EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Д. А. Міщенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.68

УДК: 351:336.5

Д. А. Міщенко

РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено, що за роки незалежності в Україні так і не було вироблено комплексного підходу до трансформаційних процесів у аграрному секторі, зокрема щодо формування належного інституційного механізму розвитку та підтримки сільськогосподарського виробництва. Встановлено, що наразі є необхідним розв'язання питань щодо створення сприятливих інституційних умов для підвищення ефективності функціонування аграрного сектору України. Зазначено, що аграрний сектор України є важливим чинником соцiaльно-економiчного розвитку крaїни, зростання її економiчного потенцiaлу тa зaбезпечення продовольчої безпеки. Однак, для досягнення таких позитивних результатів у сучасних умовах є потреба у здійсненні заходів державної підтримки вітчизняного aгрaрного виробництвa. Відтак удосконaлення інституційного зaбезпечення держaвного регулювaння aгрaрного виробництвa мaє бути прiоритетним зaвдaнням aгропромислової полiтики Укрaїни. З'ясовано, що видатки на підтримку аграрного сектору в Україні за рахунок коштів державного бюджету не відзначаються системністю навіть за плановими показниками. Стосовно фактичних даних фінансування видатків на здійснення підтримки агарного сектору України за рахунок коштів державного бюджету, то вони характеризуються певною розбіжністю з плановими показниками. Незважаючи на виділення коштів державного бюджету з метою підтримки розвитку агарного сектору України обсяг виробництва сільськогосподарської продукції хоча і зростає, але відбувається це повільно і виключно за рахунок продукції рослинництва. Обсяги виробництва продукції тваринництва за попередні 5 років скоротилися. Встановлено, що інституційний механізм державної підтримки аграрного сектору в сучасних умовах може включати такі основні складові: стратегія розвитку вітчизняного аграрного сектору; нормативно-правове забезпечення щодо упорядкування та регламентації відносин у агарному секторі; перелік напрямів державної підтримки, що мають сприяти досягненню стратегічних завдань.

Ключові слова: інституційний механізм; аграрний сектор; держава; регулювання; підтримка.

Література

1. Васільєва Л.М. Державна підтримка як складова системи державного регулювання аграрного сектора економіки // Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 17. С. 85—88.
2. Галицький О.М., Лівінський А.І., Дяченко О.П. Організаційно-економічний механізм держaвного регулювання аграрного виробництва в Укрaїнi // Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 93—98.
3. Залізнюк В.П. Державна підтримка аграрного сектору економіки країни як основа забезпечення продовольчої безпеки // Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 123—127.
4. Заскалкіна О.М. Державне регулювання інституціональних перетворень в аграрному секторі економіки України // Теорія та практика державного управління. 2016. № 1 (52). С. 1—7.
5. Копитко В.І., Копитко О.В. Інституційні перетворення як важливий чинник в аграрному секторі АПК регіону // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія "Економічні науки". № 1. 2018. С. 114—122.
6. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність // Економіка АПК. 2010. № 7. С. 132—139.
7. Осташко Т.О. Структурно-інституціональний аналіз аграрного ринку України URL: http://eip.org.ua/docs/EP_04_3_115_uk.pdf (дата звернення: 10.08.2019).
8. Офіційний веб-портал Державної казначейської служби України URL: http://www.treasury.gov.ua/ (дата звернення: 04.08.2019).
9. Офіційний веб-портал Державної служби статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 05.08.2019).
10. Офіційний веб-портал ННЦ "Інститут аграрної економіки" URL: http://www.iae.org.ua/ (дата звернення: 03.08.2019).
11. Щуревич Л.М. Механізми державної аграрної політики України // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1242 (дата звернення: 08.08.2019).
12. Черевко Г.В. Державне регулювання економіки АПК. К.: Знання, 2006. 339 с.

