EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Н. О. Козяр

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.54

УДК: 338.43(477):330.322.2,06

Н. О. Козяр

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Анотація

За результатами проведено аналізу встановлено, що основним напрямом використання інвестиційних ресурсів є реалізація бізнес-проектів, пов'язаних головним чином із будівництвом та модернізацією будівель і споруд виробничого призначення, а також придбанням сільськогосподарської техніки та обладнання. Низька активність потенційних інвесторів проявляється щодо спрямування фінансових потоків у довгострокові біологічні активи в рослинництві та тваринництві, що свідчить про відсутність економічного підгрунтя щодо здійснення подібних заходів.
Особливе занепокоєння викликає відсутність економічного інтересу до фінансування заходів, пов'язаних із природоохоронною діяльністю щодо використання земельних ресурсів, а це є свідченням відсутності довгострокових перспектив виробничої діяльності у сфері агробізнесу, а також державницького підходу до вирішення цієї проблеми.
Вважаємо, що низька ефективність інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств визначається такими факторами: низькі обсяги інвестицій в основний капітал не дають можливості здійснити інтенсивне розширене відтворення на інноваційній основі; не виконання в повній мірі управлінських функцій керівників та менеджменту сільськогосподарських підприємств, відповідальних за здійснення інвестиційної діяльності при поточних обсягах інвестицій в основний капітал; система державної підтримки не сприяє її активізації та підвищенню ефективності.
Отже, за результатами проведеного дослідження встановлено, що розвиток інвестиційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах знаходиться на недостатньому рівні та слабко піддається регулюванню. Причиною такого стану є безліч факторів — об'єктивних і суб'єктивних, макроекономічних та мікроекономічних, що вимагає розробки дієвих інструментів щодо мобілізації внутрішніх інвестиційних ресурсів, формування організаційного забезпечення розвитку інвестиційної діяльності на рівні підприємств, а також удосконалення методичних підходів щодо оцінки ефективності проектів в умовах розвитку приватно-державного партнерства під час реалізації інвестиційних проектів.

Ключові слова: інвестиційний потенціал; інвестиційна діяльність; сільськогосподарські підприємства; інвестиція; ефективність.

Література

1. Федорак В.І. Інноваційно-інвестиційна діяльність агропромислових підприємств / В.І. Федорак // Вчені записки університету "КРОК". Серія: Економіка. — 2015. — Вип. 39. — С. 47—53.
2. Спаський Г.В. Інвестиційна діяльність у сільськогосподарських підприємствах Закарпатської області / Г.В. Спаський // Економіка АПК. — 2018. — № 7. — С. 47—55.
3. Ільчук В. Інноваційно-інвестиційна діяльність АПК: сучасний стан і проблеми розвитку / В. Ільчук, Т. Шмопер // Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. — 2017. — Vol. 3, № 1. — С. 108—118.
4. Комарова І.Л. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств Черкащини / І.Л. Комарова // Економіка АПК. — 2015. — № 4. — С. 51—56.
5. Стариченко М.А. Інноваційно-інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств / М.А. Стариченко // Вісник аграрної науки. — 2015. — № 4. — С. 73—75.
6. Ратошнюк Т.М. Інвестиційна діяльність в сільському господарстві / Т.М. Ратошнюк, М.А. Мартинюк // Наука й економіка. — 2014. — Вип. 3. — С. 139—144.
7. Інвестиційна діяльність аграрних підприємств [Текст]: монографія / І.І. Вініченко; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Донецьк: Юго-Восток, 2010. — 442 с.
8. Близнюк А.О. Інвестиції в сільське господарство України / А.О. Близнюк, О.М. Шершенюк // Економіка. Фінанси. Право. — 2017. — № 2. — С. 53—55.
9. Семенда Д.К. Інвестиції та їх роль у забезпеченні сталого землекористування сільськогосподарських підприємств / Д.К. Семенда, О.В. Семенда // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. — 2014. — Вип. 86 (2). — С. 57—65.

N. Koziar

THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF USING THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Summary

The results of the conducted analysis have established that the main direction of using investment resources is the implementation of business projects, related mainly to the construction and modernization of buildings and structures for industrial purposes, as well as the purchase of agricultural machinery and equipment. Low activity of potential investors is manifested in directing financial flows to long-term biological assets in plant growing industry and cattle breeding, which certifies that there is no economic basis for such measures.
Particular concern should be given to the lack of economic interest in financing measures related to environmental activities regarding the use of land resources, which certifies of the lack of long-term prospects of production activities in the field of agricultural business, as well as a governmental approach to solving this problem.
In our opinion the low efficiency of investment activity of agricultural enterprises is determined by the following factors: low investment in fixed capital does not allow for intensive expanded reproduction on an innovative basis; failure to fulfill to the full extent the managerial functions of the heads and management of agricultural enterprises responsible for carrying out investment activities with the current volume of investments in fixed capital; the system of state support does not contribute to its activation and efficiency.
Therefore, the results of the study have established that the development of investment activity in agricultural enterprises is insufficient and poorly regulated. The reason for this situation depends on many factors, particularly objective and subjective, macroeconomic and microeconomic, which requires the development of effective tools for mobilization of internal investment resources, the formation of organizational support for the development of investment activity at the enterprise level, as well as the improvement of methodological approaches to assess the projects performance under the conditions of the development of private-public partnership in the implementation of investment projects.

Keywords: investment potential; investment activity; agricultural enterprises; investment; efficiency.

References

1. Fedorak, V.I. (2015), "Innovation and investment activities of agricultural enterprises", Vcheni zapysky universytetu "KROK". Seriia : Ekonomika, vol. 39, pp. 47—53.
2. Spas'kyj, H.V. (2018), "Investment activity in agricultural enterprises of Transcarpathian region", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 47—55.
3. Il'chuk, V. (2017), "Innovation and investment activity of agroindustrial complex: current state and problems of development", Agricultural and resource economics: international scientific e-journal, vol. 3, no. 1, pp. 108—118.
4. Komarova, I.L. (2015), "Investment activity of agricultural enterprises of Cherkasy region", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 51—56.
5. Starychenko, M.A. (2015), "Innovation and investment activity of agricultural enterprises", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 4, pp. 73—75.
6. Ratoshniuk, T.M. (2014), "Investment activity in agriculture", Nauka j ekonomika, vol. 3, pp. 139—144.
7. Vinichenko, I.I. (2010), Investytsijna diial'nist' ahrarnykh pidpryiemstv [Investment activity of agricultural enterprises], Yuho-Vostok, Donetsk, Ukraine.
8. Blyzniuk, A.O. (2017), "Investment in agriculture of Ukraine", Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 2, pp. 53—55.
9. Semenda, D.K. (2014), "Investments and their role in ensuring sustainable land use of agricultural enterprises", Zbirnyk naukovykh prats' Umans'koho natsional'noho universytetu sadivnytstva, vol. 86 (2), pp. 57—65.

№ 16 2019, стор. 54 - 60

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-09-05

Кількість переглядів: 760

Відомості про авторів

Н. О. Козяр

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

N. Koziar

postgraduate student, Vinnytskuy National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-2150-4035

Як цитувати статтю

Козяр Н. О. Сучасний стан та перспективи використання інвестиційного потенціалу аграрного сектору України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 54–60. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.54

Koziar, N. (2019), “The current state and prospects of using the investment potential of the agricultural sector of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 54–60. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.