EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИНЕРГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ПІДХОДІВ У РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
М. В. Ляшенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.57

УДК: 338.43

М. В. Ляшенко

СИНЕРГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ПІДХОДІВ У РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглядаються дискусійні питання щодо впливу тваринництва на обсяги та динаміку викидів парникових газів. Показано полярність оцінок впливу тваринництва на забруднення атмосфери. Здійснено емпіричні розрахунки, які доводять, що вплив тваринництва на забруднення атмосфери невеликий, а його динаміка спадаюча та існують можливості подальшого зниження. Аргументовано необхідність введення поняття екологічна собівартість продукції тваринництва. Доведено, що існують великі резерви зниження екологічної собівартості молока за рахунок істотного підвищення продуктивності корів (інтенсивний фактор), а не скорочення поголів'я (екстенсивний фактор). З'ясовано, що внаслідок скороченням поголів'я корів та їх продуктивності за роки незалежності, проблема забезпечення населення України продукцією тваринництва є актуальнішою, ніж зменшення викидів. Доведено необхідність синергії інноваційного та екологобезпечного підходів для розв'язання двох пріоритетних проблем сталого розвитку: продовольчого забезпечення та створення екологобезпечного середовища для життя і діяльності українців. Аргументовано потребу активного і негайного підвищення продуктивності худоби до рівня провідних країн світу у продовольчих та екологічних цілях: забезпечення українців якісними продуктами харчування тваринного походження на достатньому рівні та вихід на світові ринки задля постачання в країни, де така потреба не задовольняється.

Ключові слова: тваринництво; молочне скотарство; продуктивність корів; продовольче забезпечення; екологічна безпека; викиди парникових газів; екологічна собівартість.

Література

1. Goodland R. Livestock and Climate Change [Електронний ресурс] / R. Goodland, J. Anhang // World Watch Magazine. — 2009. — Режим доступу: http://www.worldwatch.org/files/pdf/ Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf
2. Livestock's Long Shadow — Environmental Issues and Options [Електронний ресурс] // Food and Agriculture Organisation. — 2006. — Режим доступу: http://www.fao.org/docrep/010/ a0701e/a0701e00.HTM
3. OECD Statistics [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://stats.oecd.org/
4. World Bank Group [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://data.worldbank.org/
5. Богачик О. Вплив промислового свинарства на навколишнє середовище [Електронний ресурс] / О. Богачик // Співчуття у фермерстві. — 2016. — Режим доступу: http:// ciwf.in.ua/?p=925
6. Вишебаба П. 10 причин відмовитись від мяса [Електронний ресурс] / Павло Вишебаба // Газета "Українська правда". — 2017. — Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/health/2017/03/23/223275/
7. Гринів Л.С. Фізична економія:нові моделі сталого розвитку: монографія / Л.С. Гринів. — Львів: Лігапрес, 2016. — 424 с.
8. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/
9. Жукорський О.М. Галузь свинарства — реальна та прогнозована загроза для довкілля / О.М. Жукорський, О.В. Никифорук // Агроекологічний журнал. — 2013. — № 3. — С. 102—107.
10. Лещук І. Вплив інтенсивного тваринництва на навколишнє середовище/ І. Лещук // Екологія життя. — 2012. — Режим доступу: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/vpliv-intensivnogo-tvarinnitstva-na-navkolishne-seredovishche
11. Лучка І. Екологічна загроза чи зниження продуктивності тварин? [Електронний ресурс] / І. Лучка, Є. Дзень // Аграрний тиждень. Україна. — 2013. — Режим доступу: http://a7d.com.ua/tvarinnictvo/11602-ekologchna-zagroza-chi-znizhennya-produktivnost-tvarin.html
12. Палапа Н.В. Промислове тваринництво: екологічноекономічні наслідки / Н.В. Палапа, Н.Б. Пронь, О.В. Устименко. // Збалансоване природокористування. — 2016. — № 3. — С. 64—67.
13. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: http://www.fao.org/about/ru/
14. Фурдичко О.І. Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України: монографія / О.І. Фурдичко. — К.: ДІА, 2014. — 432 с.
15. Ходаківська О.В. Екологізація сільськогосподарських земель: сучасний вимір та перспективи розвитку / О.В. Ходаківська // Економіка АПК. — 2011. — №10. — С. 23—30.

