EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОЗУМОВЛЕНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ КОНЦЕПТАМИ "НЕБЕЗПЕКА" І "БЕЗПЕКА", ТА ЇЇ ВРАХУВАННЯ В ТЕОРІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Г. П. Ситник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.61

УДК: 351:316

Г. П. Ситник

ВЗАЄМОЗУМОВЛЕНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ КОНЦЕПТАМИ "НЕБЕЗПЕКА" І "БЕЗПЕКА", ТА ЇЇ ВРАХУВАННЯ В ТЕОРІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Встановлено, що соціальне явище за об'єктивним змістом є небезпекою для соціальної системи, якщо є заперечення її існуванню. Воно є властивістю її буття, тому у науковому сенсі доцільно говорити не про поняття, а про концепт "небезпека", бо заперечення міститься в системі, що зумовлено єдністю сталості й змінності, спрямованістю і формами її розвитку згідно з законом "заперечення заперечення". Показано, що небезпеки є формою оцінки заперечення буття системи й мають спонукати її до відповідних рішень, розрізняючи об'єктивні фактори, як заперечення її існування і суб'єктну форму їх відображення, що зумовлює важливість якісно-кількісних характеристик причин й динаміки небезпек. Доведено, що явище, яке визначають концептом "безпека" існує лише в живій природі, є соціокультурним феноменом, а його сутність має розкриватися через сутність концепту "небезпека", та що він є науковою категорією, яка відображає універсальні властивості та закономірності розвитку матеріальних, природних і духовних явищ елементів реального світу. Встановлена доцільність дослідження онтологічного, гносеологічного та аксіологічного аспектів проблеми забезпечення безпеки та встановлено, що безпека людини — це стан і категорія, які характеризують її самопочуття і впевненість, що небезпеки, наприклад, її життю чи майну, відсутні, або для їх захисту є відповідні засоби; безпека суспільства і державних інститутів — стан і категорія, які характеризують свободу вибору шляхів їх прогресивного розвитку, яка грунтується на державному суверенітеті, або вони належним чином захищені. Обгрунтовується важливість визначення якісно-кількісних характеристик переходу соціальних систем в інший стан, визначених на основі результатів філософсько-політологічного, правового, ціннісного, етичного аспектів проблеми забезпечення її безпеки та врахування законів еволюції живої речовини в біосфері.

Ключові слова: небезпека; безпека; концепт; публічне управління; соціальне явище; соціальна система; категорії: якість; кількість; структура; форма; зміст.

Література

1. Аристотель. Политика. Соч. в 4 т. — М.: Политиздат, 1983. — Т. 4. — С. — 509.
2. Томас Гоббс. Левиафан. М.: Рипол Классик. — 2016. — 608 с.
3. Локк Дж. Сочинения: В 3 т. Т. 3.— М.: Мысль, 1988. — С. 137—405.
4. Гегель Г. Основи філософії права, або природне право і державознавство: пер. з нім. / Г. Гегель; Пер. Р. Осадчук, М. Кушнір. — К.: Юніверс, 2000. — 329 с.
5. Руссо Жан-Жак Про суспільну угоду, або принципи політичного права: пер. з фр. та коментарі: О. Хома. — К.: Port-Royal, 2001. — 349 с.
6. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. Пер. с фр. и послесл. Л.Б.Гофмана. — М.: Наука, 1991. — 576 с.
7. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. — М.: Добросвет, 2000. — 387 с.
8. Бауман З. Текучая современность / Пер. с англ. под ред. Ю.В. Асочакова. — СПб.: Питер, 2008. — 240 с.
9. Foucault Michel Surveiller et punir: Naissance de la prison. — Paris: Gallimard, 1975. — 328 с.
10. Могилевский В.Д. Введение в теорию управления безопасностью систем // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. — 2001. — № 4. — С. 215—236.
11. Cимчич М.В. Категорія. Енциклопедія сучасної України: у 30 т./ Ред. кол. І.М. Дзюба [та ін.]; НАН України, НТН, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2012. — Т. 12. — 711 с.
12. Сен-Симон, А. Избранные сочинения. Том 1: пер. с фр. под ред. и с коммент. Л.С. Цеплина. — Москва-Ленинград: Изд-во Академии наук СРСР, 1948. — 470 с.
13. Тлумачний словник — мінімум української мови / Укл. Л.О. Ващенко, О.М. Єфімов. — 2-е вид. — К.: Довіра, 2000. — 546 c.
14. Орел М.Г. Теоретичні основи державного управління у сфері політичної безпеки: монографія / М.Г. Орел. — К.: "Поліграф плюс", 2019. — 320 с.

