EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
О. В. Кузьменко, Ю. В. Касаєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.5

УДК: 330.43:004.94:330,322

О. В. Кузьменко, Ю. В. Касаєва

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Анотація

У статті визначено роль інформаційних технологій в процесі створення сприятливого інвестиційного клімату країн світу. Доведено першочергове значення сприятливого інвестиційного клімату для соціально-економічного розвитку країн. Визначено кількісні параметри взаємозв'язку інформаційних технологій, інвестиційної привабливості та соціально-економічного розвитку країни. Формалізація запропонованого науково-методичного підходу до виявлення зазначених взаємозв'язків проводиться на основі структурного моделювання. Ідентифікація релевантних показників характеристики інформаційних технологій, інвестиційної привабливості та соціально-економічного розвитку країни проведено на основі комбінації методу найменших квадратів шляхом вирішення системи одночасних незалежних лінійних парних кам'янистого осипу, методу головних компонент пакету Statistica 10.0 та середньої арифметичної зваженої. Визначення пріоритетності показників цих трьох груп проведено шляхом обчислення значень факторних координат змінних та спостережень, власних значень та власних векторів кореляційної матриці вхідних даних, факторних навантажень та питомої ваги вкладу змінних на основі кореляції, відсотку загальної дисперсії. Узагальнюючі характеристики зазначених складових представлено як латентні (неявно задані) змінні, оцінені двокроковим методом та множинних регресійних рівнянь. З метою підтвердження гіпотези щодо спільного напряму, але різної сили взаємозв'язку інформаційних технологій, інвестиційної привабливості та соціально-економічного розвитку країни практичну реалізацію розробленої методики здійснено на основі даних Німеччини, Китаю, Естонії, Франції, Польщі, Румунії, Словаччина, Іспанії, України, Великобританії, США, Чеської Республіки. Дослідження взаємозв'язків обраних для аналізу трьох напрямів у розрізі зазначених країн проведено на основі обчислених статистичних оцінок параметрів системи регресійних рівнянь. Встановлено пріоритетні напрями активізації розвитку інформаційних технологій в Україні на основі закордонного досвіду.

Ключові слова: структурне моделювання; інформаційно-комунікаційні технології; інвестиційний клімат; інвестиційна привабливість; метод головних компонент; метод кам'янистого осипу; двокроковий метод найменших квадратів.

Література

1. Асаул А. Систематизація факторів, що характеризують інвестиційну привабливість регіонів. Регіональна політика. 2008. №2. С. 53—62.
2. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семіноженко. Харків: Константа, 2006. 272 с.
3. Крайник О. Економічний розвиток регіону: монографія Львів: Ліга-Прес, 2002. 294 с.
4. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. Львів: Вид. центр Львівського НУ ім. Івана Франка, 2001. 608 с.
5. Ландарь A. Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну. Економіка України. 1998. № 12.
6. Папп В. Пріоритетні напрями формування регіональної інноваційно інвестиційної політики. Економіст. 2007. № 9. С. 40—42.
7. Тарабукіна О.М. Інвестиційна привабливість території як мотивуючий фактор інвестиційної діяльності. Інвестиції: практика та досвід. № 12. 2010. С. 8—11.
8. Торкатюк В.І., Полчанінова І.Л., Дмитрук І.А., Нікбін Ф. Роль інформаційних технологій у соціально-економічному розвитку країн. URL: http://eprints.kname.edu.ua/37947/1/45-46.pdf
9. Бєлєйченко О.Г. Напрями вдосконалення інвестиційної політики в Україні. Університетські наукові записки. 2008. № 4. С. 404—409.
10. Торкатюк В.І. Підсумки та нові тенденції трансформаційних процесів в Україні на сучасному етапі її розвитку. Університетські наукові записки. 2007. № 3. С. 128—133.
11. Мамонова К.М. Моделювання інвестиційної привабливості підприємств: автореф.дис. канд. екон. наук: 08.00.11 / К.М. Мамонова; ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". — К., 2010.
12. Лубенець С.В. Моделювання інтегрально-рейтингової оцінки інвестиційної привабливості банків / С.В. Лубенець, В.В. Гришунін. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Економічна". — 2016. — № 90. — С. 97—107.
13. Замула А.О. Економіко-математичне моделювання інноваційної діяльності комерційних банків / А.О. Замула // Вісник Запорізького національного університету. — 2011. — № 3. — С. 82—89.

