EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ЇХ ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
І. А. Опенько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.20

УДК: 332.24:630*114(4)

І. А. Опенько

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ЇХ ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Анотація

Реформування інституту права власності на землі лісогосподарського призначення в нашій державі здійснюється доволі повільно у порівнянні з іншими державами ЄС. Водночас сучасна тенденція децентралізації влади, створення об'єднаних територіальних громад у найближчий час вплине на зміну структури власності на ліси в Україні. Зважаючи на це, одним із першочергових завдань є дослідження впливу різних форм власності на екологічні, економічні аспекти використання земель лісогосподарського призначення на основі європейського досвіду. Аналіз даних розподілу земель лісогосподарського призначення за формою власності демонструє той факт, що у країнах-членів ЄС з великою площею лісів значний відсоток земель перебуває у приватній власності, а саме: Швеція (75,70 % від загальної площі лісів — 21,25 млн га), Фінляндія — (69,65 % від загальної площі лісів — 15,47 млн га), Іспанія (70,77 % від загальної площі лісів — 13,03 млн га), Франція (75,26 % від загальної площі лісів — 12,79 млн га), Італія (66,42% від загальної площі лісів — 6,17 млн га). Результати дослідження дають підстави стверджувати, що форма власності на землі лісогосподарського призначення не впливає на їх еколого-економічні результати використання. Основними факторами раціонального використання земель лісогосподарського призначення є дотримання цивільно-правових, адміністративно-правових, дисциплінарних і кримінально-правових норм лісокористування.

Ключові слова: кореляційний аналіз; ефективність; землі лісогосподарського призначення; використання земель; форма власності.

Література

1. Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)" від 07.02.2019, № 2680-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n9
2. Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, Редакція від 21.02.2019, підстава 2680-VIII. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
3. Непийвода В. Власність на ліси в Україні: сучасний стан та перспективи реформування. Вісник Львівського університету. (Серія географічна). Вип. 32. 2005. С. 67—74.
4. World Bank. Forests and the Environment [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.worldbank.org/en/topic/forests/brief/forest-and-environment
5. Єгорова Т.П. Європейське лісове законодавство. як інноваційний елемент удосконалення національної лісової політики. Адаптація до права ЄС регулювання економіки України в сучасних умовах: зб. наук. пр. (за матеріалами "Круглого столу", м. Харків, 26 травня 2015 р.), Харків, 2015, С. 86—94 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10296/1/Egorova.pdf
6. European Commission. Climate Action. Land-based emissions [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ec.europa.eu/clima/policies/forests_en
7. Eurostat. Forests, forestry and logging [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Forests,_forestry_and_logging#Forests_and_other_wooded_land
8. Eurostat. Forestry. Data. Database [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
9. Шевченко О.В., Опенько І.А. Теоретичні передумови раціонального сільськогосподарського землекористування. Збалансоване природокористування. 2017. № 3. С. 126—130.
10. Шевченко О.В., Опенько І.А., Цвях О.М. Економічні передумови чергування культур як спосіб запобігання деградації агроландшафту. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 2. С. 58—65.
11. Tsvyakh O., Openko І. Main directions of urban land optimization in Kiev agglomeration. Baltic Surveying International Scientific Journal. 2017. Vol. 6_1. P. 60—65.
12. Цвях О.М., Опенько І.А. Промислові території, як просторовий базис оптимізації використання земель в місті Києві. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 1. С. 83—91.
13. Опенько І.А., Шевченко О.В., Цвях О.М. Аналіз наукових-методичних підходів до грошової оцінки земельних ділянок із полезахисними лісовими насадженнями. Збалансоване природокористування. 2016. No. 4. С.137—142 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/5-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2016-rik?download=17:zbalansovane-prirodokoristuvannya-4-2016
14. Опенько І.А., Євсюков Т.О. Удосконалення обліку кількості та якості земель під полезахисними лісовими насадженнями в кадастрово-реєстраційній системі. Збалансоване природокористування. 2014. № 3. С. 106—112.
15. Опенько І.А., Євсюков Т.О. Землі під полезахисними лісовими насадженнями: сучасний стан, проблеми, шляхи вирішення. Збалансоване природокористування. 2014. № 1. С. 125—131 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/3-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2014-rik?download=6:zbalansovane-prirodokoristuvannya-1-2014r
16. Опенько І.А. Порівняльний аналіз оприлюднення земельно-кадастрових відомостей у зарубіжних країнах та Україні. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2013. № 3. С. 80—87.
17. Ievsiukov T., Openko I. An Inventory Database, Evaluation and Monitoring of Especially Valuable Lands at Regional Level in Ukraine. Elsivier, Procedia — Social and Behavioral Sciences, "GEOMED 2013" The 3rd International Geography Symposium June 10—13, 2013 Kemer, Antalya — Turkey. Access mode: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016619
18. Євсюков Т.О., Опенько І.А. Моніторинг особливо цінних земель із застосування технологій ДЗЗ та ГІС. Вісник Львівського державного аграрного університету: екноміка АПК. 2013. № 20 (2). С. 231—242.

