EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
І. І. Крилова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.113

УДК: 351:628.1:331](477)

І. І. Крилова

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті аналізується питання управління активами підприємств водопостачання та водовідведення. Автор статті доводить, що управління активами безпосередньо впливає на рівень якості та вартості послуг з водопостачання та водовідведення, а тому має належним чином регулюватись державою. Автор розглядає питання активів підприємств, їх структуру та значення, аналізує дослідження експертів щодо ефективності діяльності комунальних підприємств у частині використання активів підприємств для доходів. Управління активами підприємства водопостачання та водовідведення є системою принципів і методів розробки й реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням активів, їх ефективним використанням в операційній діяльності підприємства й організацією їх обороту. Держава має регулювати якість, вартість послуг з водопостачання та водовідведення та технічний стан підприємств водопостачання та водовідведення. Для цього на державному рівні мають бути прийняті стандарти якості управління та ефективності діяльності підприємств водопостачання та водовідведення, а регулятор має моніторити діяльність підприємств на відповідність цим прийнятним стандартам, а також контролювати достатній обсяг коштів на оновлення основних фондів підприємств у рамках тарифу.

Ключові слова: активи; управління активами; підприємства водопостачання та водовідведення; державне регулювання; стандарти управління активами.

Література

1. ISO 55000:2014 Preview Asset management — Overview, principles and terminology. URL: https://www.iso.org/search.html?q=ISO%2055000 (дата звернення: 01.07.2019).
2. Maria Lazarte. (2015). #Water Is... standards! URL: https://www.iso.org/ru/contents/news/2015/03/Ref1945.html (дата звернення: 01.07.2019).
3. New ISO standards to improve quality of water services to consumers (2008). URL: https://www.iso.org/ru/contents/news/2008/01/Ref1100.html (дата звернення: 01.07.2019).
4. Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств: навч. посіб. — 2-е вид., перероб. та доп. — Х.: ХНАМГ, 2010. — 392 с.
5. Багацька К. Центр "Ейдос". Ефективність комунальних підприємств (дослідження), 2018. URL: https://eidos.org.ua/novyny/efektyvnist-komunalnyh-pidpryjemstv-doslidzhennya/ (дата звернення: 01.07.2019).
6. Батракова Т.І. Управління ефективністю діяльності підприємства — запорука його успішного функціонування // Економічний аналіз. 2015 рік. Том 19. № 2. — С. 13—19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2015_19%282%29__4 (дата звернення: 01.07.2019).
7. Григораш О.В., Плакида С.І. Роль і місце економічної діагностики в підвищенні ефективності управління діяльністю підприємства // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону: збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. — 2011.— Т. 2. — C. 37—41. URL: http://ea.donntu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/20876/1/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%88%20%D0%9E.%D0%92.%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1.%D0%86..pdf (дата звернення: 01.07.2019).
8. Забаштанська Т.В. Концептуальні підходи до оцінки ефективності функціонування комунального сектора економіки // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1: Економіка. — 2013. — Вип. 3. — С. 24—29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu-_2013_3_5 (дата звернення: 01.07.2019).
9. Звіт про результати діяльності НКРЕКП у 2018 р. База даних "Офіційний сайт НКРЕКП". URL: http://www.nerc.gov.ua/?id=39678 (дата звернення: 01.07.2019).
10. Кунь Е. Миссия выполнима: как модернизировать украинские города, 2018. URL: https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2018/05/30/7181721/ (дата звернення: 01.07.2019).
11. Лаврененко В.В., Аніськіна І.В. Сутність та складові клієнт-орієнтованого управління підприємством // Інвестиції: практика та досвід № 12. — 2013. — C. 58—61. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2013/16.pdf. (дата звернення: 01.07.2019).
12. Олександренко І.В. Методичні підходи до діагностики оборотних активів підприємства // Бізнес Інформ. — 2014. — № 2. — С. 277—283. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_2_50 5/ (дата звернення: 01.07.2019).
13. Оспіщев В.І. Фінанси: Курс для фінансистів: навчальний посібник. — К., 2008. — 567 с. URL: https://pidruchniki.com/10310208/finansi/osnovi_-upravlinnya_aktivami_pidpriyemstva_strukturoyu (дата звернення: 01.07.2019).
14. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: підручник. — К.: КНЕУ, 2005. — 627 с. URL: https://www.studmed.ru/poddyerogn-am-fnansoviy-menedzhment_e68bd63.html (дата звернення: 01.07.2019).
15. Стратегії розвитку комунального сектору міського господарства / Під науковим керівництвом і редакцією ден., професора Кучеренка В.Р і к. е. н., доцента Дзезика С.С. — Одеса, 2009. — 154 с.
16. Тім Вестмореленд GFA Consulting Group від імені GIZ. Практичний посібник із започаткування системи управління активами водоканалу, 2016. URL: https://ims-ukraine.org/sites/default/files/pdf.pdf (дата звернення: 01.07.2019).
17. Філіпова О.С. Сутнісна характеристика ефективності підприємств житлово-комунального господарства // Економіка і управління. — 2012. — № 1. — С. 129—135. URL: http://kafmen.ru/library/compilations_vak/eiu/2012/1/p_129_-135.pdf (дата звернення: 01.07.2019).