O. Kuzmenko, J. Kasaeva

RESEARCH INTO THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN ENSURING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Summary

The role of information technology in establishing the favorable investment climate within the countries worldwide was identified in this article. The paramount importance of the favorable investment climate for the socio-economic development was proven. The quantitative parameters of relationship between information technology, investment attractiveness and socio-economic development of the country were defined. The formalization of the suggested scientific and methodological approach to identification of the mentioned relationships is based on structural modelling. The identification of relevant indicators of information technology, investment attractiveness and socio-economic development is based on combination of the scree method, principal component analysis of the Statistica 10.0 package and the weighted arithmetic mean. The prioritization of group data results is conducted by evaluation the factor coordinates of varibles and observations, the eigenvalues and the eigenvectors of the input correlation matrix, the factor loadings and the proportion of the variables contribution based on correlation as well as the percentage of total variance. The generalized characteristics of these components are presented as latent (implicitly specified) variables, estimated by a two-step least squares method by solving a system of simultaneous independent linear pair and multiple regression equations. In order to confirm the hypothesis of a common direction but different strength of the interconnection between information technologies, investment attractiveness and socio-economic development of the country, the practical implementation of the developed methodology was carried out on the basis of data for Germany, China, Estonia, France, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Ukraine, UK, USA, Czech Republic. The study of the relationships selected for the analysis of the three directions for these countries was performed on the basis of statistical estimates of the regression equation system parameters. The prior directions to revitalize the development of information technology in Ukraine were established basing on foreign experience.

Keywords: structural modeling; information and communication technologies; investment climate; investment attractiveness; principal component analysis; scree plot; two-step least squares method.

References

1. Asaul, A. (2008), "Systematization of the factors that characterize the investment attractiveness of the regions", Rehional'na polityka, vol. 2. pp. 53—62.
2. Heyets', V. M. (2006), Innovatsiyni perspektyvy Ukrayiny [Innovative Perspectives of Ukraine], Konstanta, Kharkiv, Ukraine.
3. Kraynyk, O. (2002), Ekonomichnyy rozvytok rehionu [Economic development of the region], Liha-Pres, L'viv, Ukraine.
4. Krupka, M. I. (2001), Finansovo-kredytnyy mekhanizm innovatsiynoho rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Financial and credit mechanism of innovative development of Ukrainian economy], Tsentr L'vivs'koho NU im. Ivana Franka, L'viv, Ukraine.
5. Landar', A. (1998), "Features of attraction of foreign investments in Ukraine", Ekonomika Ukrayiny, vol. 12.
6. Papp, V. (2007), "Priority directions of formation of regional innovation investment policy", Ekonomist, vol. 9, pp. 40—42.
7. Tarabukina, O. M. (2010), "Investment attractiveness of the territory as a motivating factor of investment activity", Investment: practice and experience, vol. 12, pp. 8—11.
8. Torkatyuk, V. I. Polchaninova, I. L. Dmytruk, I. A. and Nikbin, F. (2013), "The role of information technology in the socio-economic development of countries" available at: http://eprints.kname.edu.ua/37947/1/45-46.pdf (Accessed 4 August 2019).
9. Byelyeychenko, O. H. (2008), "Areas of improvement of investment policy in Ukraine", Universytet·s'ki naukovi zapysky, vol. 4, pp. 404—409.
10. Torkatyuk, V. I. (2007), "Summary and new tendencies of transformation processes in Ukraine at the present stage of its development", Universytet·s'ki naukovi zapysky, vol. 3, pp. 128—133.
11. Mamonova, K. M. (2010), " Modeling the investment attractiveness of enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, DVNZ "Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet imeni Vadyma Hetmana", Kyiv, Ukraine.
12. Lubenets, S. V. and Hryshunin, V.V. (2016), "Modeling of integral-rating estimation of investment attractiveness of banks", Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina, Seriia "Ekonomichna", 90, pp. 97—107.
13. Zamula, A. O. (2011), "Economic and mathematical modeling of innovative activity of commercial banks", Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, vol. 3, pp. 82—89.

№ 16 2019, стор. 5 - 15

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-09-05

Кількість переглядів: 958

Відомості про авторів

О. В. Кузьменко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет

O. Kuzmenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Head of Scientific and Educational Center for Business AnalyticsSumy State University

ORCID:

0000-0001-8575-5725


Ю. В. Касаєва

викладач-стажист кафедри комп'ютерних наук, координатор з міжнародної роботи факультету ЕлІТ, Сумський державний університет

J. Kasaeva

Trainee Lecturer of the Department of Computer Science, International Affairs Coordinator faculty of Electronics and Informational Technology, Sumy State University

ORCID:

0000-0001-6681-5366

Як цитувати статтю

Кузьменко О. В., Касаєва Ю. В. Дослідження ролі інформаційних технологій у забезпеченні інвестиційної привабливості та соціально-економічного розвитку країни. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 5–15. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.5

Kuzmenko, O. and Kasaeva, J. (2019), “Research into the role of information technologies in ensuring the investment attractiveness and socio-economic development of the country”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 5–15. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.