EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ СЕРЕДОВИЩА
М. П. Денисенко, Д. І. Повзун

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.47

УДК: 330.3

М. П. Денисенко, Д. І. Повзун

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ СЕРЕДОВИЩА

Анотація

У статті розглянуто наукові підходи до трактування сутності економічної безпеки підприємства, а також теоретично-методологічні засади інвестиційної безпеки підприємства. На основі аналізу наукових підходів до дефініції поняття "економічна безпека" визначено її основні риси та запропоновано доповнення трактування цієї економічної категорії як характеристики стабільного фінансово-економічного функціонування підприємства, за якого вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища не зумовлюють виникнення негативних тенденцій у оптимальному співвідношенні ресурси-виробництво-прибуток. Досліджено цілі, складові, принципи та механізми управління економічною безпекою підприємства, виокремлено основні критерії, методи та засоби забезпечення економічної безпеки підприємства, також запропоновано концептуальну модель оцінювання його інвестиційної безпеки, шляхи підвищення ефективності забезпечення економічної та інвестиційної безпеки підприємства, що повинні грунтуватись на розумінні сутності зазначених економічних категорій, професійному управлінні та своєчасному прийнятті управлінських рішень.

Ключові слова: економічна безпека підприємства; фінансова складова; соціальна складова; кадрова складова; юридична складова; інноваційна складова.

Література

1. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) / О.І. Барановський // Національний торговельно-економічний університет. — 2004. — 759 с.
2. Безбожний В.Л. Вибір способу забезпечення соціально-економічної безпеки великих промислових підприємств: дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / В.Л. Безбожний // СНУ ім. В. Даля МОН України. — Луганськ, 2009. — 20 с.
3. Бланк І.А.Управління фінансовою безпекою підприємства / І.А. Бланк // Ніка-центр, Ельг, 2004. — 784 с.
4. Бреус С.В. Характеристика поняття "економічна безпека" як категорії / С.В. Бреус // Теорія і практика діяльності підприємств— 2017. — 472 с.
5. Денисенко М.П., Колісніченко П.Т. Пріорітетні напрями посилення економічної безпеки // Економіка та держава. — 2017. — С. 31—35.
6. Денисенко М.П, Колісніченко П.Т. Зарубіжний досвід регулювання економічної безпеки / М.П. Денисенко, П.Т. Колісніченко // "Інвестиції практика та досвід" — 2017 — С. 15—19.
7. Дробний Б.М. Кадрова та інтелектуальна безпека підприємства / Дробний Б.М. // Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького.
8. Захаров О.І., Пригунов П.Я. Організація та управління економічною безпекою суб'єктів господарської діяльності / О.І. Захаров, П.Я. Пригунов // Навч. посібник. — К., 2008. — 257 с.
9. Іляш О.І. Наукові передумови ідентифікації категорії "соціальна безпека регіону" / О.І. Іляш // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки — Сер. "Регіональна економіка". — 2010. — Вип. 7 (27). Ч. 3. — С. 37—62.
10. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності / М.І. Камлик // Економіко-правовий аспект: навчальний посібник. — К.: Атіка, 2005. — 432 с.
11. Краснощокова Ю.В. Інноваційна безпека підприємства як запорука конкурентоспроможності в умовах інтеграції / Ю.В. Краснощокова // Управління розвитком. — 2011. — № 4 (101). — С. 177—178.
12. Лугова В.М. Соціальна безпека як ключова підсистема безпеки підприємства / В.М. Лугова, Т.В. Голубєва // Бізнес Інформ. Економіка. — 2011. — № 10 — С. 69—72.
13. Максимова Т.С. Формування інноваційної політики підприємства / О.В. Філімонова, К.В. Лиштван. — 2010. — № 2 (20). — С. 181—183.
14. Омельчук С.С. Визначення сутності поняття "економічна безпека підприємства" та його складових / С. С. Омелянчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2008. — № 6. Т. 1. — С. 206.
15. Сідак В.С. та ін. Проблеми управління економічною безпекою суб'єктів господарювання: монографія / В.С. Сідак. Кириченко. — К.: Університет "Крок", 2008. — 403 с.
16. Технічна безпека на підприємстві [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://informsvit.com.ua/news/nid438.html
17. Шкарлет С.М. Економічна безпека підприємства / С.М. Шкарлет // інноваційний аспект: монографія. — К.: Книжкове вид-во НАУ. — 2007. — 436 с.
18. Штангрет А.М. Ключові загрози забезпечення техніко-технологічної безпеки на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі України / А.М. Штангрет, О.М. Петрашова // Екон. вісн. ун-ту [Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. — 2011. — № 16/2. — С. 142—146.
19. Економіка підприємства: підручник / За ред. А.В. Шегди. — К.: Знання, 2010 — 614 с.
20. Характеристика економічної безпеки підприємства в ситуаційному менеджменту: сутність, принципи організації та ключові завдання. — Ситуаційний менеджмент.
21. Методичні підходи до оцінки енергетичної безпеки підприємства // Забезпечення енергетичної безпеки України / Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут проблем міжнародної безпеки. — К.: НІПМБ, 2003. — 264 с.

