EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
О. П. Борис

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.102

УДК: 351.86

О. П. Борис

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Анотація

У статті зазначено, що багато питань, пов'язаних із впливом цивільного захисту країни на стан національної безпеки, залишаються не розкритими повною мірою. Проведено групою вчених анкетування фахівців, які за функціональними обов'язками та посадовими інструкціями здійснюють реалізацію заходів цивільного захисту або організовують діяльність органів влади у сфері цивільного захисту з метою вивчення такого впливу, а також встановлення залежності загрози національним інтересам від можливого виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру та їх рівня. Зазначено, що соціологічне опитування здійснено за трьома кластерами професіоналів: співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, представники органів державних, обласних та місцевих адміністрацій та представники органів місцевого самоврядування. Однією з цілей анкетування було визначено необхідність вивчення практичного розуміння і оцінки цивільного захисту як складової сфери національної безпеки України. Наголошено, що з метою отримання більш наближеної до дійсності інформації оцінка наявних загроз надзвичайних ситуацій на національну безпеку держави проводилась в рамках регіонів без чіткого їх визначення. Встановлено неоднозначність суджень щодо впливу надзвичайних ситуацій різного характеру та рівня на національну безпеку. Мають місце протилежні погляди в різних кластерах спеціалістів, які можна пояснити різним рівнем професійної підготовки та функціональної направленості опитаних. Зазначено, що високу теоретичну підготовку щодо розуміння системи державного управління у сфері цивільного захисту та взаємозв'язку із національною безпекою мають представники Державних адміністрацій.

Ключові слова: національна безпека; сфера цивільного захисту; надзвичайна ситуація; наявні загрози національній безпеці держави.

Література

1. Закон України "Про національну безпеку України". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення 04.07.2019).
2. Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата звернення 04.07.2019).
3. Іванець Г.В. Аналіз стану техногенної, природної та соціальної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України на основі даних моніторингу // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Вип. 3 (48), С. 142—145 URL: file:///D:/Downloads/ZKhUPS_2016_3_1.pdf (дата звернення 04.07.2019).
4. Іванюта С.П. Загрози у сфері екологічної та техногенної безпеки та їх вплив на стан національної безпеки (моніторинг реалізації стратегії національної безпеки). Аналітична записка // База даних "Національний інститут стратегічних досліджень". URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/3346/ (дата звернення 04.07.2019).
5. Качинський А.Б., Іванюта С.П. Оцінка економічного ризику надзвичайних ситуацій в областях Західного регіону України // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал: електронна версія журн. 2012. № 2 (64). С. 64—73. URL: http://re.gov.ua/re201202/re201202_za.pdf (дата звернення 04.07.2019).
6. Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2017 рік. URL: http://www.dsns.gov.ua

O. Boris

ANALYSIS AND COLLECTION OF RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH ON NATIONAL SECURITY IN CIVIL PROTECTION

Summary

The article states that many issues related to the impact of civil protection of the country on the state of national security remain unexplained in full. Conducted by a group of scientists surveyed by specialists who, through their functional responsibilities and job descriptions, carry out civil protection measures or organize activities of government bodies in the field of civil protection in order to study such influence, as well as to establish the dependence of the threat to national interests from possible emergencies of a different nature and their level. It was noted that the sociological survey was carried out in three clusters of professionals: employees of the State Service of Ukraine for Emergency Situations, representatives of state, regional and local administrations, and representatives of local self-government bodies. One of the objectives of the questionnaire was to determine the need for a practical understanding and assessment of civil protection as an integral part of Ukraine's national security. The respondents are suggested to evaluate from the practical point of view the following: existing threats to national security in the field of civil protection; the probability of the impact of emergencies on national security; possible emergencies by their nature and level. It was emphasized that in order to obtain information that is closer to reality, an assessment of the existing emergency threats to the national security of the state was carried out within the regions without a clear definition of them. The ambiguity of judgments about the impact of emergency situations of different character and level on national security is established. There are opposite views in different clusters of specialists, which can be explained by different levels of professional training and the functional orientation of the respondents. It is noted that representatives of State administrations have high theoretical training in understanding the system of public administration in the field of civil protection and the relationship with national security. It is stressed that in Ukraine there are good reasons to consider civil protection as an important activity in the field of national security of the state due to the possibility of significant influence of state-level man-made emergencies.

Keywords: national security; sphere of civil protection; emergency situation; existing threats to national security of the state.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On National Security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 04 July 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Decree of the President of Ukraine "On the Strategy of National Security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (Accessed 04 July 2019).
3. Ivanets, G.V. (2016), "Analysis of the state of man-caused, natural and social danger of administrative-territorial units of Ukraine on the basis of monitoring data", vol. 3 (48), pр. 142—145, available at: file:///D:/Downloads/ZKhUPS_2016_3_1.pdf (Accessed 04 July 2019).
4. Ivanyuta, S.P. (2017), "Threats in the field of ecological and technogenic safety and their influence on the state of national security (monitoring of the implementation of the national security strategy)", available at: http://old2.niss.gov.ua/articles/3346/ (Accessed 04 July 2019).
5. Kachinsky, A.B. and Ivanuta, S.P. (2012), "Assessment of economic risk of emergencies in the regions of the Western region of Ukraine", available at: http://re.gov.ua/re201202/re201202_za.pdf (Accessed 04 July 2019).
6. Analytical review of the state of man-made and natural safety in Ukraine for 2017, available at: http://www.dsns.gov.ua/ (Accessed 05 July 2019).

№ 15 2019, стор. 102 - 106

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 818

Відомості про авторів

О. П. Борис

к. техн. н., заступник начальника, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

O. Boris

candidate of technical sciences,Deputy Chief of the Ukrainian Research Institute of Civil Protection

ORCID:

0000-0003-1236-7785

Як цитувати статтю

Борис О. П. Аналіз і узагальнення результатів соціологічного дослідження щодо загроз національної безпеки у сфері цивільного захисту. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 102–106. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.102

Boris, O. (2019), “Analysis and collection of results of sociological research on national security in civil protection”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 102–106. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.