EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Т. І. Биркович, В. І. Биркович, О. С. Кабанець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.74

УДК: 342.7

Т. І. Биркович, В. І. Биркович, О. С. Кабанець

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Анотація

У статті з'ясовано сутність державної політики розвитку сфери екології та природних ресурсів, визначено основні актуальні питання щодо запровадження електронного урядування у даній сфері. Розглянуто та проаналізовано сучасні основі переваги запровадження електронного урядування в Україні. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення електронного доступу до екологічної інформації. Зазначено, що розбудова системи екологічного урядування як частини електронного урядування прямо залежить від політико-правового стану в державі (взаємодії всіх учасників процесу — виконавчої, законодавчої, судової гілок влади всіх рівнів, бізнесу, закладів освіти, громадського сектору) та фінансово-економічних можливостей держави. Доведено, що питання екологічного урядування як частини електронного урядування передбачає перехід до підготовки та прийняття управлінських рішень, які базуються виключно на безпаперових технологіях із одночасним забезпеченням ефективного залучення до цього процесу громадськості, реалізацію комплексного та індивідуалізованого підходу до надання державних послуг користувачам з одночасним усуненням їх від безпосереднього контакту з державними службовцями (деперсоніфікація). Зазначено, що екологічне урядування як частина електронного урядування підвищить якість управлінських рішень із одночасним скороченням термінів їх розробки та прийняття рішення, підвищить рівень поінформованості громадськості та органів виконавчої влади, створить умови для гарантування права вільного доступу до інформації про стан довкілля та участь громадян у забезпечення здорового та безпечного для життя довкілля.

Ключові слова: державне управління; електронне урядування; електронні послуги; екологія; екологічна інформація.

Література

1. Гапєєв Л. Електронне урядування: проблеми, пріоритети, завдання. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2018/march/issue-3/article-34920.html (Дата звернення 25.07.2019 р.).
2. Ковальова Ю.О. Поняття публічних послуг та їх місце ?у розбудові "сервісної" держави. URL: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-11-2015/item/429-ponyattya-publichnykh-posluh-ta-yikh-mistse-u-rozbudovi-servisnoyi-derzhavy-kovalova-yu-o (Дата звернення 25.07.2019 р.).
3. Козаченко Ю. В. Запровадження критеріїв оцінювання якості надання публічних послуг. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2018/18.pdf (Дата звернення 25.07.2019 р.).
4. Належне екологічне врядування в Україні: відповідність європейським принципам. URL: http://www.rac.org.ua/uploads/content/463/files/analytics2.pdf (Дата звернення 25.07.2019 р.).
5. Про адміністративні послуги: Закон України 6 вересня 2012 року № 5203-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 (Дата звернення 25.07.2019 р.).
6. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України 22 травня 2003 року № 851-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (Дата звернення 25.07.2019 р.).
7. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері екології та природних ресурсів: Постанова КМУ від 31 жовтня 2018 р. № 916. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-2018-%D0%BF?lang=ru (Дата звернення 25.07.2019 р.).
8. Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні: Розпорядження КМУ від 16 листопада 2016 р. № 918-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-%D1%80 (Дата звернення 25.07.2019 р.).
9. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження КМУ від 20 вересня 2017 р. №649-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80 (Дата звернення 25.07.2019 р.).
10. Про Національну програму інформатизації: Закон України 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80 (Дата звернення 25.07.2019 р.).
11. Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження КМУ від 22 серпня 2018 р. № 617-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-%D1%80 (Дата звернення 25.07.2019 р.).
12. Проскура Г.М., Рощук М.В. Екологічне врядування як частина електронного врядування: проблеми та перспективи розвитку в Україні. URL: http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/1_2018/22.pdf (Дата звернення 25.07.2019 р.).
13. Створення інтегрованої електронної системи екологічної інформації. URL: http://epl.org.ua/environment/stvorennia-intehrovanoi-elektronnoi-systemy-ekolohichnoi-informatsii/ (Дата звернення 25.07.2019 р.).
14. Інструменти для дозвільних охорони Інструменти електронного урядування дозвільних процедур у охорони довкілля. URL: http://shalegas.in.ua/wp-content/files/e-gov_tools_for_environmental_permitting.pdf (Дата звернення 25.07.2019 р.).