M. Denisenko, D. Polzun

THEORETICAL ASPECTS OF ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE-STV IN THE CONDITIONS OF UNDERTAKING OF THE ENVIRONMENT

Summary

The scientific approaches to the essence of interpretation of the enterprise economic security as well as the theoretical and methodological principles of the enterprise investment security are considered in the article. The main characteristic features of "the economic security" are defined on the bases of the scientific approaches analyses to its definition and the interpretation of this economic category is supplemented as it shows the stable financial and economic functioning of the enterprise, when the factors influence of the external and internal environment don't cause the emergence of the negative tendencies towards the optimal correlation between the resources, the production and the profit. The aims, components, principles and management mechanisms of the enterprise economic security are investigated. The main criteria, methods and means of providing the enterprise economic security are identified. The scientific approaches to the essence interpretation of "the enterprise investment security" at the macroeconomic and microeconomic levels are summarized and in particular the necessity to point out the investment security of the investor is underlined. It is proposed the conceptual model how to appreciate the enterprise investment security which allows to study the approaches to the appreciation, the identification directions of the internal and external factors as well as their influence, the stages of the appreciation, the possible dangers and the formation of the measures in order to liquidate, neutralize and eliminate them. The efficiency increasing ways of the economic and investment security of the enterprise must be based on the understanding of these economic categories, the professional management, the taking opportune decisions, the systemic monitoring and the identification of the negative factors of the internal and external environment which influence its security.

Keywords: the economic security; the investment security; the methods; the appreciation criteria.