I. Krylova

INCREASING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF ASSETS OF ENTERPRISES OF WATER SUPPLY AND WASTEWATER AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES

Summary

This article analyzes the assets management of water supply and wastewater companies. The author of the article argues that asset management directly affects the level and quality of water and wastewater services, and therefore should be properly regulated by the state. The author examines the issues of enterprise assets, their structure and value, analyzes expert studies on the efficiency of utility companies in the use of enterprise assets for income. Asset management of water supply and wastewater is a system of principles and methods of development and implementation of management decisions related to the formation of assets, their effective use in the operational activities of the enterprise and the organization of their turnover. The state should regulate the quality, cost of water supply and wastewater services and the technical condition of the water supply and wastewater companies. The author points out that today there are no mandatory standards for asset management, quality management, water supply and wastewater in Ukraine. ISO international standards for such matters are not binding and may be voluntarily used by enterprises. But this approach is inefficient and does not produce the right result. The author believes that the standards of quality of management and efficiency of water supply and wastewater companies should be adopted at the state level and become mandatory for water supply and wastewater companies, and the regulator should monitor the activity of enterprises to meet these acceptable standards, as well as control sufficient funds for the renewal of fixed assets enterprises within the tariff. The use of assets management tools allows water supply and wastewater companies to know: the status of the assets and the risks associated with them; what assets are prioritized for renewal in the short and medium term; a realistic level of financing that is required to continuously upgrade assets. The author proposes to take the standard ISO 55001 for any organization (company) that has assets and is interested in realizing the value of these assets, that is, in managing them (at all stages of their life cycle — from design, acquisition, construction and commissioning prior to use, maintenance, modernization and / or disposal).

Keywords: assets; asset management; water supply and wastewater companies; government regulation; asset management standards.