D. Mishchenko

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE SUPPORT OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

Summary

In the article it was determined that during the years of independence in Ukraine there was no elaborated approach to transformation processes in the agricultural sector, in particular regarding the formation of a proper institutional mechanism for development and support of agricultural production. It has been established that issues regarding the creation of favorable institutional conditions are needed to improve the functioning of the agricultural sector of Ukraine. It is noted that the agrarian sector of Ukraine is an important factor in the socio-economic development of the country, the growth of its economic potential and the provision of food security. However, in order to achieve such positive results in the current context, there is a need to implement state support measures for domestic agricultural production. Therefore, the improvement of the institutional support for state regulation of agricultural production should be a priority for Ukraine's agro-industrial policy. It has been found that expenditures for support of the agrarian sector in Ukraine at the expense of the state budget are not systematic even according to the planned indicators. Regarding the actual data of financing the expenditures for the support of the agar sector of Ukraine at the expense of the state budget, they are characterized by some discrepancy with the planned indicators. Despite the allocation of state budget funds to support the development of the agar sector of Ukraine, although agricultural production is growing, it is slow and solely due to crop production. Production volumes of livestock products decreased in the previous 5 years. It is established that the institutional mechanism of state support of the agricultural sector in modern conditions can include the following main components: strategy for the development of the domestic agricultural sector; regulatory support for the regulation and regulation of relations in the agar sector; a list of state support areas that should help achieve strategic goals. It is determined that the state budget funds should be directed to support the development of agro-industrial production; development of information infrastructure, increase of soil fertility, implementation of works on control of crop pests and animal diseases, carrying out of scientific researches, development of breeding, various types of subsidies and compensations. However, rapid changes in science and technology and the entrepreneurial environment require a continuous study and improvement of state support for the agricultural sector of the economy.

Keywords: institutional mechanism; agrarian sector; state; regulation; support.

References

1. Vasilyeva, L.M. (2011), "State support as a component of state regulation of agricultural sector of economy", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 85—88.
2. Galitsky, O.M. Livinskiy, A.I. and Dyachenko, O.P. (2019), "Organizational and economic mechanism of state regulation of agricultural production in Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 93—98.
3. Zaliznyuk, V.P. (2019), "State support for the agricultural sector of the country's economy as a basis for food security", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 123—127.
4. Zaskalkina, O.M. (2016), "State regulation of institutional transformations in the agrarian sector of Ukrainian economy", Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya, vol. 1 (52), pp. 1—7.
5. Kopytko, V.I. and Kopytko, O.V. (2018), "Institutional transformations as an important factor in the agrarian sector of the agro-industrial complex of the region", Visnyk KHNAU im. V.V. Dokuchayeva. Seriya "Ekonomichni nauky", vol.1, pp. 114—122.
6. Malik, M.I. and Shpikulyak, O.G. (2010), "Institutionalization of Agrarian Entrepreneurship: Transformation and Efficiency", Ekonomika APK. vol. 7, pp. 132—139.
7. Ostashko, T.O. (2004), "Structural-institutional analysis of the agrarian market of Ukraine", Ekonomika i prohnozuvannya, [Online], vol. 3, pp. 115-126, available at: http://eip.org.ua/docs/EP_04_3_115_en.pdf (Accessed 10 Aug 2019).
8. The official site of State Treasury Service of Ukraine (2019), available at: http://www.treasury.gov.ua/ (Accessed 4 Aug 2019).
9. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 5 Aug 2019).
10. The official site of NPC "Institute for Agrarian Economics" (2019), available at: http://www.iae.org.ua/ (Accessed 3 Aug 2019).
11. Shurevich, L.M. (2018), "Mechanisms of State Agrarian Policy of Ukraine", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok. [Online], vol. 5. available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1242 (Аccessed 8. Aug 2019).
12. Cherevko, G.V. (2006), Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky APK [State regulation of agribusiness], Znannya, Kyiv, Ukraine.

№ 16 2019, стор. 68 - 73

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-09-05

Кількість переглядів: 1202

Відомості про авторів

Д. А. Міщенко

д. держ. упр., професор, професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів

D. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0003-0278-7209

Як цитувати статтю

Міщенко Д. А. Розвиток інституційного механізму державної підтримки аграрного сектору України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 68–73. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.68

Mishchenko, D. (2019), “Development of the institutional mechanism of state support of the agrarian sector of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 68–73. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.