M. Liashenko

SYNERGY OF INNOVATIVE AND ECOLOGICALLY-SAFE APPROACHES IN LIVESTOCK DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article deals with the discussion question of the impact of livestock farming on the volumes and dynamics of greenhouse gas emissions that causes climate change. Polarity of estimations of livestock impact on atmospheric pollution is shown. Empirical calculations have been made proving that the impact of animal husbandry on the pollution of the atmosphere is minimal, and its dynamics is declining and there are possibilities for further decline. Argued the need to introduce the concept of environmental cost of animal husbandry products — greenhouse gas emissions from dairy cattle per 1 ton of milk derived from cows. Proved that there are large reserves to reduce the environmental cost of milk by significantly improving cow productivity (an intense factor) rather than reducing livestock (an extensive factor). At the same time, due to productivity growth, a significant reduction in the environmental cost of production can be achieved: a) while reducing the number of livestock; b) when the number of livestock is constant; c) with moderate (slight) increase in the number of livestock. Defined that as a result of the decline in the number of cows and their productivity during the years of independence, the problem of providing livestock products to the Ukrainian population is more relevant than reducing emissions. In comparison with the 1990s, the number of dairy cattle decreased by four times. Comparison of livestock farms with different intensification levels showed that if they all intensified dairy farming as the most productive, GHG emissions would be 1.6 times lower than now. The need for synergy of innovative and ecologically-safe approaches to solve two priority issues of sustainable development was formulated and proved: food supply and the creation of ecologically-safe environment for the life and activities of Ukrainians. The need for active and immediate improvement of livestock productivity to the level of the leading countries of the world from social and ecological point of view is justified: providing Ukrainians with quality food products of animal origin at a sufficient level and entering the global markets to supply countries, where such need is not satisfied. This will provide an additional positive effect for Ukraine from an economic point of view.

Keywords: livestock; dairy cattle breeding; productivity of cows; food security; ecological safety; greenhouse gas emissions; ecologically cost.

References

1. Goodland, R. and Anhang, R. ( 2009), "Livestock and Climate Change", World Watch Magazine, available at: http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock% 20and%20Climate%20Change.pdf (Accessed 22 Jul 2019).
2. Food and Agriculture Organisation (2006), "Livestock's Long Shadow — Environmental Issues and Options", available at: http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/ a0701e00.HTM (Accessed 22 Jul 2019).
3. The official site of OECD Statistics (2019), "OECD Open Data", available at: https://stats.oecd.org/ (Accessed 22 Jul 2019).
4. The official site of World Bank Group (2019), "World Bank Open Data", available at: https://data.worldbank.org/ (Accessed 22 Jul 2019).
5. Bogachik, O. (2016), "The Influence of Industrial Pig Production on the Environment", Compassion in farming, available at: http://ciwf.in.ua/?p=925 (Accessed 22 Jul 2019).
6. Visebaba, P. (2017), "10 Reasons to Discard Meats", Ukrayinska Pravda newspaper, available at: life.pravda.com.ua/health/2017/03/23/223275/?Fb_comment_id=1132165426893995_1138059769637894#f2dd1b5762f1268 (Accessed 22 Jul 2019).
7. Grinov, L.S. (2016), Fizychna ekonomiia:novi modeli staloho rozvytku [Physical economy: new models of sustainable development], League-press, Lviv, Ukraine.
8. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), "Statistical information", available at: http://www.ukr stat.gov.ua/ (Accessed 22 Jul 2019).
9. Zhukorsky, O. M. and Nikiforuk, O.V. (2013), "Pork industry — real and predictable threat to the environment", Agroecological journal, vol.3, pp. 102—107.
10. Leschuk, I. (2012), "Influence of intensive livestock on the environment", Ecology of life, available at: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/vpliv-intensivnogo-tvarinnitstva-n-navkolishne-seredovishche (Accessed 22 Jul 2019).
11. Luchka, I. and Zen, E. (2013), "Ecological threat or decrease of animal productivity?", Agrarian week. Ukraine, available at: http://a7d.com.ua/tvarinnictvo/11602-ekologchna-zagroza-chi-znizhennya-produktivnost-tvarin.html (Accessed 22 Jul 2019).
12. Palаpa, N.V. Pron, N. B. and Ustimenko, O. V. (2016), "Industrial Livestock: Environmental and Economic Consequences", Balanced use of nature, vol. 3, pp. 64—67.
13. The official site of Food and Agriculture Organization (2019), "FAOSTAT — FAO's corporate database", available at: http://www.fao.org/about/ru/ (Accessed 22 Jul 2019).
14. Furdichko, O.I. (2014), Ekolohichni osnovy zbalan sovanoho rozvytku ahrosfery v konteksti ievropejs'koi intehratsii Ukrainy [Ecological bases of balanced develop ment of agrosphere in the context of European integration of Ukraine], DIA, Kyiv, Ukraine.
15. Khodakivska, O.V. (2011), "Ecology of agricultural land: modern dimension and prospects of development", Economy of agroindustrial complex, vol. 10, pp. 23—30.

№ 15 2019, стор. 57 - 62

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 693

Відомості про авторів

М. В. Ляшенко

аспірант відділу земельних відносин та природокористування,Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

M. Liashenko

postgraduate student of the Department of Land Relations and Nature Management, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics"

ORCID:

0000-0002-7844-482X

Як цитувати статтю

Ляшенко М. В. Синергія інноваційного та екологобезпечного підходів у розвитку тваринництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 57–62. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.57

Liashenko, M. (2019), “Synergy of innovative and ecologically-safe approaches in livestock development in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 57–62. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.