EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ МИТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Г. О. Комарницька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.27

УДК: 339.5

Г. О. Комарницька

МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ МИТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Анотація

У статті обгрунтовано актуальність розвитку митного обслуговування на засадах реалізації проектів державно-приватного партнерства. Розглянуто положення чинної вітчизняної нормативно-правової бази, що визначає пріоритетні напрями державно-приватного партнерства. Проаналізовано наявні літературні джерела та практичні матеріали, що розкривають особливості взаємодії публічного та приватного секторів у сфері розвитку митного обслуговування. На підставі отриманих результатів розроблено та обгрунтовано комплексний механізм розвитку митного обслуговування в умовах державно-приватного партнерства. Запропонований механізм передбачає врахування впливу факторів мікро-, мезо-, макро- та мегасередовища на розвиток митного обслуговування в умовах державно-приватного партнерства, ідентифікує ключові напрями та принципи розвитку митного обслуговування, визначає ресурсне забезпечення реалізації проектів державно-приватного партнерства, обгрунтовує засади співпраці державного та приватного партнерів через реалізацію управлінського механізму для досягнення результативних показників та синергійного ефекту розвитку митного обслуговування.

Ключові слова: державно-приватне партнерство; митне обслуговування; розвиток; механізм; фактори; принципи; управління; синергійний ефект.

Література

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом № 1678-VII від 16.09.2014 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
2. "Співпраця триває": МВФ озвучив Україні нові умови для отримання траншу [Електронний ресурс] / Колективне ділове медіа "Бізнес". — Режим доступу: https://www.business.ua/news/5434-spivpratsya-trivae-mvf-ozvuchiv-ukrajini-novi-umovi-dlya-otrimannya-transhu
3. Нефьодов Максим. Пропозиції по реформі Державної Митної Служби [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.slideshare.net/MaxNefyodov/20190625-customs-strategy?fbclid=IwAR3ddzXobWY5RdjvVun_Akvo0VaGZtAb2WYN-YbIl7ObZPuaUpEnfZxmzcg
4. Закон України "Про державно-приватне партнерство" № 2404-VI від 01.07.2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
5. Митний кодекс України № 4495-VI від 13.03.2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
6. Рекомендация ООН/СЕФАКТ № 41 "Государственно-частные партнерства в сфере упрощения процедур торговли" [Електронний ресурс] / Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операціям Организации Объединенных Наций. — Нью-Йорк, Женева, 2017. — Режим доступу: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41.pdf
7. Діалог зі сприяння торгівлі: "Державно-приватне партнерство в сфері спрощення процедур торгівлі: Рекомендація ЄЕК ООН № 41" [Електронний ресурс] / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. — Київ, 2017. — Режим доступу: http://tfd.ier.com.ua/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/PP_-Rec41_052017_FIN.pdf
8. Пашко П.В. Інституціоналізація державно-приватного партнерства у митній справі / П.В. Пашко, К.І. Гунько // Економіка та держава. — 2018. — № 6. — С. 4—8.
9. Академічний тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sum.in.ua/
10. Кузьмін О.Є. Реформування митної політики України в умовах європейської інтеграції / О.Є. Кузьмін, А.В. Тодощук, О.Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — № 11 (185). — С. 53—60.
11. Мельник О.Г. Реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції: [монографія] / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук. — Львів: Міські інформаційні системи, 2018. — 215 с.
12. Панасенко Д.А. Механізм забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку озброєння / Д.А. Панасенко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. — Львів: НЛТУ України. — 2012. — Вип. 22.3. — С. 320—325.
13. План заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну митну політику, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 542-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/542-2019-%D1%80?lang=en
14. Самуляк В.Ю. Формування системи управління розвитком машинобудівних підприємств на засадах функціонального підходу / В.Ю. Самуляк //Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. — Львів: РВВ НЛТУ України, 2009. — Вип. 19.5. — С. 110—115.

