EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕДОЛІКИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
О. А. Марушева

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.107

УДК: 351:69

О. А. Марушева

НЕДОЛІКИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті охарактеризовано особливості розвитку будівельної галузі за трьома періодами. Виділено основні причини, що негативно впливають на активізацію діяльності в будівництві. З'ясовано, що передусім складнощі з формуванням та реалізацією маркетингових стратегій у будівельній галузі пов'язані з існуванням великої кількості проблем розвитку галузі. Виділено низку проблем, пов'язаних із формуванням маркетингових стратегій у будівельній галузі України, а саме: поступове зменшення частки державного фінансування будівельної галузі; ліквідація великих будівельних підприємств через фінансову нестабільність та неліквідність з одночасною появою ряду суб'єктів малого бізнесу, які не спроможні до реалізації масштабних проектів; фактична та моральна зношеність будівельного устаткування та інших виробничих активів галузі; наявність неврегульованої трирівневої системи ціноутворення; нестабільність фінансово-економічного становища в Україні, що є причиною неадекватного зростання собівартості готової продукції будівельної галузі; поширення бюрократичної системи, що досить часто може бути перешкодою до створення та реалізації інноваційних проектів; низькі темпи розвитку галузі, обумовлені тим, що фінансово-кредитні, правові та інвестиційні механізми не підкріплені дієвою системою стимулювання до модернізації будівництва та інноваційного розвитку; наявність прогалин у законодавстві, які безпосередньо впливають на функціонування суб'єктів господарювання у будівельній галузі.
З огляду на аналіз проблем формування маркетингових стратегій в Україні, висвітлено зовнішні та внутрішні чинники стримування розвитку будівельної галузі.

Ключові слова: стратегічне управління; соціально-економічні відносини; будівництво; будівельна галузь; державне регулювання; маркетинг; маркетингова стратегія.

Література

1. Биба В.В. Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України / В. Биба, В. Гаташ // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) ПолтНТУ — 2013. — Вип. 4 (39). — Т. 2. — С. 3—9.
2. Білега О.В. Базові засади стратегічного аналізу підприємств будівельної галузі / О.В. Білега // Аграрний вісник Причорномор'я. — 2010. — № 53. — С. 32—38.
3. Гронська М.В. Особливості маркетингової діяльності будівельного підприємства / М.В. Гронська // Економіка та держава. — 2014 — № 9. — С. 28—30.
4. Калініченко Л.Л. Аналіз тенденцій розвитку будівельної галузі та будівельної продукції України / Л.Л. Калініченко, Ю.Р. Сидорова // "Молодий вчений", № 4.4 (44.4), 2017 р. — С. 64—67.
5. Кальніченко О.В., Чернова М.Л. Особливості управління будівельними проектами в нестабільній економіко-політичній ситуації в Україні / О.В. Кальніченко, М.Л. Чернова // Управління розвитком складних систем. — 2015. — № 22. — С. 3—6.
6. Кобець Д.Л. Теоретичні підходи до формування маркетингової стратегії на підприємствах [Електронний ресурс] / Д.Л. Кобець // Економіка та суспільство: електрон. наук. фахове вид. / Мукач. держ. ун-т. — Мукачево, 2017. — Вип. 13. — Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/index. php/journal-13
7. Колесніков Б. Дерегуляція будівельної галузі економіки як запорука поліпшення інвестиційного клімату / Б. Колесніков // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2014. — Вип. 1. — С. 70—82.
8. Овчаренко Д.Ю. Стан та перспективу розвитку будівельного ринку України / Д. Ю. Овчаренко // Траектория науки. — 2015. — Т. 1, № 1. — С. 2.9—2.20.
9. Пилипчук В.П. Маркетингові стратегії розвитку на ринку нерухомості / В.П. Пилипчук, О.В. Данніков // Економіка: реалії часу. — 2014. — № 6. — С. 98—105.
10. Проданова Л.В., Панкова Л.І., Зайва Ю.О. Проблемні аспекти розвитку ринку будівельної галузі України / Л. Проданова, Л. Панкова, Ю. Зайва // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2016. — Вип. 6-2 (06). — С. 57—61.
11. Селезньова О. О. Дослідження проблем розвитку державного регулювання будівельних підприємств в Україні / О. О. Селезньова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. — 2015. — Вип. 12. — С. 124—128.
12. Шут С.О. Розвиток будівельної галузі України / С.О. Шут // Причорноморські економічні студії. — 2016. — Вип. 6. — С. 215—218.
13. Юрченко Є.О. Актуальні проблеми державного контролю у сфері містобудівної діяльності в Україні / Є.О. Юрченко // Державне управління: теорія та практика. — 2012. — № 2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Dutp_2012_2_35.pdf

