, the development and promotion of new technologies in the agricultural sector; preferential crediting of innovation activity, which provides for full or partial compensation of interest paid on bank loans at the expense of special funds or the state budget; granting of tax privileges as a means of indirect stimulation and motivation for innovation activity; customs exemptions or full exemptions from customs duties when importing scientific or high-tech equipment.

Keywords: agrarian sector; innovation development; state policy; strategic goals; structural policy.

References

1. Kvasha, O.S. (2016), "Innovative development of the Ukrainian economy: world experience and recommendations for Ukraine", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 6 (1), pp. 150—154.
2. Antokhov, A.A. (2015), "Innovative development of the Ukrainian economy through the prism of foreign experience", Naukovyj visnyk MNU im. V.O. Sukhomlyns'koho: zb. nauk. prats', vol. 2 (5), pp. 7.
3. Bakhchysaraj, V.Yu. (2013), "Organizational and economic support for the formation of the national innovation system: world experience", Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova, vol. 18, no. 4/1, pp. 14.
4. Gryshova, I. and Shestakovska, T. (2018), "FinTech business and prospects of its development in the context of legalizing the cryptocurrency in Ukraine", The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. (5), pp. 77—89.
5. Sabluk, P.T. (2011), "Innovative model of development of the agrarian sector of Ukraine's economy and the role of science in its formation", Problemy innovatsijno-investytsijnoho rozvytku, vol. 2, pp. 200—208.
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "Strategy for the development of the agrarian sector of the economy for the period up to 2020", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-р (Accessed 05 July 2019).
7. Cherep, A.V. (2014), "Management of innovative processes in the enterprise: modern approaches and perspectives", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: zbirnyk naukovykh prats', vol. 4, pp. 43—46.
8. Gryshova, I.Yu. Shestakovska, T.L. and Glushko, O.V. (2017), "The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development", Scientific notes of the Institute of Legislatio of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 4, pp. 75—80.
9. Rusan, V. and Diachenko, O. (2019), "Institutional frameworks for agrarian sector development in the context of ensuring the economic security of state", Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. (2), pp. 117—122. https://doi.org/10.32886/instzak.2019.02.12

№ 14 2019, стор. 65 - 70

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-07-31

Кількість переглядів: 505

Відомості про авторів

Т. Л. Шестаковська

к. е. н., старший викладач, Чернігівський національний технологічний університет

T. Shestakovskа

PhD in Economics, Senior Lecturer, Chernihiv National University of Technology

ORCID:

0000-0002-8098-8439


Т. І. Батракова

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

T. Batrakova

PhD in Economics, associate professor, Zaporizha National University

ORCID:

0000-0002-5710-9416

Як цитувати статтю

Шестаковська Т. Л., Батракова Т. І. Світовий досвід формування та реалізації державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 14. С. 65–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.65

Shestakovskа, T. and Batrakova, T. (2019), “World experience of formation and realization of the state policy innovative development agrarian sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 65–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.