EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ДИТИНИ В ЗАКЛАДАХ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
М. В. Сіцінська, І. В. Ярмолинська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.76

УДК: 351.86

М. В. Сіцінська, І. В. Ярмолинська

МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ДИТИНИ В ЗАКЛАДАХ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

Анотація

У статті обгрунтовується актуальність дослідження механізмів здійснення громадського контролю за дотримання прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання дітей. Наголошено, що попередні дві спроби реформування сфери інституційного догляду та виховання в результаті дещо привернули увагу громадськості та органів державної влади щодо неефективності інституційного виховання дітей, проте не змогли подолати опору з боку працівників сфери та докорінно змінити погляди щодо соціального захисту і захисту прав дітей, які виховуються у закладах інституційного догляду та виховання. У статті зазначено, що реформа деінституалізації розпочалась із введення в дію Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки і знаходиться лише на початку реалізації, вважаємо за потрібне посилити контроль за дотриманням прав та інтересів дітей, що перебувають на утриманні у закладах інституційного догляду та виховання в перехідний період шляхом запровадження громадського контролю. Запропоновано механізми здійснення громадського контролю за дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання дітей в Україні, що спрямовані на захист та забезпечення прав і законних інтересів дитини в закладах інституційного догляду та виховання.

Ключові слова: громадський контроль; громадське об'єднання; деінституалізація; реформування; сфера інституційного догляду та виховання дітей.

Література

1. Альтернативний звіт про дотримання Україною положень Конвенції ООН про права дитини за період з 2011 по 2018 роки. URL: http://childrights.org.ua/upload/5c9b8d2a462f6.pdf
2. Громадський контроль. URL: https://www.pravo.vuzlib.su/book_z811_page_43.html
3. Державна соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-socialnoyi-programi-nacionalnij-plan-dij-shodo-realizaciyi-konvenciyi-oon-pro-prava-ditini-na-period-do-2021-roku
4. Закон України "Про громадські об'єднання". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17

M. Sitsinska, I. Yarmolynska

MECHANISMS OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC CONTROL FOR IMPLEMENTATION OF CHILD RIGHTS IN THE INSTITUTIONAL CARE AND CHILDREN'S INSTITUTIONS

Summary

The article substantiates the relevance of the study of mechanisms for the implementation of public control over the observance of the rights of the child in institutions of institutional care and upbringing of children. It was emphasized that the previous two attempts to reform institutional care and education resulted in some attention of the public and the authorities on the ineffectiveness of institutional education of children, but failed to overcome the resistance of the workers of the sphere and radically change the views on social protection and the protection of the rights of children who are educated in institutions of institutional care and education. The article states that the reform of deinstitutionalisation began with the introduction of the National Strategy for the reform of the institutional care and upbringing of children for 2017—2026, and is only at the beginning of the implementation; we consider it necessary to strengthen the control over the observance of the rights and interests of children in dependence on Institutions for institutional care and education in a transitional period through the introduction of public control. The mechanisms for implementing public control over the observance of the rights of the child in institutions of institutional care and upbringing of children in Ukraine aimed at protecting and ensuring the rights and legitimate interests of the child in institutions of institutional care and upbringing are proposed: ensuring transparency and control over the activities of executive authorities and local self-government bodies, whose competence includes institutional care and education of children in Ukraine; promotion of interaction between executive authorities and local self-government bodies with public associations and other civil society institutions on issues related to the activities of institutional care and education institutions; promotion of consideration by public authorities of public opinion during the reform of the system of institutional care and upbringing of children in Ukraine.

Keywords: public control; public association; deinstitutionalisation; reform; institutional care and upbringing of children.

References

1. Yasenovs'ka, M. Karahiaur, K. and Klochko, C. (2019), "An alternative report on compliance by Ukraine with the provisions of the UN Convention on the Rights of the Child for the period from 2011 to 2018", available at: http://childrights.org.ua/upload/5c9b8d2a462f6.pdf (Accessed 17 July 2019).
2. Mel'nyk, A.F. Smolens'kyj, O.Yu. Vasina, A.Yu. and Hordiienko, L. Yu. (2003), "Public control", available at: https://www.pravo.vuzlib.su/book_z811_page_43.html (Accessed 17 July 2019).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "The State Social Program "National Action Plan for the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child" for the period up to 2021", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-socialnoyi-programi-nacionalnij-plan-dij-shodo-realizaciyi-konvenciyi-oon-pro-prava-ditini-na-period-do-2021-roku (Accessed 18 July 2019).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On Public Associations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 (Accessed 18 July 2019).

№ 15 2019, стор. 76 - 79

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 743

Відомості про авторів

М. В. Сіцінська

д. держ. упр., головний науковий співробітник відділу з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

M. Sitsinska

Doctor of sciences in public administration, Chief Scientist of the Department for Coordination of Scientific Events, International Cooperation and Grant Activities, Leonid Yuzkov Khmelnytskyi university of management and law

ORCID:

0000-0002-1714-4647


І. В. Ярмолинська

методист І категорії факультету управління та економіки,Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

I. Yarmolynska

Methodist of the I category of the Faculty of Management and Economics,Leonid Yuzkov Khmelnytskyi university of management and law

ORCID:

0000-0003-2201-3737

Як цитувати статтю

Сіцінська М. В., Ярмолинська І. В. Механізми здійснення громадського контролю за дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання дітей. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 76–79. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.76

Sitsinska, M. and Yarmolynska, I. (2019), “Mechanisms of implementation of public control for implementation of child rights in the institutional care and children's institutions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 76–79. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.