EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ДВО- ТА ТРИВИМІРНОЇ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
С. А. Гайдук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.71

УДК: 354+355:359

С. А. Гайдук

ВИКОРИСТАННЯ ДВО- ТА ТРИВИМІРНОЇ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Україна, за часів незалежності, втратила позиції впливової морської держави практично за всіма видами морської діяльності. Однак перспективи відродження національного морського потенціалу існують. Україна зберігає здатність стати впливовим "регіональним гравцем", завдячуючи саме морській складовій у загальнодержавному потенціалі.
У статті проведено дослідження генезису процесів формування та перспектив розвитку морської діяльності України. Моделювання обрано як основний метод дослідження складної системи, якою, безумовно, є національна морська діяльність та системи її наукового, технічного, міжнародно-правового і економічного забезпечення.
Під час створення моделей та їх описів урахуванно такі чинники: просторові та географічні особливості України, види морської діяльності, які зафіксовані в Конвенції ООН з морського права 1982 року та особливості морської діяльності в водах з різним міжнародно-правовим статусом. Це дозволило, крім моделювання, здійснити пошук закономірностей та провести їх формалізацію.
Крім того, розглянуто прямі і зворотні зв'язки між національною безпекою і морською діяльністю та їх взаємний вплив, що дозволило визначити місце морської діяльності в ієрархії національних інтересів України.
Сформовані моделі дають можливість більш глибоко зрозуміти побудову об'єкту дослідження (його складові, структуру та властивості) та прогнозувати зовнішні і внутрішні чинники впливу на нього, спрямовувати зусилля на пошук способів максимально вигідного використання наявних ресурсів та реалізацію переваг України у географічному положенні, користуватись ними для обгрунтування прийняття рішень у процесі публічного управління.

Ключові слова: морська політика; морська діяльність; морський потенціал.

Література

1. Ломоносова О.Е., Ломоносов Д.А., Надточій І.І. Морська діяльність: сутність, особливості та види. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. Одеський національний економічний університет. 2015. № 56 (1). С. 229—238.
2. Парсяк В. Виды морской хозяйственной деятельности. Судостроение и морская инфраструктура. 2017. № 2 (8). С. 141—151.
3. Филипенко А.О., Баришнікова В.В., Степанова К.В. Щодо стратегічних пріоритетів реалізації потенціалу України як морської держави: аналітична доповідь. Одеcа: Фенікс, 2012.
4. Парсяк В. Морська економіка як чинник піднесення країни Економіст. 2014. № 5. С. 3—5.
5. Волосюк М.В., Вдовиченко Л.Ю. Функціональна структура морегосподарського комплексу України. URL: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2155/Volosuk_Vdovychenko3.pdf (Дата звернення 6.06.19).
6. Трунін К.С. Структурування морегосподарського комплексу України. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. 2014. № 1. С. 120—125.
7. Бакуменко В.Д. Державно-управлінські рішення: Навчальний посібник. Київ: ВПЦ АМУ, 2011. 444 с.
8. Чала Н.Д. Державне управління економічним розвитком України в глобальному просторі. Вид-во: ТОВ "Аграр Медіа Груп", Київ, 2012. 284 с.
9. Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права: міжнар. документ від 03.06.1999 р. №995_057. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057 (Дата звернення 6.06.19).
10. Постанова Кабінету міністрів України: Про внесення змін до Морської доктрини України на період до 2035 року від 18 грудня 2018 р. №1108. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-morskoyi-doktrini-ukrayini-na-period-do-2035-roku (Дата звернення 6.06.19).

S. Gayduk

USING TWO- AND THREE-DIMENSIONAL MODELS FOR FOUNDATION OF NATIONAL MARITIME ACTIVITIES STRATEGY

Summary

The article presents an extensive study of formation and perspectives of maritime activities development in Ukraine.
Since gaining its independence in 1991, Ukraine has lost its status of an influential maritime state that under takes practically all types of maritime activities. However, Ukraine has not lost the perspectives to recover its national maritime potential. Moreover, the authors prove in the paper that Ukraine still preserves an ability to become an influential 'regional player' thanks to maritime constituent in its national potential.
Modeling has been chosen as a basic investigation method of the complex system of maritime activities, as well as the system of its national, technical, international legal, and economic provision.
The following factors have been taken into consideration when creating and describing the models presented: spatial and geographical peculiarities of Ukraine, types of maritime activities stated in the United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) and types of maritime activities in the waters with different legal status. Examining the mentioned above aspects has allowed the authors not only to model, but also to find regularities, systematize accurately and formalize these regularities according to the aims of the research.
Moreover, the authors have thoroughly examined and described in detail direct and reverse connection between national security and maritime activities, as well as their mutual influence on each other. This description has allowed the researchers to identify the position of maritime activities in the hierarchy of national interests of Ukraine.
The formed models have revealed a better understanding of the research object (in particular, its constituents, structure, and peculiarities).At the same time, the described models enable the authors to predict both external and internal influences on the object of the study; address the efforts to find the methods of using the existing resources with maximum profit; and fulfill advantages of geographical position that Ukraine has. Besides, these models can be used to justify decision making in public administration.

Keywords: maritime policy; maritime activity; maritime potential.

References

1. Lomonosova, O. E. Lomonosov, D. A. and Nadtochij, I. I. (2015), "Naval activity: nature, features and species", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen': zb. nauk. prats'. Odes'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universytet, vol. 56 (1), pp. 229—238.
2. Parsjak, V. (2017), "Types of marine economic activities", Sudostroenie i morskaja infrastruktura, vol. 2(8), pp. 141—151.
3. Fylypenko, A. O. Baryshnikova, V. V. and Stepanova, K. V. (2012), Schodo stratehichnykh priorytetiv realizatsii potentsialu Ukrainy iak mors'koi derzhavy: analitychna dopovid' [Regarding the strategic priorities of implementing the potential of Ukraine as a naval state: an analytical report], Feniks, Odeca, Ukraine.
4. Parsiak, V. (2014), "Marine economy as a factor in the rise of the country", Ekonomist, vol. 5, pp. 3—5.
5. Volosiuk, M. V. and Vdovychenko, L. Yu. (2016), "Functional structure of the seagoing complex of Ukraine", available at: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2155/Volosuk_Vdovychenko3.pdf (Accessed 06 June 2019).
6. Trunin, K. S. (2014), "Structure of the sea complex", Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu korablebuduvannia, vol. 1, pp. 120—125.
7. Bakumenko, V. D. (2011), Derzhavno-upravlins'ki rishennia [Government-management decisions], VPTs AMU, Kyiv, Ukraine.
8. Chala, N. D. (2012), Derzhavne upravlinnia ekonomichnym rozvytkom Ukrainy v hlobal'nomu prostori [Public administration of economic development of Ukraine in the global space], Vyd-vo: TOV "Ahrar Media Hrup", Kyiv, Ukraine.
9. United Nations (1999), "Convention on the Sea Law", https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057 (Accessed 06 June 2019).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "On amendments to the Marine Doctrine of Ukraine for the period up to 2035", available at: http//zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_057/page (Accessed 06 June 2019).

№ 14 2019, стор. 71 - 76

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-07-31

Кількість переглядів: 364

Відомості про авторів

С. А. Гайдук

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

S. Gayduk

applicant of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0693-2944

Як цитувати статтю

Гайдук С. А. Використання дво- та тривимірної моделей для обгрунтування стратегії національної морської діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 14. С. 71–76. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.71

Gayduk, S. (2019), “Using two- and three-dimensional models for foundation of national maritime activities strategy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 71–76. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.