EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
І. Я. Зима

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.85

УДК: 351.77:416.2

І. Я. Зима

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті доведено, що формування в даний час цілісної науки державного управління дозволило об'єднати різні погляди в комплексну систему. Актуальність дослідження сучасних форм функціонування механізмів державного управління зумовлено стрімким розвитком систем державного управління. Важливим також є перехід багатьох країн до демократичних форм управління, інтеграція економічного та політичного життя.
Метою дослідження є аналіз теоретичних підходів до визначення та формування механізмів державного управління. Наукові підходи грунтуються як на дослідженнях теоретиків науки державного управління, так і на позиціях науковців суміжних напрямів. До таких напрямів відносяться економіка, політологія, історія.
Визначено, що механізм державного управління — це система органів державного управління, діяльність яких базується на усталених принципах і забезпечує стійкій економічний розвиток регіонів і країни в цілому. Основою ефективного механізму державного управління є діяльність досконалих адміністративних систем.
Розширено класифікацію механізмів державного управління. Подано класифікацію, яка широко використовується в наукових працях з державного управління вченими України. На цій класифікації з урахуванням власних авторських позицій, зокрема в контексті інструментів механізму державного управління, важелів механізму державного управління, методів державного управління та політики державного управління ми пропонуємо класифікаційну структуру механізмів державного управління. Нову класифікацію доповнено найбільш актуальними останнім часом складовими: політика сталого розвитку, адміністративні методи управління в механізмах державного управління, організаційні та політичні важелі. До важливих складових відносяться також Концепції та Постанови як інструменти державного управління.
До цієї класифікаційної структури необхідно також додати форми механізму державного управління, які нами було визначено вище. Ці форми є основою для дослідження процесів державотворення у багатьох авторів. До таких форм віднесено: економічні, мотиваційні, організаційні, політичні, правові.

Ключові слова: підходи; визначення; формування; механізми; державне управління; класифікація.

Література

1. Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування і об'єднання територіальних громад / За ред. І.Л. Сазонця. — Рівне: Волинські обереги, 2017. — 216 с.
2. Тихончук Л.Х. Інституційно-економічні засади державного регулювання міжнародної діяльності корпорацій. — Рівне. Волинськи обереги, 2018. — 308 с.
3. Гладченко А.Є. Інституційне забезпечення діяльності корпорацій в процесі формування глобальної рівноваги. — Рівне. Волинськи обереги, 2018. — 244 с.
4. Атаманчук Г. Теория государственного управления. — М.: Омега-Л, 2004. — 301 с.
5. Лисенко Ю., Єгоров П. Організаційно-економічний механізм управління підприємством // Економіка України. — 1997. — № 1. — С. 86—87.
6. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління; Навчальний посібник / За заг. ред. Н.Р. Нижник. — К.: УАДУ, 1998. — 160 с.
7. Механізми державного управління: сутність і зміст / За ред. М.Д. Лесечка. Рівне: ЛРІДУ НАДУ, 2015. — 28 с.
8. Державне управління в Україні: навчальний посібник / За ред. В.Б. Авер'янова. — К.: ТОВ "СОМИ", 1999. 250 с.
9 Амосов О.Ю. Перетворення механізмів державного регулювання економічного розвитку // Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць. — 2001. — Вип. 2. — С. 10—16.
10. Державне управління: Словник-довідник / За ред. В.М. Князєва, В.Д. Бакуменка. Донецьк: ІЕП НАНА України, 2002. — 228 с.
11. Ковалюк О.М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і практики). — Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. — 396 с.
12. Коротич О.Б. Державне управління регіональним розвитком України. — Харків: ХарРІДУ НАДУ, 2006. — 220 с.
13. Малиновський В.Я. Державне управління: навчальний посібник. — Київ: Атіка, 2003. — 576 с.
14. Федорчак О. Класифікація механізмів державного управління. Науковий вісник "Демократичне врядування. 2008. Вип 1. URL: https://mail.google.com/mail/u/ (Дата звернення 14.05. 2019).

