EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
О. І. Чугунов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.63

УДК: 336.14.025

О. І. Чугунов

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Анотація

У статті розкрито сутність формування місцевих бюджетів у системі фінансово-економічного регулювання, що грунтується на інтеграції фінансових інституцій управління місцевими фінансами, сукупності методів, інструментів та важелів забезпечення інституційної архітектоніки формування місцевих бюджетів, що забезпечить підвищення результативності впливу бюджетної політики на соціально-економічні процеси на місцевому рівні, надасть можливість для посилення впливу місцевих бюджетів на забезпечення економічного розвитку в територіальних громадах, належного рівня життя населення. Визначено, що вагомими функціональними завданнями органів місцевого самоврядування є забезпечення стійкості та збалансованості місцевих бюджетів, стимулювання економічного зростання шляхом реалізації основних пріоритетів бюджетної політики щодо формування та використання фінансових ресурсів на місцевому рівні, перспективне планування місцевих бюджетів є одним із важливих інструментів фінансового регулювання соціально-економічного стану територій та передумовою підвищення результативності бюджетного процесу, на рівень дієвості формування місцевих бюджетів впливає ефективність управлінських рішень органів місцевого самоврядування, ступінь їх спрямування на досягнення стратегічних цілей розвитку територій, врахування результатів аналізу та оцінки їх соціально-економічного розвитку. Розглянуто питання посилення забезпеченості місцевих бюджетів власними доходами є достатньо важливим у процесі удосконалення механізму міжбюджетних відносин, підвищення ефективності управління бюджетами територіальних громад необхідно здійснювати шляхом покращання фіскальної ефективності місцевих податків і зборів, посиленням дієвості бюджетного стимулювання регіонального розвитку оптимізації структури бюджетів місцевого самоврядування, упорядкування їх видаткових повноважень. Показано, що система формування місцевих бюджетів має базуватися на принципах системного дослідження фінансово-економічних явищ, застосування системного підходу забезпечить взаємоузгодження форм, методів, інструментів та важелів які використовуються виходячи із завдань та повноважень органів місцевого самоврядування щодо управління бюджетними ресурсами з метою задоволення суспільних потреб та досягнення соціально-економічних цілей розвитку адміністративно-територіальних одиниць, підвищення обгрунтованості архітектоніки місцевих бюджетів передбачає посилення відповідальності органів місцевого самоврядування, у тому числі територіальних громад, сільських, селищних, міських рад за вирішення покладених на них повноважень та завдань з урахуванням необхідності застосовування дієвих підходів щодо формування та використання місцевих фінансових ресурсів.

Ключові слова: бюджет; бюджетна система; формування бюджету; місцеві бюджети; економічні перетворення.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В. Канєва, М.Д. Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Бюджетна система: монографія / за ред. В.М. Федосова, С.І.Юрія. К.: Центр учбової літератури, 2012. 871 с.
3. Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації/ В.Р. Сіденко, М.І. Скрипниченко, В.С. Пономаренко, І.Я. Чугунов та ін.; за ред. В.Р. Сіденка. К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2017. 648 с.
4. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс / Мэнкью Н. Грегори; пер. с англ. СПб.: Питер, 2012. 672 с.
5. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер. с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
6. Фінанси / за ред. І.О. Лютого. Київ: Ліра-К, 2017. 728 с.
7. Чугунов І.Я., Остріщенко Ю.В. Напрями застосування програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів // Наукові праці НДФІ. 2009. Вип. 3 (48). С. 3—11.
8. Чугунов І.Я. Планування дохідної частини місцевих бюджетів // Фінанси України. 2001. № 12. С. 38—47.
9. Чугунов І.Я., Ігнатюк І.М. Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. 2016. № 28/1. С. 217—226.
10. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5. С. 5—18.

