EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
С. О. Кушнір

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.13

УДК: 354.32

С. О. Кушнір

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Розглядаючи економічну безпеку аграрного сектору як системну категорію, яка постійно еволюціонує та враховуючи те, що теорія й методологія досліджень не існують та не розвиваються відокремлено, адже мають, насамперед, соціальну орієнтованість, у дослідженні факторів і критеріїв, які формують та визначають її рівень використовуємо у дослідженні системний, синергетичний та інституційно-когнітивний підходи, які включають ієрархічність змістовного наповнення сутності економічної безпеки, а також передбачають врахування цілісності досліджень щодо визначення специфічних ознак, зв'язків та залежностей, які виникають як результат соціально-економічних відносин в аграрному секторі. Дослідження категорій "інституційне забезпечення економічної безпеки аграрного сектору" є дуже важливим, передусім, для тих суб'єктів, які бажають і мають можливість бути "над системою економічної безпеки", а не "всередині неї", тобто управляти системою ззовні, а не залежати від неї. Значущість відповідних досліджень зводиться до підвищення рівня і якості регулювання економічної безпеки аграрного сектору шляхом формування надбудови надрівня контролю за загальною ситуацією, яка виходить за рамки аграрного сектору, — це загальноекономічна ситуація, військово-політична, соціальна, природно-кліматична тощо. Це ті сфери, в яких відбувається генезис основної кількості загроз і які не підлягають обов'язковому контролю з боку головних суб'єктів аграрного сектору — Міністерства аграрної політики і продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Роль системи інституційного забезпечення економічної безпеки аграрного сектору полягає у безперервному моніторингу умов і факторів її формування, які у той чи інший спосіб впливають на стан безпеки аграрного сектору. Моніторинг є джерелом даних для контролю за показниками безпеки, аналізу динаміки кількісних і якісних змін, коригування тактичних дій, зміни загальної стратегії, адекватного і своєчасного впливу на об'єкти системи інституційного забезпечення.

Ключові слова: економіка; державне регулювання; інституційне забезпечення; економічна безпека; аграрний сектор.

Література

1. Myshchak I. (2018). Проблеми і перспективи законодавчого забезпечення інноваційного розвитку в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, (6), 34—43. URL: https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.05
2. Rusan V., Diachenko O. (2019). Institutional frameworks for agrarian sector development in the context of ensuring the economic security of state. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 117-122. https://doi.org/10.32886/instzak.2019.02.12
3. Гришова І.Ю. Інституційне забезпечення аграрного ринку як чинник продовольчої безпеки / І.Ю. Гришова, В.М. Бондаренко, В.Ю. Єлінєвський // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. — Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка", 2015. — Том 19. — № 3. — С. 4—9. — ISSN 1993-0259.
4. Gryshova I.Yu. Competitiveness of agriculture enterprises as the main factor of sustainable development of agricultural sphere [Текст] / I.Yu. Gryshova, O.V. Mityay, T. M. Gnatyeva // Український журнал прикладної економіки. — 2016. — Том 1. — № 2. — С. 25—35. — ISSN 2415-8453.
5. Gryshova I.Yu., Shestakovska T.L. The institutional provision of the development of the consumerism in Ukraine: challenges and perspectives// Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. — № 3. — С. 54—62.
6. Gryshova IYu., Shestakovska T.L., Glushko O.V. The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2017. — № 4. — С. 75—80.
7. Гнатьєва Т.М., Давидюк О.О. Мехaнiзм забезпечення компліментарності зaхисту економічних інтересів аграрного виробництвa. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 5. С. 80—89.
8. Галицький О.М., Лівінський А.І., Дяченко О.П. Організаційно-економічний механізм держaвного регулювання аграрного виробництва в Укрaїнi. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 93—98.
9. Кушнір С.О., Чепец О.О. Інвестиційна стратегія як засіб підвищення економічної безпеки підприємства. Забезпечення інноваційно-інвестиційної привабливості держави на засадах сталого розвитку суб'єктів господарювання: колективна монографія / За заг. ред. А.В. Череп. Запоріжжя, 2017. С. 176—184.
10. Марчук Л.Л Міжнародні методики оцінки конкурентоспроможності національної економіки в контексті економічної безпеки. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О.В. Ярощук (голов. ред.) та ін. — Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка", 2017. Том 27. №4. С. 311—317.