O. Marusheva

WEAKNESSES OF MARKETING STRATEGIES IN CONSTRUCTION INDASTRY IN UKRAINE

Summary

The article describes the peculiarities of the development of the construction industry in three periods. The main reasons that negatively influence the activation of construction activity are highlighted. It is found out that first of all difficulties with the formation and implementation of marketing strategies in the construction industry are associated with the existence of a large number of problems in the development of this industry. A number of problems related to the formation of marketing strategies in the construction industry of Ukraine are emphasized as follows: gradual reduction of the share of state financing of the construction industry; liquidation of large construction companies due to financial instability and illiquidity with the simultaneous appearance of a number of small business entities that are not able to implement large-scale projects; physical and moral depreciation of construction equipment and other industrial assets of the industry; availability of an unregulated three-tier pricing system; instability of the financial and economic situation in Ukraine, which is the reason for inadequate growth of the net cost of finished goods in the construction industry; prosperity of the bureaucratic system, which is often can be an obstacle to the creation and implementation of innovative project; low rates of development of the industry due to the fact that financial, credit, legal and investment mechanisms are not backed by an effective system of incentives for the modernization of construction and innovation development; availability of legal gaps that have a direct impact on the functioning of business entities in the construction industry.
In view of analysis of problems of marketing strategies formation in Ukraine, external and internal factors of restraining the development of the construction industry are highlighted.

Keywords: strategic management; socio-economic relations; construction; construction industry; state regulation; marketing; marketing strategy.

References

1. Byba, V.V. (2013), "Status and prospects of the construction industry in Ukraine", Zbirnyk naukovykh prats' (haluzeve machynobuduvannia, budivnytstvo) PoltNTU, vol. 4 (39), pp. 3—9.
2. Bileha, O. V. (2010), "Basic principles of strategic analysis of construction industry enterprises", Ahrarnyj visnyk Prychornomor'ia, no. 53, pp. 32—38.
3. Hrons'ka, M. V. (2014), "Features of the marketing activity of the construction company", Ekonomika ta derzhava, no. 9, pp. 28—30.
4. Kalinichenko, L.L. (2017), "Analysis of trends in the construction industry and construction products in Ukraine", Molodyj vchenyj, no. 4,4, pp. 64—67.
5. Kal'nichenko, O.V. Chernova, M.L. (2015), "Features of management of construction projects in an unstable economic and political situation in Ukraine", Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, no. 22, pp. 3—6.
6. Kobets', D. L. (2017), "Theoretical approaches to the formation of marketing strategy at enterprises", Ekonomika ta suspil'stvo: elektron. nauk. fakhove vyd, vol. 13, available at: http://economyandsociety.in.ua/index. php/journal-13
7. Kolesnikov, B. (2014), "Deregulation of the construction industry of the economy as a pledge to improve the investment climate", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 1, pp. 70—82.
8. Ovcharenko, D. Iu. (2015), "The state and prospects of the construction market in Ukraine", Traektoryia nauky, no. 1, pp. 2.9—2.20.
9. Pylypchuk, V. P. (2014), "Marketing strategies for real estate development", Ekonomika: realii chasu, no. 6, pp. 98—105.
10. Prodanova, L.V. Pankova, L.I. Zajva Iu, O. (2016), "Problematic aspects of the development of the construction industry in Ukraine", Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 6-2, pp. 57—61.
11. Selezn'ova, O. O. (2015), "Research of problems of development of state regulation of construction enterprises in Ukraine", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 12, pp. 124—128.
12. Chut, S.O. (2016), "Development of the Ukrainian construction industry", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 6, pp. 215—218.
13. Iurchenko, Ie.O. (2012), "Actual problems of state control in the field of urban development in Ukraine", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, no. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Dutp_2012_2_35.pdf

№ 15 2019, стор. 107 - 112

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1067

Відомості про авторів

О. А. Марушева

к. ю. н., здобувач наукового ступеня доктора наук з державного управління, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

O. Marusheva

PhD in Law, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-9126-4674

Як цитувати статтю

Марушева О. А. Недоліки маркетингових стратегій у будівельній галузі в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 107–112. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.107

Marusheva, O. (2019), “Weaknesses of marketing strategies in construction indastry in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 107–112. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.107

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.