A. Chugunov

DIRECTIONS OF FORMATION OF LOCAL BUDGETS IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC TRANSFORMATIONS

Summary

The article reveals the essence of local budgeting in the system of financial and economic regulation, which is based on the integration of financial institutions of local financial management, a set of methods, tools and levers of providing institutional architecture of local budgeting, which will increase the impact of budgetary policy on socio-economic processes local level, will provide an opportunity to increase the impact of local budgets on economic development in the territorial their communities, the standard of living of the population. It is determined that the important functional tasks of local governments are to ensure the stability and balance of local budgets, stimulate economic growth by implementing the main priorities of budgetary policy on the formation and use of financial resources at the local level, prospective planning of local budgets is one of the important financial regulation instruments state of the territories and a prerequisite for improving the efficiency of the budget process, to the level of efficiency and the formation of local budgets affects the effectiveness of management decisions local self-government bodies, the degree of their focus on achieving the strategic goals of territorial development, taking into account the results of analysis and evaluation of their socio-economic development. The question of increasing the availability of local budgets with their own revenues is important enough in the process of improving the mechanism of intergovernmental budget relations, improving the efficiency of management of budgets of territorial communities should be carried out by improving the fiscal efficiency of local taxes and fees, strengthening the effectiveness of budget stimulation of regional development of optimization powers. It is shown that the system of formation of local budgets should be based on the principles of systematic study of financial and economic phenomena, application of a systematic approach will ensure mutual harmonization of forms, methods, tools and levers used based on the tasks and powers of local self-government bodies to manage budgetary resources in order to satisfy public needs and achievement of socio-economic goals of development of administrative-territorial units, promotion the reasonableness of local budget architectures presupposes the strengthening of responsibilities of local governments, including territorial communities, rural, settlement, city councils, for resolving their powers and tasks, taking into account the need to apply effective approaches to the formation and use of local financial resources.

Keywords: udget; budget system; budget formation; local budgets; economic transformation.

References

1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. and Pasichnyj, M.D. (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky [Fiscal policy in the system of regulation of the economy], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine.
2. Fedosov, V.M. and Yuriy, S.I. (2012), Biudzhetna systema [Budget system], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Sidenko, V.R. Skrypnychenko, M.I. Ponomarenko, V.S. and Chuhunov, I.Ya. (2017), Instytutsijna transformatsiia finansovo-ekonomichnoi systemy Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Institutional transformation of the financial and economic system of Ukraine in the conditions of globalization], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
4. Menk'iu, N. H. (2012), Pryntsypy ekonomyks [Principles of economics], Pyter, St.Petersburg, Russia.
5. Samuel'son, P. E. and Nordkhaus, V. D. (2015), Ekonomyka [Economics], 19-s ed., Vyl'iams, Moscow, Russia.
6. Liutyi, I. O. (2017), Finansy [Finances], Lira-K, Kyiv, Ukraine.
7. Chuhunov, I.Ya. and Ostrischenko, Yu.V. (2009), "Areas of application of the program-targeted method of planning of local budgets", Naukovi pratsi NDFI, vol. 3 (48), pp. 3—11.
8. Chuhunov, I.Ya. (2001), "Planning the revenue side of local budgets", Finansy Ukrainy, vol.12, pp. 38—47.
9. Chuhunov, I.Ya. and Ihnatiuk, I.M. (2016), "Formation of budget expenditures in the system of socio-economic development of the country", Ekonomichnyj visnyk universytetu. Pereiaslav-Khmel'nyts'kyj derzhavnyj universytet imeni Hryhoriia Skovorody, vol. 28/1, pp. 217—226.
10. Chuhunov, I.Ya. and Makohon, V.D. (2018), "Budget strategy in the context of economic transformation", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 5—18.

№ 15 2019, стор. 63 - 69

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1089

Відомості про авторів

О. І. Чугунов

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

A. Chugunov

post-graduate student of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-3234-1534

Як цитувати статтю

Чугунов О. І. Напрями формування місцевих бюджетів в умовах економічних перетворень. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 63–69. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.63

Chugunov, A. (2019), “Directions of formation of local budgets in the conditions of economic transformations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 63–69. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.