T. Byrkovych, V. Byrkovych, A. Kabanets

CURRENT ISSUES ON THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC GOVERNANCE IN THE FIELD OF ECOLOGY AND NATURAL RESOURCES

Summary

The article clarifies the essence of the state policy of development of the sphere of ecology and natural resources, identifies the main topical issues regarding the introduction of e-government in this field. The modern basis of the benefits of introducing e-governance in Ukraine is considered and analyzed. The legal and regulatory provision of electronic access to environmental information is analyzed. It is stated that the development of environmental governance system as part of e-government depends directly on the political and legal situation in the state (interaction of all participants of the process — executive, legislative, judicial branches of power at all levels, business, educational institutions, public sector) and financial and economic opportunities of the state. It is proved that the issue of green governance as part of e-government involves the transition to the preparation and adoption of management decisions based solely on paperless technologies, while ensuring effective public involvement in this process, implementing a comprehensive and individualized approach to delivering public services to users at the same time. direct contact with civil servants (depersonification). It is stated that environmental governance as part of e-government will improve the quality of administrative decisions, while reducing the timeframes for their development and decision-making, increase the level of public awareness and executive power, create conditions for guaranteeing the right of free access to environmental information and the participation of citizens and safe for the environment.
E-government in the field of ecology and natural resources in Ukraine should improve the interaction between government, business and citizens, will allow to improve on the whole the processes of democratization of society and the achievement of European standards of quality of electronic public services, openness and transparency of power for the individual and the citizen, public organizations, business.

Keywords: public administration; e-government; e-services; ecology; environmental information.

References

1. Gapeev, L. (2018), "Electronic governance: problems, priorities, tasks", Derzhsluzhbovets', vol.3, available at: https://i.factor.ua/eng/journals/ds/2018/march/issue-3/article-34920.html (Accessed 25 June 2019).
2. Kovalyova, Yu.O. (2015), "The concept of public services and their place in the construction of a "service" state", Administratyvne pravo i protses, vol.1, available at: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-11-2015/item/429-ponyattya-publichnykh-posluh-ta-yikh-mistse-u-rozbudovi-servisnoyi-derzhavy-kovalova-yu-o (Accessed 25 June 2019).
3. Kozachenko, Y.V. (2018), "Introducing criteria for evaluating the quality of public service delivery", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol.16, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2018/18.pdf (Accessed 25 June 2019).. URL:
4. Andrusevych, N. and Holubovs'ka-Onisimova, H. (2018), "Good environmental governance in Ukraine: compliance with European principles", available at: http://www.rac.org.ua/uploads/content/463/files/analytics2.pdf (Accessed 25 June 2019). URL:
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On Administrative Services", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 (Accessed 25 July 2019).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On Electronic Documents and Electronic Document Management", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (Accessed 25 July 2019).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "On approving the Procedure for using the funds provided in the state budget for the development of e-governance in the field of ecology and natural resources", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-2018-%D0%BF?lang=ru (Accessed 05 July 2019).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Order "On Approval of the Concept of Development of the Electronic Services System in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-%D1%80 (Accessed 05 July 2019).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order "On approval of the Concept of Development of e-Governance in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80 (Accessed 05 July 2019).
10. Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine "On the National Program for Informatization", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80 (Accessed 25 July 2019).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Ordinance "On approval of the action plan for the implementation of the Concept of Development of e-Governance in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-%D1%80 (Accessed 05 July 2019).
12. Proskura, G.M. and Roshchuk, M.V. (2018), "Environmental Governance as Part of E-Governance: Challenges and Prospects for Development in Ukraine", Derzhava ta rehiony. Seriia: Pravo, vol.1, available at: http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/1_2018/22.pdf (Accessed 25 June 2019).
13. Environment. People. Law (2016), "Creation of an integrated electronic system of environmental information", available at: http://epl.org.en/environment/stvorennia-intehrovanoi-elektronnoi-systemy-ekolohichnoi-informatsii/ (Accessed 25 June 2019).
14. Shlapak, M. Yu. (2015), "Permit security tools E-government tools for environmental permitting procedures", available at: http://shalegas.in.ua/wp-content/files/e-gov_tools_for_environmental_permitting.pdf (Accessed 25 June 2019).

№ 16 2019, стор. 74 - 78

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-09-05

Кількість переглядів: 929

Відомості про авторів

Т. І. Биркович

д. держ. упр., професор, Київський університет культури, м. Київ

T. Byrkovych

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Kyiv University of Culture

ORCID:

0000-0003-3276-2029


В. І. Биркович

к. держ. упр., доцент, директор Ужанського національного природного парку, смт. Великий Березний, Закарпаття

V. Byrkovych

PhD in Public Administration, Associate Professor, director of Uzhansky National Park

ORCID:

0000-0003-2263-9895


О. С. Кабанець

к. ю. н., Київський університет культури

A. Kabanets

PhD in Law, Kiev University of Culture

ORCID:

0000-0003-1272-6725

Як цитувати статтю

Биркович Т. І., Биркович В. І., Кабанець О. С. Актуальні питання щодо запровадження електронного урядування у сфері екології та природних ресурсів. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 74–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.74

Byrkovych, T., Byrkovych, V. and Kabanets, A. (2019), “Current issues on the implementation of electronic governance in the field of ecology and natural resources”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 74–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.