EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СПОЖИВЧИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Д. М. Лойко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.35

УДК: 300.322

Д. М. Лойко

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СПОЖИВЧИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено динаміку обсягів прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у споживчий сектор економіки України за період 2010—2018 рр. Зроблено висновок про нестабільний характер надходження прямих іноземних інвестицій в економіку країни. За досліджуваний період (2010—2018 рр.) загальний обсяг прямих іноземних інвестицій знизився на 17,21 %, зокрема, у споживчий сектор економіки на 11,80 %. Питома вага прямих іноземних інвестицій у споживчий сектор економіки у 2018 р. склала 56,74 %. За проведеним аналізом динаміки обсягів капітальних інвестицій зроблено висновок щодо їх збільшення у 2,39 рази за період 2014—2018 рр., і, зокрема, у споживчий сектор економіки — у 2,93 рази. Найбільший обсяг капітальних інвестицій отримали у 2018 р. підприємства напряму діяльності "Оптова та роздрібна торгівля" (питома вага обсягу інвестицій за цим напрямом у 2018 р. склала 24,43 % від загального обсягу капітальних інвестицій у споживчий сектор економіки). Доцільно звернути увагу на зростання капітальних інвестицій у сектор "Інформація та телекомунікації" у 3,66 рази за досліджуваний період (питома вага обсягу інвестицій за цим напрямом у 2018 р. склала 14,09 % від загального обсягу капітальних інвестицій у споживчий сектор економіки). Зроблено висновок щодо уповільнення темпів відношення обсягу ВВП до обсягів капітальних інвестицій у споживчий сектор економіки України за період 2014—2018 рр. Це пояснюється тим, що зростання обсягів ВВП іде більш повільними темпами, ніж зростання інвестицій у основний капітал за видами діяльності. Це явище характеризує залежність всіх видів діяльності, які складають споживчий сектор економіки, від інвестованого капіталу. Проведені розрахунки коефіцієнту еластичності ВВП за обсягом інвестування у споживчий сектор економіки (за видами діяльності) України за період 2014—2018 рр. дозволили зробити висновок про те, що вітчизняна економіка характеризується інфраеластичністю обсягів продуктів та послуг.

Ключові слова: Україна; споживчий сектор економіки; ВВП; інвестиції; аналіз; ефективність; перспективні напрями.

Література

1. Повестка дня для развития [Електронний ресурс]. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/774/81/PDF/N97774-81.pdf?OpenElement (дата звернення 23.07.2019).
2. Касич А.О., Анурова-Приходько І.О. Рух прямих іноземних інвестицій в України через призму глобальних тенденцій. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 5—9.
3. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. URL: www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 23.07.2019).
4. Кричковська Т.О., Давидюк Л.П. Сучасний стан закордонного інвестування в український бізнес. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2017. Вип. 13. С. 96—101.
5. Бурлака Н.І. Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 37—44.
6. Лойко В.В., Обушний С.М., Жукова Ю.М. Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку Києва. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 5—10.

D. Loiko

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF INVESTIGATION OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE CONSUMER SECTOR OF THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The article investigates the dynamics of foreign direct investment (equity) in the consumer sector of the economy of Ukraine for the period 2010—2018. The conclusion is made about the unstable nature of foreign direct investment in the country's economy. Over the period under review (2010—2018), total FDI decreased by 17.21%, in particular, in the consumer sector of the economy by 11.80%. The share of foreign direct investment in the consumer sector in 2018 amounted to 56.74%. According to the analysis of the dynamics of capital investments, it was concluded that they increased by 2.39 times in the period 2014—2018, and, in particular, in the consumer sector of the economy — by 2.93 times. In 2018, the largest volume of capital investments was received by the enterprises of the Wholesale and Retail trade activity (the share of the volume of investments in this direction in 2018 amounted to 24.43% of the total volume of capital investments in the consumer sector of the economy). It is advisable to pay attention to the increase of capital investments in the sector "Information and telecommunications" in 3.66 times for the studied period (the share of the volume of investments in this direction in 2018 amounted to 14.09% of the total amount of capital investments in the consumer sector of the economy). The conclusion is made about the slowdown in the ratio of GDP to the volume of capital investments in the consumer sector of the economy of Ukraine for the period 2014—2018. This is explained by the fact that the growth of GDP is slower than the growth of investments in fixed capital by type of activity. This phenomenon characterizes the dependence of all activities that make up the consumer sector of the economy on the invested capital. The calculations of the GDP elasticity coefficient by volume of investment into the consumer sector of the economy (by type of activity) of Ukraine for the period 2014—2018 led to the conclusion that the domestic economy is characterized by infra-elasticity of volumes of products and services.

Keywords: Ukraine; consumer sector; GDP; investment; analysis; efficiency; promising directions.

References

1. Official Documents System of the United Nations (2019), "Development Agenda", available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/774/81/PDF/N97774-81.pdf?OpenElement (Accessed 27 July 2019).
2. Kasich, A.O. and Anurova-Prikhodko, I.O. (2018), "Foreign Direct Investment Movement in Ukraine through the Prism of Global Trends". Investment: practice and experience, vol. 2, pp. 5—9.
3. The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2019). "Statistical information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 23 July 2019).
4. Krychkovska, T.O. and Davyduk, L.P. (2017), "The current state of foreign investment in Ukrainian business", World Economy and International Economic Relations, vol. 13, p. 96—101.
5. Burlaka, N.I. (2019), "Development of investment activity of Ukrainian enterprises", Investment: practice and experience, vol. 8, p. 37—44.
6. Loiko, V.V. Obushniy, S.M. and Zhukova, Yu. M. (2019), "Analysis of the effectiveness of attracting foreign investment in the economy of Kiev", Investment: practice and experience, vol. 10, p. 5—10.

№ 15 2019, стор. 35 - 41

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 899

Відомості про авторів

Д. М. Лойко

к. е. н., доцент, докторант кафедри теоретичної та прикладної економіки,Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів (Україна)

D. Loiko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Theoretical and Applied EconomicsChernihiv National Technological University, Chernihiv (Ukraine)

ORCID:

0000-0002-2443-2719

Як цитувати статтю

Лойко Д. М. Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій у споживчий сектор економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 35–41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.35

Loiko, D. (2019), “Analysis of the efficiency of investigation of foreign investments in the consumer sector of the economy of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 35–41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.