References

1. Baranovsky O. I. (2004), Finansova bezpeka v Ukraini (metodolohiia otsinky ta mekhanizmy zabezpechennia [Financial security in Ukraine (assessment methodology and security mechanisms], National Trade and Economics Univer-sity, Kyiv, Ukraine.
2. Bezbozhnyj, V. L. (2009), " Choosing a way to ensure the socio-economic security of large industrial enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, SNU im. V. Dalia MON Ukrainy, Luhans'k, Ukraine.
3. Blank, I.A. (2004), Upravlenye fynansovoj bezopasnost'iu predpryiatyia [Management of financial security of the enterprise], Nik-center, Elg, Kyiv, Ukraine.
4. Breus S.V. (2004), "Characteristics of the concept of "economic security" as a category", Teoriia i praktyka diial'nosti pidpryiemstv [Theory and practice of enterprises], Porohy, Dnipro, Ukraine, vol. 1, pp. 131—146.
5. Denisenko, M.P. and Kolisnichenko, P.T. (2017), "Priority directions of strengthening of economic security", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 31—35.
6. Denisenko M.P., Kolisnichenko P.T. (2017), "Foreign experience in regu-lating economic security", Investment Practice and Experience, vol. 6, pp.15—19.
7. Drobnii, B. M. (2017), Kadrova ta intelektual'na bezpeka pidpryiemstva [Human and the intellectual security of the enterprise], Cherkasy National Univer-sity. B. Khmelnitsky, Cherkasy, Ukraine.
8. Zakharov, O. I. and Prygunov, P. Ya. (2008), Orhanizatsiia ta upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu sub'iektiv hospodars'koi diial'nosti [Organization and management of economic security of economic entities], Teaching. manual, Kyiv, Ukraine.
9. Ilyash, O. I. (2010), "Scientific preconditions of identification of category "social security of the region", Collection of scientific works of Lutsk National Technical University. Economic Sciences - Sir. "Regional economy", vol. 7 (27), no.3, pp. 37—62.
10. Kamlik, M.I. (2005), Ekonomichna bezpeka pidpryiemnyts'koi di-ial'nosti [Economic security of entrepreneurial activity], Atika, Kyiv, Ukraine.
11. Krasnoshchokova, Y. V. (2011), "Innovative security of the enterprise as a guarantee of competitiveness in the conditions of integration", Development management, vol. 4 (101), pp. 177—178.
12. Lugova, V.M. and Golubeva, T.V. (2011), "Social Security as a Key Subsystem of Enterprise Safety", Biznesinform. Economy, vol.10, pp. 69—72.
13. Maksimova, T. S. Filimonova, O. V. and Lishtvan, K. V. (2010), "For-mation of Innovation Policy of the Enterprise", Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 2 (20), pp. 181—183.
14. Omel'chuk, S.С. (2008), "Definition of the essence of the concept of "economic security of the enterprise" and its components" Bulletin of the Khmel-nitsky National University. Economic Sciences, vol. 6, no. 1, p. 206
15. Kirichenko, O.A. and Sidak, V. S. (2008), Problemy upravlinnia eko-nomichnoiu bezpekoiu sub'iektiv hospodariuvannia [Problems of management of economic safety of business entities], University "Krok", Kyiv, Ukraine.
16 informsvit (2014), "Technical security at the enterprise", available at: http://informsvit.com.ua/news/nid438.html (Accessed 03 Aug 2019).
17. Shkarlet S. M. (2007) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: innovatsi-jnyj aspekt [The Economic Security of the Enterprise: Innovative Aspect], Book Review at NAU, Kyiv, Ukraine.
18. Shantrret, A.M. and Petrashov, O. (2011), "Key threats of providing technical and technological safety at the enterprises of the publishing and printing industry of Ukraine", Econ. wisn Pereyaslav-Khmelnytsky state. ped Untitled Hry-horiy Skovoroda, vol. 16/2, pp. 142—146.
19. A.V. Shegda, (2010), Ekonomika pidpryiemstva [Economy of the enter-prise], Knowledge, Kyiv, Ukraine.
20. Bondar. O. V. (2012), "Characteristics of the economic security of the enterprise in situational management: the essence, principles of organization and key tasks", Sytuatsijnyj menedzhment [Situational management], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
21. National Security and Defense Council of Ukraine (2003), "Methodo-logical approaches to assessing the company's energy security", Zabezpechennia enerhetychnoi bezpeky Ukrainy [Ensuring energy security of Ukraine], NIPMB, Kyiv, Ukraine.

№ 16 2019, стор. 47 - 53

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-09-05

Кількість переглядів: 1517

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

M. Denisenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor of the Department of Business Economics, Kyiv national university of technology and design

ORCID:

0000-0001-8767-9762


Д. І. Повзун

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

D. Polzun

postgraduate student, Kyiv national university of technology and designKyiv national university of technology and design

ORCID:

0000-0002-0792-6637

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Повзун Д. І. Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємства в умовах невизначеності середовища. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 47–53. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.47

Denisenko, M. and Polzun, D. (2019), “Theoretical aspects of economic safety of the enterprise-stv in the conditions of undertaking of the environment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 47–53. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.