References

1. ISO (2014), "ISO 55000:2014 Preview Asset management — Overview, principles and terminology", available at: https://www.iso.org/search.html?q=ISO%2055000 (Accessed 25 July 2019).
2. Lazarte, M. (2015), "#Water Is... standards!", available at: https://www.iso.org/ru/contents/news/2015/03/Ref1945.html (Accessed 25 July 2019).
3. ISO (2008), "New ISO standards to improve quality of water services to consumers", available at: https://www.iso.org/ru/contents/news/2008/01/Ref1100.html (Accessed 25 July 2019).
4. Ahadzhanov, H.K. (2010), Ekonomika vodoprovidno-kanalizatsijnykh pidpryiemstv [Economy of water supply and sewage enterprises], KhNAMH, Kharkiv, Ukraine.
5. Bahats'ka, K. (2018), ""Eidos" Center. Utility efficiency (research)", available at: https://eidos.org.ua/novyny/efektyvnist-komunalnyh-pidpryjemstv-doslidzhennya/ (Accessed 25 July 2019).
6. Batrakova T.I. (2015), "Performance management of the enterprise is the key to its successful functioning", Ekonomichnyj analiz, vol. 19, no. 2, pp. 13—19, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2015_19%282%29__4 (Accessed 25 July 2019).
7. Hryhorash, O.V. and Plakyda, S.I. (2011), "The role and place of economic diagnostics in improving the efficiency of enterprise activity management", Aktual'ni problemy ekonomichnoho i sotsial'noho rozvytku rehionu: zbirnyk materialiv vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii [Topical Issues of Economic and Social Development of the Region: Collection of Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference], vol. 2, pp. 37-41, available at: http://ea.donntu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/20876/1/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%88%20%D0%9E.%D0%92.%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1.%D0%86..pdf (Accessed 25 July 2019).
8. Zabashtans'ka, T.V. (2013), Naukovyj visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnia. Seriia 1: Ekonomika, vol. 3, pp. 24-29, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu-_2013_3_5 (Accessed 25 July 2019).
9. The National Commission for state regulation in the energy and utilities (NKREKP) (2019), "Report on the results of NKREKP 2018", available at: http://www.nerc.gov.ua/?id=39678 (Accessed 25 July 2019).
10. Kun', E. (2018), "Mission feasible: how to modernize Ukrainian cities", available at: https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2018/05/30/7181721/ (Accessed 25 July 2019).
11. Lavrenenko, V.V. and Anis'kina, I.V. (2013), "The essence and components of customer-oriented enterprise management", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 58—61, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2013/16.pdf (Accessed 25 July 2019).
12. Oleksandrenko, I.V. (2014), "Methodical approaches to diagnostics of current assets of the enterprise", Biznes Inform, vol. 2, pp. 277—283, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_2_50 5/ (Accessed 25 July 2019).
13. Ospischev, V.I. (2008), Finansy: Kurs dlia finansystiv [Finance: A course for financiers], Kyiv, Ukraine, available at: https://pidruchniki.com/10310208/finansi/osnovi_-upravlinnya_aktivami_pidpriyemstva_strukturoyu (Accessed 25 July 2019).
14. Poddier'ohin, A.M. (2005), Finansovyj menedzhment [Financial management], KNEU, Kyiv, Ukraine, available at: https://www.studmed.ru/poddyerogn-am-fnansoviy-menedzhment_e68bd63.html (Accessed 25 July 2019).
15. Kucherenko, V.R and Dzezyk, S.S. (2009), Stratehii rozvytku komunal'noho sektoru mis'koho hospodarstva [Strategies for development of the municipal sector of urban economy], Odessa, Ukraine.
16. Vestmorelend, T. (2016), "A practical guide to starting a water supply asset management system", GFA Consulting Group, available at: https://ims-ukraine.org/sites/default/files/pdf.pdf (Accessed 25 July 2019).
17. Filipova, O.S. (2012), "Essential characteristics of efficiency of housing and communal services enterprises", Ekonomika i upravlinnia, vol. 1, pp. 129—135, available at: http://kafmen.ru/library/compilations_vak/eiu/2012/1/p_129_-135.pdf (Accessed 25 July 2019).

№ 15 2019, стор. 113 - 120

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1051

Відомості про авторів

І. І. Крилова

к. ю. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, Київ, Україна

I. Krylova

Candidate of Law, Doctoral student of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2667-9245

Як цитувати статтю

Крилова І. І. Підвищення ефективності управління активами підприємств сфери водопостачання та водовідведення як фактор сталого розвитку підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 113–120. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.113

Krylova, I. (2019), “Increasing the efficiency of management of assets of enterprises of water supply and wastewater as a factor of sustainable development of the enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 113–120. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.113

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.