I. Zyma

THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION AND FORMATION OF MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

It is proved in the article that the formation of the presently integrated science of state administration has allowed to combine different views into an integrated system. The urgency of the study of modern forms of functioning of the mechanisms of public administration is conditioned by the rapid development of public administration systems. The transition of many countries to democratic forms of governance, integration of economic and political life is also important.
The purpose of the study is to analyze the theoretical approaches to the definition and formation of public administration mechanisms. Scientific approaches are based on researches of the theorists of science of state administration, and on the positions of scientists of related fields. These areas include economics, political science, history.
It has been determined that the mechanism of public administration is a system of public administration bodies whose activities are based on established principles and ensure sustainable economic development of regions and the country as a whole. The basis of an effective mechanism of public administration is the work of perfect administrative systems.
The classification of public administration mechanisms is expanded. A classification is given which is widely used in scientific works on state management of scientists of Ukraine. In this classification, taking into account our own author's positions, in particular in the context of instruments of the mechanism of state administration, levers of the mechanism of public administration, methods of public administration and public administration, we propose a classification structure of the mechanisms of state administration. The new classification is supplemented by the most recent recent components: sustainable development policy, administrative management methods in state governance mechanisms, organizational and political levers. Important constituents also include the Concepts and Regulations as instruments of public administration.
To this classification structure, it is also necessary to add forms of the mechanism of government that we have defined above. These forms are the basis for the study of the processes of state-building by many authors. These forms include: economic, motivational, organizational, political, legal.

Keywords: approaches; definition; formation; mechanisms; public administration; classification.

References

1. Sazonets', I.L. (2017), Naukovi osnovy ta implementatsiia svitovykh praktyk mistsevoho samovriaduvannia ta ob'iednannia terytorial'nykh hromad [Scientific fundamentals and implementation of world practices of local self-government and association of territorial communities], Volyns'ky oberehy, Rivne, Ukraine.
2. Tykhonchuk, L.Kh. (2018), Instytutsijno-ekonomichni zasady derzhavnoho rehuliuvannia mizhnarodnoi diial'nosti korporatsij [Institutional and economic principles of state regulation of international activity of corporations], Volyns'ky oberehy, Rivne, Ukraine.
3. Hladchenko, A.Yu. (2018), Instytutsijne zabezpechennia diial'nosti korporatsij v protsesi formuvannia hlobal'noi rivnovahy [Institutional support of corporations in the process of forming a global equilibrium], Volyns'ky oberehy, Rivne, Ukraine.
4. Atamanchuk, H. (2004), Teoryia hosudarstvennoho upravlenyia [Theory of public administration], Omeha-L, Moscow, Russia.
5. Lysenko, Yu. and Yehorov, P. (1997), "Organizational and economic mechanism of enterprise management", Ekonomika Ukrainy, vol. 1, pp. 86—87.
6. Nyzhnyk, N.R. and Mashkov, O.A. (1998), Systemnyj pidkhid v orhanizatsii derzhavnoho upravlinnia [Systematic approach in the organization of public administration], UADU, Kyiv, Ukraine.
7. Lesechko, M.D. (2015), Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia: sutnist' i zmist [Mechanisms of public administration: essence and content], LRIDU NADU, Rivne, Ukraine.
8. Aver'ianov, V.B. (1999), Derzhavne upravlinnia v Ukraini [Public administration in Ukraine], TOV "SOMY", Kyiv, Ukraine.
9. Amosov, O.Yu. (2001), "Transformation of mechanisms of state regulation of economic development", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia. Zbirnyk naukovykh prats', vol. 2, pp. 10—16.
10. Kniaziev, V.M. and Bakumenko, V.D. (2002), Derzhavne upravlinnia: Slovnyk-dovidnyk [Public administration: Dictionary reference book], IEP NANA Ukrainy, Donetsk, Ukraine.
11. Kovaliuk, O.M. (2002), Finansovyj mekhanizm orhanizatsii ekonomiky Ukrainy (problemy teorii i praktyky) [Financial mechanism of organization of economy of Ukraine (problems of theory and practice)], Vydavnychyj tsentr L'vivs'koho natsional'noho universytetu imeni Ivana Franka, Lviv, Ukraine.
12. Korotych, O.B. (2006), Derzhavne upravlinnia rehional'nym rozvytkom Ukrainy [Public Administration for Regional Development of Ukraine], KharRIDU NADU, Kharkiv, Ukraine.
13. Malynovs'kyj, V.Ya. (2003), Derzhavne upravlinnia [Public administration], Atika, Kyiv, Ukraine.
14. Fedorchak, O. (2008), "Classification of mechanisms of public administration", Naukovyj visnyk "Demokratychne vriaduvannia", vol. 1, available at: https://mail.google.com/mail/u/ (Accessed 05 July 2019).

№ 15 2019, стор. 85 - 89

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1466

Відомості про авторів

І. Я. Зима

к. мед. наук, головний лікар комунального закладу "Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

I. Zyma

PhD in Medical scienc, Chief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

ORCID:

0000-0002-5063-949X

Як цитувати статтю

Зима І. Я. Теоретичні підходи до визначення та формування механізмів державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 85–89. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.85

Zyma, I. (2019), “Theoretical approaches to the definition and formation of mechanisms of public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 85–89. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.