EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
Т. Л. Шестаковська, Т. І. Батракова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.94

УДК: 658.589:330.331.1

Т. Л. Шестаковська, Т. І. Батракова

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті обгрунтовано доцільність та формалізовано змістовність удосконалення й активізації стратегічних орієнтирів державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору в Україні. Визначено мета та напрями формування структурної державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору. Для формування стратегічних орієнтирів сучасної державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору було проведено пілотне обстеження у формі анкетування серед науковців, викладачів, державних службовців та представників аграрного бізнесу. Системаиизовані пріоритети державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору: економічні (підвищення рівня вітчизняної та міжнародної конкурентоспроможності галузі; стійкий розвиток; зростання доходів країни; підвищення техніко-технологічного рейтингу країни); соціальні (підвищення якості життя населення; зростання індексу розвитку людського капіталу; зростання зайнятості; інтелектуалізація суспільства); екологічні (забезпечення населення екологічно безпечними продуктами харчування; раціональне використання, збереження, відновлення природних ресурсів). Визнано, що стратегічними орієнтирами державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору є такі: економічні, наукові, інтелектуальні, інституційні, консультатаційні, зниження ризиків та інформаційні. Представлено заходи для реалізації стратегічних цілей держави та їх результативність.

Ключові слова: аграрний сектор; інноваційний розвиток; державна політика; стратегічні цілі; структурна політика.

Література

1. Скорик М.О. Система державного регулювання аграрного сектору економіки. Економіка і управління. 2015. № 12. С. 17—22.
2. Манойленко О.В. Управління інноваційними процесами: формування методичного підходу до подолання бар'єрів розвитку. Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики. Х.: ВД "ІНЖЕК", 2013. С. 139—158.
3. Никифоров А.Є. Інноваційна діяльність: теорія і практика державного управління: монографія / А.Є. Никифоров. К.: КНЕУ, 2010. 420 с.
4. Gryshova I., & Shestakovska T. FinTech business and prospects of its development in the context of legalizing the cryptocurrency in Ukraine. The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2018. 5. рр. 77—89.
5. Саблук П.Т. Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки України та роль науки в її становленні. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2. С. 200—208.
6. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: закон України від 08.09.2011 р. № 3715-VІ. URL: http://zаkоn4.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/3715-17
7. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. Схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-р.
8. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року: проект. URL: http: // mіnаgrо.gоv.uа/nоdе/16822
9. Череп А.В. Управління інноваційними процесами на підприємстві: сучасні підходи та перспективи. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. 2014. № 4. С. 43—46.
10. Gryshova I.Yu., Shestakovska T.L., Glushko O.V. The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development. Scientific notes of the Institute of Legislatio of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2017. 4: 75—80.

T. Shestakovskа, T. Batrakova

STRATEGIC ENVIRONMENTS OF THE STATE POLICY TO PROVIDE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR IN UKRAINE

Summary

The article substantiates the expediency and formalization of the improvement and revitalization of strategic guidelines for the state policy of innovation development of the agrarian sector in Ukraine. The purpose and directions of formation of the structural state policy of innovative development of the agrarian sector are determined. A pilot survey was carried out in the form of questionnaires among scientists, lecturers, civil servants and representatives of agrarian business in order to form strategic orientations for the modern state policy of innovative development of the agrarian sector. Systemized priorities of the state policy of innovative development of the agrarian sector: economic (raising the level of domestic and international competitiveness of the industry; sustainable development; increasing the country's revenues; improving the country's technical and technological rating); social (improving the quality of life of the population, growth of the index of human capital development, employment growth, intellectualization of society); ecological (provision of population with ecologically safe food products, rational use, preservation, restoration of natural resources). It is recognized that strategic orientations of the state policy of innovative development of the agrarian sector are the following: economic, scientific, intellectual, institutional, consulting, risk reduction and information. The implementation of certain strategic guidelines will promote the implementation of the declared principles of country's development on an innovative basis; bring together and combine education, science and agrarian production with the goals and objectives, thereby ensuring synergetic effects from their close interaction; will promote the restoration and harmonization of the ecological environment; to form the basis for the transition of the agrarian sector of Ukraine from the path of overtaking development to the path of protraction; will ensure a significant increase in the competitiveness of domestic agricultural products in the international market. The measures for realization of the strategic goals of the state and their effectiveness are presented.

Keywords: agrarian sector; innovation development; state policy; strategic goals; structural policy.

References

1. Skoryk, M.O. (2015), "System of state regulation of agrarian sector of economy", Ekonomika i upravlinnia, vol. 12. S. 17—22.
2. Manojlenko, O.V. (2013), "Managing Innovation Processes: Forming a Methodological Approach to Overcoming Barriers to Development", Konkurentospromozhnist' ta innovatsii: problemy nauky ta praktyky [Competitiveness and innovation: problems of science and practice], VD "INZhEK", Kharkiv, Ukraine, pp. 139—158.
3. Nykyforov, A.Ye. (2010), Innovatsijna diial'nist': teoriia i praktyka derzhavnoho upravlinnia [Innovation: theory and practice of public administration], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Gryshova, I. and Shestakovska, T. (2018), "FinTech business and prospects of its development in the context of legalizing the cryptocurrency in Ukraine", The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. (5), pp. 77—89.
5. Sabluk, P.T. (2011), "Innovative model of development of the agrarian sector of Ukraine's economy and the role of science in its formation", Problemy innovatsijno-investytsijnoho rozvytku, vol. 2, pp. 200—208.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "On the Priority Directions of Innovation Activity in Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17 (Accessed 05 July 2019).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "Strategy for the development of the agricultural sector of the economy until 2020", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-r (Accessed 05 July 2019).
8. Ministry of agrarian policy and food of Ukraine (2019), "The Concept of the State Target Program for the Development of the Agricultural Sector for the Period until 2022: Project", available at: http://minagro.gov.ua/node/16822 (Accessed 05 July 2019).
9. Cherep, A.V. (2014), "Management of innovative processes in the enterprise: modern approaches and perspectives", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: zbirnyk naukovykh prats', vol. 4, pp. 43—46.
10. Gryshova, I.Yu. Shestakovska, T.L. and Glushko, O.V. (2017), "The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development", Scientific notes of the Institute of Legislatio of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 4, pp. 75—80.

№ 15 2019, стор. 94 - 101

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 883

Відомості про авторів

Т. Л. Шестаковська

к. е. н., старший викладач, Чернігівський національний технологічний університет

T. Shestakovskа

PhD in Economics, Senior Lecturer, Chernihiv National University of Technology

ORCID:

0000-0002-8098-8439


Т. І. Батракова

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

T. Batrakova

PhD in Economics, associate professor, Zaporizha National University

ORCID:

0000-0002-5710-9416

Як цитувати статтю

Шестаковська Т. Л., Батракова Т. І. Стратегічні орієнтири державної політики забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 94–101. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.94

Shestakovskа, T. and Batrakova, T. (2019), “Strategic environments of the state policy to provide innovative development of agricultural sector in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 94–101. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.