I. Openko

CORRELATION ANALYSIS OF THE FORMS OF LAND OWNERSHIP FORESTRY PURPOSES TO EFFECTIVE USE: EUROPEAN EXPERIENCE

Summary

Reforming the Institute of forestry land ownership in our country is relatively slow compared to other EU countries. At the same time, the current trend of decentralization of power, creation of united territorial communities, will in the near future affect the change of ownership structure of forests in Ukraine. Therefore, one of the primary tasks is to study the impact of different ownership forms on the environmental, economic aspects of forest land use based on European experience. The analysis of the distribution of forest land by type of ownership reveals the fact that in EU with a large forest area a large percentage of land is privately owned, namely: Sweden (75.70% of total forest area — 21.25 million ha), Finland — (69.65% of total forest area — 15.47 million ha), Spain (70.77% of total forest area — 13, 03 million ha), France (75.26% of the total forest area — 12.79 million ha), Italy (66.42% of the total forest area — 6.17 million ha). The results of the correlation analysis are as follows: the form of private ownership of forest land does not correlate with any specific indicator, in particular: the number of employees employed in forestry (R = — 0.034); area of forest per inhabitant (R = 0,013); area of forests suitable for commodity production per worker (R = 0,214); volume of production in forestry at basic prices per employee (R = 0,340); net annual growth of wood per employee (R = 0,396); the state ownership of forest land also lacks correlation between the indicators, in particular: the number of employees employed in forestry (R = 0.034); area of forest per inhabitant (R = — 0,013); area of forests suitable for commodity production per worker (R = — 0,214); volume of production in forestry at basic prices per employee (R = — 0,340); net annual growth of wood per employee (R = — 0,396). The results of the study give grounds to argue that the form of ownership of forest land does not affect their ecological and economic results of use. The main factors for the rational use of forest land are compliance with civil, administrative, disciplinary and criminal law standards of forest management.

Keywords: correlation analysis; efficiency; forest land; land use; ownership.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On amendments to the Constitution of Ukraine (concerning the strategic course of the state for the acquisition of full membership of Ukraine in the European Union and in the Organization of the North Atlantic Treaty)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n9 (Accessed 13 August 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), "Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 13 August 2019).
3. Nepivoda, V. (2005), "Forest ownership in Ukraine: current state and prospects for reform", Visnyk L'vivs'koho universytetu, vol. 32, pp. 67—74.
4. World Bank (2013), "Forests and the Environment", available at: http://www.worldbank.org/en/topic/forests/brief/forest-and-environment (Accessed 13 August 2019).
5. Yehorova, T. P. (2015), "European forest legislation. as an innovative element in improving national forest policy", Adaptatsiya do prava YES rehulyuvannya ekonomiky Ukrayiny v suchasnykh umovakh: zb. nauk. pr. [Conference Proceedings of the Adaptation to EU law of regulation of economy of Ukraine in modern conditions Conference], Kharkiv, pp. 86—94, available at: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10296/1/Egorova.pdf (Accessed 13 August 2019).
6. European Commission (2018), "Climate Action. Land-based emissions", available at: https://ec.europa.eu/clima/policies/forests_en (Accessed 13 August 2019).
7. Eurostat (2016), "Forests, forestry and logging", available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Forests,_forestry_and_logging#Forests_and_other_wooded_land (Accessed 13 August 2019).
8. Eurostat (2016), "Forestry. Data. Database", available at: https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database (Accessed 13 August 2019).
9. Shevchenko, О. V. and Openko, I. A. (2017), "Theoretical prerequisites for rational agricultural land use", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 126—130.
10. Shevchenko, О. V. Openko, I. A. and Tsvyakh О. М. (2017), "Economic preconditions for alternating crops as a way to prevent degradation of the agro-landscape", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 2, pp. 58-65.
11. Tsvyakh, O. and Openko, І. (2017), "Main directions of urban land optimization in Kiev agglomeration", Baltic Surveying International Scientific Journal, vol. 6 (1), pp. 60—65.
12. Tsvyakh, О. М. and Openko, I. A. (2017), "Industrial territories as a spatial basis for optimizing the use of land in the city of Kiev", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 1, pp. 83—91.
13. Openko, I. A., Shevchenko, О. V. and Tsvyakh, О. М. (2016), "Analysis of scientific and methodical approaches to the monetary valuation of land with field-protective forest plantations", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 4, pp. 137-142, available at: http://natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/5-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2016-rik?download=17:zbalansovane-prirodokoristuvannya-4-2016 (Accessed 11 Jul 2019).
14. Openko, I. A. and Ievsiukov, T. O. (2014), "Improving accounting quantity and quality of land for shelter forest plantations in the cadastral registration system", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 106—112.
15. Openko, I. A. and Ievsiukov, T. O. (2014), "Lands under field-protective forest plantations: current state, problems, solutions", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 1. pp. 125—131, available at: http://www.natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/3-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2014-rik?download=6:zbalansovane-prirodokoristuvannya-1-2014r (Accessed 11 Jul 2019).
16. Openko, I. A. (2013), "A comparative analysis of the publication of land cadastral data in foreign countries and Ukraine", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 3, pp. 80—87.
17. Ievsiukov, T. and Openko, I. (2013), "An Inventory Database, Evaluation and Monitoring of Especially Valuable Lands at Regional Level in Ukraine", Elsivier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, "GEOMED 2013" The 3rd International Geography Symposium June 10 - 13, Kemer, Antalya, Turkey, available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016619. (Accessed 11 Jul 2019).
18. Ievsiukov, T. O. and Openko, I. A. (2013), "Monitoring is especially valuable land from the application of remote sensing and GIS technologies ", Visnyk L'vivs'koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu: eknomika APK, vol. 20 (2), pp. 231—242.

№ 16 2019, стор. 20 - 27

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-09-05

Кількість переглядів: 2440

Відомості про авторів

І. А. Опенько

к. е. н., доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

I. Openko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-2810-0778

Як цитувати статтю

Опенько І. А. Кореляційний аналіз впливу форми власності земель лісогосподарського призначення на їх ефективне використання: європейський досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 20–27. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.20

Openko, I. (2019), “Correlation analysis of the forms of land ownership forestry purposes to effective use: european experience”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 20–27. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.