S. Kushnir

INSTITUTIONAL PROVISION OF ECONOMIC SAFETY OF AGRICULTURAL SECTOR IN CONDITIONS OF ITS INNOVATION DEVELOPMENT

Summary

Considering the same economic security of the agrarian sector as a systematic category that is constantly evolving and taking into account the fact that the theory and methodology of research do not exist and do not evolve separately, because they have, first of all, social orientation, when studying the factors and criteria that form and determine its level, we use the study systematic, synergistic and institutional-cognitive approaches that include the hierarchy of content content of the essence of economic security, and also include integrity RESEARCH to identify specific attributes, relationships and dependencies that arise as a result of socio-economic relations in the agricultural sector. The study of the categories "institutional provision of economic security of the agrarian sector" is very important, first of all, for those entities who want and have the opportunity to be "above the system of economic security", and not "inside it", that is, to manage the system from the outside, and do not depend on it. The significance of relevant research is to increase the level and quality of regulation of the economic security of the agrarian sector by forming an overhead of monitoring the general situation that goes beyond the agrarian sector — this is the general economic situation, military-political, social, natural and climatic, etc. These are the areas in which the genesis of the main number of threats is occurring and which are not subject to obligatory control by the main actors of the agrarian sector — the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. The role of the institutional system for ensuring the economic security of the agrarian sector is to continuously monitor the conditions and factors of its formation, which in one way or another affect the state of the security of the agricultural sector. Monitoring is a data source for monitoring security indicators, analyzing the dynamics of quantitative and qualitative changes, adjusting tactical actions, changing the overall strategy, adequate and timely impact on the objects of the system of institutional support.

Keywords: economy; state regulation; institutional support; economic security; agrarian sector.

References

1. Myshchak, I. (2018), "Problems and Prospects of Legislative Support of Innovation Development in Ukraine", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 6, pp. 34—43. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.05
2. Rusan, V. Diachenko, O. (2019). "Institutional frameworks for agrarian sector development in the context of ensuring the economic security of the state", Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 2, pp. 117—122. https://doi.org/10.32886/instzak.2019.02.12
3. Grishova, I.Yu. Bondarenko, M.M. and Yelinievsky, V.Yu. (2015), "Institutional provision of the agrarian market as a factor of food safety", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. prats', vol. 19, no. 3, pp. 4—9.
4. Gryshova, I.Yu. (2016), "Competitiveness of agricultural enterprises as a key factor in sustainable development of agricultural sector", Ukrains'kyj zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 1, no. 2, pp. 25—35.
5. Gryshova, I. Yu. and Shestakovska, T. L. (2017), "The institutional provision of the development of the consumerism in Ukraine: challenges and perspectives", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol.3, pp.54—62.
6. Gryshova, I. Yu. Shestakovska, T. L. and Glushko, O. V. (2017), "The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 4, pp. 75—80.
7. Hnat'ieva, T.M. and Davydiuk, O.O. (2017), "Mechanism to provide complementary protection of the economic interests of agrarian production", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 5, pp. 80—89.
8. Halyts'kyj, O.M. Livins'kyj, A.I. and Diachenko, O.P. (2019), "Organizational and economic mechanism of state regulation of agrarian production in Ukrane",Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 93—98.
9. Kushnir, S.O. and Chepets, O.O. (2017), "Investment strategy as a means of increasing the economic security of the enterprise", Zabezpechennia innovatsijno-investytsijnoi pryvablyvosti derzhavy na zasadakh staloho rozvytku sub'iektiv hospodariuvannia [Ensuring Innovation-Investment Attractiveness of the State on the Basis of Sustainable Development of Business Entities], Zaporizhia, Ukraine, pp. 176—184.
10. Marchuk, L.L. (2017), "International methods for assessing the competitiveness of the national economy in the context of economic security", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. prats', vol. 27, no. 4, pp. 311—317.

№ 15 2019, стор. 13 - 19

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 807

Відомості про авторів

С. О. Кушнір

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування,Запорізький національний університет

S. Kushnir

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-1410-1887

Як цитувати статтю

Кушнір С. О. Інституційне забезпечення економічної безпеки аграрного сектору в умовах його інноваційного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 13–19. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.13

Kushnir, S. (2019), “Institutional provision of economic safety of agricultural sector in conditions of its innovation development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 13–19. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.