H. Komarnytska

MECHANISM OF DEVELOPMENT OF CUSTOMS SERVICES IN THE CONDITIONS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Summary

At the current stage of European integration, accompanied by the intensification of international trade operations, the customs system is one of the priority areas for reformation. Today, the customs sector is undergoing huge changes that require not only significant financial investments but also progressive experience in implementing innovative customs technologies and tools. According to foreign practice, the implementation of goal-oriented public-private partnership projects in the customs sector will significantly improve the quality of customs services, which will create favorable customs conditions not only for the activation of international trade, but also for involvement of foreign investments in significant public-private partnership projects. The lack of clear specific provisions in the current legislation on the regulation of public-private partnership in the customs sphere, as well as the fragmented disclosure in the existing literary sources of the interaction of the public and private sectors in the development of the customs system led to the need to develop a complex mechanism for the development of customs services in the conditions of public-private partnership. The proposed mechanism is a dynamic reflection of the interaction and interrelation of its integral components through the consistency of the management process to achieve qualitative, progressive and effective changes in the customs services. The key idea behind the functioning of the developed mechanism is based on the following: taking into account the influence of factors of micro-, meso-, macro— and megaenvironment, guided by the basic principles (purposefulness, flexibility, harmonization, coherence, innovation, manageability, cost-effectiveness, synergy, efficiency), using the necessary resource support (financial, human, information, technical, technological, material resources), public and private partners establish cooperation and implement the project of public-private partnership on development of a specific sphere of customs services in accordance with the defined directions on the basis of management process implementation (performance of management functions, formation of management methods, decision making) in order to achieve the result indicators and synergistic effect.

Keywords: public-private partnership; customs services; development; mechanism; factors; principles; management; synergistic effect.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community, and their Member States, of the other part", No 1678-VII, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (Accessed 15 July 2019).
2. Kolektyvne dilove media "Biznes" (2019), "Cooperation continues: IMF voiced new conditions for Ukraine to receive tranche", available at: https://www.business.ua/news/5434-spivpratsya-trivae-mvf-ozvuchiv-ukrajini-novi-umovi-dlya-otrimannya-transhu (Accessed 22 July 2019).
3. Nefodov, M. (2019), "Proposals for reform of the State Customs Service", available at: https://www.slideshare.net/MaxNefyodov/20190625-customs-strategy?fbclid=IwAR3ddzXobWY5RdjvVun_Akvo0VaGZtAb2WYN-YbIl7ObZPuaUpEnfZxmzcg (Accessed 23 July 2019).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On public-private partnership", No 2404-VI, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 10 July 2019).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Customs Code of Ukraine No 4495-VI, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (Accessed 15 June 2019).
6. The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (2017), Recommendation NU/CEFACT No 41 "Public-Private Partnership in Trade Facilitation", available at: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41.pdf (Accessed 23 June 2019).
7. The official site of the Institute for Economic Research and Policy Consulting (2017), "Trade Facilitation Dialogue: Public-Private Partnership in Trade Facilitation: Recommendation NU/CEFACT No 41", available at: http://tfd.ier.com.ua/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/PP_-Rec41_052017_FIN.pdf (Accessed 25 June 2019).
8. Pashko, P.V. and Hunko, K.I. (2018), "The institutionalization of public-private partnership in customs", Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 4—8.
9. The official site of Akademichnyj tlumachnyj slovnyk ukrains'koi movy (1970—1980), available at: http://sum.in.ua/ (Accessed 11 July 2019).
10. Kuzmin, O.Ye, Todoshchuk, A.V. and Melnyk, O.H. (2016), "Reforming Ukraine's customs policy in the context of European integration", Aktual'ni problemy ekonomiky, No 11 (185), pp. 53—60.
11. Melnyk, O.H., Adamiv M.Ye. and Todoshchuk, A.V. (2018), Reformuvannia mytnoi systemy Ukrainy v umovakh ievropejs'koi intehratsii [Reforming Ukraine's customs system in the context of European integration], Naukova dumka, Lviv, Ukraine.
12. Panasenko, D.A. (2012), "The mechanism of ensuring the competitiveness of domestic enterprises in the global arms market", Naukovyj visnyk Natsional'noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy: zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats', No 22.3, pp. 320—325.
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Plan of measures for realization of conceptual directions of reforming the system of bodies implementing state customs policy" No 542-р, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/542-2019-%D1%80?lang=en (Accessed 15 July 2019).
14. Samuliak, V.Yu. (2009), "Formation of the system of management development of machine-building enterprises on the basis of functional approach", Naukovyj visnyk Natsional'noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy: zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats', No 19.5, pp. 110—115.

№ 15 2019, стор. 27 - 34

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 845

Відомості про авторів

Г. О. Комарницька

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри економіки та менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

H. Komarnytska

PhD in Economics, Associate Professor, Acting Head of Department of Economics and Management, Ivan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0002-5533-6439

Як цитувати статтю

Комарницька Г. О. Механізм розвитку митного обслуговування в умовах державно-приватного партнерства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 27–34. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.27

Komarnytska, H. (2019), “Mechanism of development of customs services in the conditions of public-private partnership”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 27–34. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.