EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
О. В. Кравчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.90

УДК: 351:355.02(477)

О. В. Кравчук

ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Анотація

У статті побудовано інформаційну структуру розкриття і розслідування злочинів у державному управлінні експертно-криміналістичною діяльністю. Окреслено особливості використання ситуативного підходу в експертно-криміналістичній діяльності. Зазначено, що ситуативний підхід до розслідування вважається однією з парадигм останнього часу. Зокрема він є найбільш перспективним напрямом, відповідно, говориться про формування самостійного теоретичного напряму — криміналістичної ситуалогіі. Описано алгоритм структурування розслідування в державному управлінні експертно-криміналістичною діяльністю. Підкреслено, що він не вичерпується переліком подій, що складають процес розслідування. Водночас найчастіше слідчу ситуацію розглядають як таку, що складається з трьох груп елементів: безпосередньо пов'язаних з подією злочину; характеризують особистісні якості слідчого й інших учасників розслідування; визначають об'єктивні умови роботи слідчого. Здійснено формалізацію злочинної діяльності через її системно-структурний опис. Показано, що формалізацію злочину слід розуміти насамперед як розробку форми подання відомостей про конкретний злочин, яка має дві складові: формалізований опис зовнішньої форми представлення знання; логічна сутність акредитуючого знання. Зазначено, що криміналістичному дослідженні злочину нині намітилося два напрями. Перший з них пов'язаний з описом деяких елементів, другий — з описом злочину як системи діяльнісних актів.

Ключові слова: інформаційна структура; розкриття злочину; експертно-криміналістична діяльність; формалізація; державне управління; ситуативний підхід.

Література

1. Вышинский А.Я. Криминалистика / А.Я. Вышинский. — М.: Книга по Требованию, 2012. — 127 c.
2. Крылов В.В. Современная криминалистика. Правовая информатика и кибернетика / В. В. Крылов; науч. ред.: H.A. Лопашенко. — М.: ЛексЭст, 2007. — 288 с.
3. Крылов И.Ф. Криминалистика: учебник / И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин. — М.: Дело, 2007. — 934 с.
4. Яблоков Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. — М.: Норма, Инфра-М, 2012. — 400 c.

O. Kravchuk

THE CREATION OF AN INFORMATION STRUCTURE OF DISCLOSURE AND INVESTIGATION OF CRIMES IN PUBLIC ADMINISTRATION OF EXPERT AND CRIMINALIST ACTIVITY

Summary

Problem setting. Knowledge of criminal case is a difficult process which cornerstone clarification of crime circumstances. The already known facts form a basis for clarification of new circumstances. Thus, an information structure of disclosure and investigation of crimes inevitably contains data on its essence. It is possible to draw more cardinal conclusion from here: information structure of disclosure and investigation can be considered as the process of change of knowledge on the crime essence. Evolution of knowledge is reached by holding informative actions — investigative actions. The circumstances and the facts demanding examination on criminal case will be the smallest recognizable elements. Above-mentioned causes the relevance of a research subject.
Recent research and publication analysis. An information support of disclosure and investigation of crimes was a subject to numerous researches from many scientists.
However the direct universal information structure which would fully reflect the processes of disclosure and investigation of crimes in public administration of expert and criminalist activity still needs further development.
Paper objective. The purpose of article is creation of an information structure of disclosure and investigation of crimes in public administration of expert and criminalist activity.
Paper main body. The information structure of disclosure and investigation of crimes in public administration of expert and criminalist activity is developed in the article. In particular, the features of use of situational approach in expert and criminalist activity are defined. The algorithm of structuring of crimes' investigation in public administration of expert and criminalist activity is described. The formalization of criminal activity through its system and structural description is carried out.
Conclusions of the research.
The features of use of situational approach in expert and criminalist activity are defined. It is noted that situational approach to investigation of crimes is considered one of paradigms of the last time. In particular, it is the most perspective direction, respectively, it is told about formation of the independent theoretical direction.
The algorithm of structuring of crimes' investigation in public administration of expert and criminalist activity is described. It is emphasized that it is not exhausted by the list of the events making investigation process. At the same time most often the investigative situation is considered as consisting of the following three groups of elements: directly connected with a crime event; characterizing personal qualities of the investigator and other participants of investigation; defining objective working conditions of the investigator.
The formalization of criminal activity through its system and structural description is carried out. It is shown that formalization of crime should be understood first of all as development of a form of submission of data on concrete crime which has two components: the formalized description of an external form of representation of knowledge and logical essence of knowledge accrediting. It is noted that two directions were outlined in a criminalist research of crime now. The first of them is connected with the description of some elements, second — with the description of crime as the system of activity acts.

Keywords: information structure; crime detection; expert and criminalist activity; formalization; public administration; situational approach.

References

1. Vyishinskiy, A.Ya. (2012), Kriminalistika [Criminalistics], Kniga po Trebovaniyu, Мoscow, Russian Federation.
2. Krylov, V.V. (2007), Sovremennaja kriminalistika. Pravovaja informatika i kibernetika [Modern criminalistics. Legal informatics and cybernetics], LexEst, Мoscow, Russian Federation.
3. Krylov, I.F. and Bastrykin, A. I. (2007), Kriminalistika [Criminalistics], Business, Мoscow, Russian Federation.
4. Yablokov, N.P. (2012). Kriminalistika [Criminalistics], Norma, Infra-M, Мoscow, Russian Federation.

№ 15 2019, стор. 90 - 93

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 629

Відомості про авторів

О. В. Кравчук

к. ю. н., доцент кафедри кримінального права та процесу, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

O. Kravchuk

PhD in Law Sciences,Associate Professor of Criminal Law and Process Department, Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsky

ORCID:

0000-0001-9955-0245

Як цитувати статтю

Кравчук О. В. Побудова інформаційної структури розкриття і розслідування злочинів в державному управлінні експертно-криміналістичною діяльністю. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 90–93. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.90

Kravchuk, O. (2019), “The creation of an information structure of disclosure and investigation of crimes in public administration of expert and criminalist activity”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 90–93. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.