G. Sytnyk

THE INTERCONDITIONALITY OF THE SOCIAL PHENOMENA THAT DETERMINE THE CONCEPTS OF "DANGER" AND "SECURITY", AND ITS CONSIDERATION IN THE THEORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

It is established that a social phenomenon in objective content is a danger to the social system, if there are objections to its existence. That it is a property of its being, therefore, in the scientific sense it is advisable to talk not about the concept, but about the concept of "danger", because the negation is contained in the system, which is due to the unity of stability and variability, direction and forms of its development according to the law of negation of negation. It is shown that hazards are a form of assessment of the negation of the existence of a system and should encourage it to appropriate decisions, distinguishing between objective factors, such as the denial of its existence and the subjective form of their reflection, which determines the importance of qualitatively-quantitative characteristics of the causes and dynamics of hazards. It is proved that the phenomenon that is defined by the concept of "security" exists only in living nature, is a sociocultural phenomenon, and its essence must be revealed through the essence of the concept of "danger", and that it is a scientific category, reflects the universal properties and patterns of development of material, natural and spiritual phenomena of the elements of the real world. The expediency of studying the ontological, epistemological and axiological aspects of the problem of ensuring safety has been established, and it has been established that human security is a condition and category that characterize his well-being and confidence that there are no dangers, for example, his life or property, or there are appropriate means to protect them; the safety of society and state institutions — the state and category that characterize the freedom to choose the paths for their progressive development based on state sovereignty, or they are duly protected. It substantiates the importance of determining the qualitative and quantitative characteristics of the transition of social systems to another state, determined on the basis of the results of philosophical and political science, legal, value, moral aspects of the problem of ensuring its safety and taking into account the laws of evolution of living matter in the biosphere.

Keywords: danger; security; concept; public administration; social phenomenon; social system; categories: quality; quantity; structure; form; content.

References

1. Aristotel'. (1983), Politika [Politics], Politizdat, Moscow, Russia.
2. Gobbs, T. (2016), Leviafan [Leviathan], Ripol Klassik, Moscow, Russia.
3. Lokk, Dzh. (1988), Sochinenija [Works], Mysl', Moscow, Russia.
4. Hegel, G. (2000), Osnovy filosofii prava, abo pryrodne pravo i derzhavoznavstvo, [Fundamentals of the philosophy of law, or natural law and state studies], Yunivers, Kyiv, Ukraine.
5. Russo, Zhan-Zhak (2001), Pro suspil'nu uhodu, abo pryntsypy politychnoho prava [About the social agreement or the principles of political law], Port-Royal, Kyiv, Ukraine.
6. Djurkgejm, Je. (1995), Sociologija. Ee predmet, metod, prednaznachenie [Tsotsiology. Its subject, method and mission], Kanon, Moscow, Russia.
7. Bodrijjar, Zh. (2000), Simvolicheskij obmen i smert' [Symbolic exchange and death], Dobrosvet, Moscow, Russia.
8. Bauman, Z. (2008), Tekuchaja sovremennost' [Flowing modernity], Peter, St. Petersburg, Russia.
9. Foucault, M. (1975), Surveiller et punir: Naissance de la prison, Gallimard, Paris, France.
10. Mogilevskij, V.D. (2002), "Dynamic systems: technologies of transformation and destruction", Problemy bezopasnosti pri chrezvychajnyh situacijah, vol. 1, pp. 86 — 99.
11. Cymchych, M.V. (2012), Katehoriia. Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy [Category. Encyclopedia of modern Ukraine], vol.12, NAN Ukrainy, NTN, Koordynatsijne biuro entsyklopedii suchasnoi Ukrainy NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
12. Sen-Simon, А. (1948), Izbrannye sochinenija [Selected Works], vol. 1, Akademii nauk SRSR, Moscow — St. Petersburg, Russia.
13. Vaschenko, L.O. and Yefimov, O.M. (2000), Tlumachnyj slovnyk — minimum ukrains'koi movy [Interpretive dictionary — a minimum of Ukrainian], Dovira, Kyiv, Ukraine.
14. Orel, M.G. (2019), Teoretychni osnovy derzhavnoho upravlinnia u sferi politychnoi bezpeky [Theoretical Foundations of Public Administration in Political Security], Polihraf plius, Kyiv, Ukraine.

№ 16 2019, стор. 61 - 67

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-09-05

Кількість переглядів: 621

Відомості про авторів

Г. П. Ситник

д. держ. упр., професор, професор кафедри державного управління філософського факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

G. Sytnyk

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor, Professor at the Department of Public Administration, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-3083-5733

Як цитувати статтю

Ситник Г. П. Взаємозумовленість соціальних явищ, які визначають концептами "небезпека" і "безпека", та її врахування в теорії публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 61–67. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.61

Sytnyk, G. (2019), “The interconditionality of the social phenomena that determine the concepts of "danger" and "security", and its consideration in the theory of public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 61–67. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.