EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
М. В. Сіцінська, І. В. Ярмолинська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.79

УДК: 351.86

М. В. Сіцінська, І. В. Ярмолинська

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджуються проблемні питання у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні. Виявлено, що основними проблемними питаннями є: недосконалість нормативно-правової бази з регулювання надання соціальних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям з інвалідністю, дітям з особливими освітніми потребами та дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах; нерозробленість кількісних критеріїв-індикаторів оцінки стану системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні; відсутність уніфікованого підходу до управління сферою інституційного догляду та виховання дітей; відсутність чіткої організації взаємодії громадськості з органами державної влади та місцевого самоврядування у питаннях реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; відсутність системної оцінки неефективності попередніх спроб міністерств реформувати систему інституційного догляду та виховання дітей; відсутність державної гарантії щодо професійності дій усіх сторін із захисту дітей та їхніх прав у контексті реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; нерозробленість методичного забезпечення, необхідного для впровадження реформи системи інституційного догляду та виховання дітей; відсутність детального аналізу діяльності існуючої мережі закладів інституційного догляду за дітьми; нерозробленість критеріїв моніторингу процесу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; нерегламентована відповідальність об'єднаних територіальних громад та міст обласного значення щодо надання соціальних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям з інвалідністю, дітям з особливими освітніми потребами та дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, що створює для цієї категорії дітей низку ризиків і проблем; відсутність громадського контролю за системою інституційного догляду та виховання дітей; недосконалість організаційно-штатної структури та витрат на утримання персоналу, що працює в інтернатах; зменшення цільового фінансування потреб закладів інституційного догляду та виховання дітей тощо.

Ключові слова: сфера інституційного догляду та виховання дітей; деінституалізація; громадський контроль; реформування; заклади інституційного догляду та виховання дітей.

Література

1. Дослідження проблемних питань сирітства в Україні. URL: http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/doslidzhennya-problemnyx-pytan-syritstva-v-ukrayini/
2. Захаров Є. Громадський контроль і права людини. URL: http://khpg.org/index.php?id=1261552395
3. Колесніков Д. Сутність синергії та класифікація її видів у дослідженні вертикально-інтегрованих структур. URL: http://ev.nmu.org.ua/docs/2013/2/EV20132_009-015.pdf
4. Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки: розпорядження КМУ від 09 серп. 2017 р. № 526-р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170526.html
5. Русаков А.Ю. Связи с общественностью в органах государственной власти: учеб. пособ. СПб: Изд-во В.А. Михайлова, 2006. 238 с.
6. Соціальний Звіт Міністерства соціальної політики за 2016 рік. URL:https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=http://www.msp.gov.ua/files/zvitu/sz2016.doc
7. Jorn Holm-Hansen. Placement of Orpans.Russian and Nordic experiences. Norwegian Institute for Urban and Region al Research, 2005. URL: http://www.academia.edu/703732/3_A_cross-national_decision_model_for_closing_down_institutions_that_are_harmful_to_children

M. Sitsinska, I. Yarmolynska

PROBLEMS IN THE FIELD OF INSTITUTIONAL CARE AND HEALTH OF CHILDREN IN UKRAINE

Summary

The article deals with problematic issues in the field of institutional care and education of children in Ukraine. It was revealed that the main issues are: the imperfection of the regulatory and legal framework for regulating the provision of social services to orphans, children deprived of parental care, children with disabilities, children with special educational needs and children in difficult living conditions; lack of development of quantitative criteria-indicators for assessing the state of the institutional care and upbringing of children in Ukraine; lack of a unified approach to managing the institutional care and upbringing of children; lack of a clear organization of interaction of the public with state authorities and local self-government in matters of reforming the system of institutional care and upbringing of children; the lack of a systemic assessment of the inefficiency of previous attempts by ministries to reform the system of institutional care and upbringing of children; absence of a state guarantee for the professionalism of the actions of all parties for the protection of children and their rights in the context of reforming the system of institutional care and upbringing of children; undeveloped methodological support necessary for the implementation of the reform of the institutional care system and the upbringing of children; lack of detailed analysis of the existing network of institutions for institutional care of children; undeveloped criteria for monitoring the process of reforming the institutional care and upbringing of children; unregulated liability of united territorial communities and cities of oblast importance for the provision of social services to orphans, children deprived of parental care, children with disabilities, children with special educational needs and children who are in difficult living conditions, which creates for this category of children a number of risks and problems; the lack of public control over the system of institutional care and upbringing of children; the imperfection of the staffing structure and the cost of maintaining the staff working in boarding schools; reduction of target financing of institutions for institutional care and upbringing of children, etc.

Keywords: the sphere of institutional care and upbringing of children; deinstitutionalisation; public control; reform; institutions of institutional care and upbringing of children.

References

1. Research on problematic issues of orphanhood in Ukraine, available at: http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/doslidzhennya-problemnyx-pytan-syritstva-v-ukrayini/ (Accessed 19 July 2019).
2. Zakharov, Y. "Public control and human rights", available at: http://khpg.org/index.php?id=1261552395 (Accessed 19 July 2019).
3. Kolesnikov, D. "The essence of synergy and the classification of its types in the study of vertically-integrated structures", available at: http://ev.nmu.org.ua/docs/2013/2/EV20132_009-015.pdf (Accessed 19 July 2019).
4. Тhe Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "National strategy for reforming the system of institutional care and upbringing of children for 2017-2026 years", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170526.html (Accessed 20 July 2019).
5. Rusakov, A.Yu. (2006), "Public Relations in Government Bodies" [uchebnoe posobie], р. 238.
6. Social Report of the Ministry of Social Policy for 2016, available at: https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=http://www.msp.gov.ua/files/zvitu/sz2016.doc (Accessed 20 July 2019).
7. Jorn Holm-Hansen. Placement of Orpans.Russian and Nordic experiences. Norwegian Institute for Urban and Region al Research (2005), available at: http://www.academia.edu/703732/3_A_cross-national_decision_model_for_closing_down_institutions_that_are_harmful_to_children (Accessed 20 July 2019).

№ 16 2019, стор. 79 - 83

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-09-05

Кількість переглядів: 122

Відомості про авторів

М. В. Сіцінська

д. держ. упр., головний науковий співробітник відділу з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

M. Sitsinska

Doctor of Sciences in Public Administration, Chief Scientist of the Department for Coordination of Scientific Events, International Cooperation and Grant Activities, Leonid Yuzkov Khmelnytskyi university of management and law

ORCID:

0000-0002-1714-4647


І. В. Ярмолинська

методист І категорії факультету управління та економіки,Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

I. Yarmolynska

Methodist of the I category of the Faculty of Management and Economics, Leonid Yuzkov Khmelnytskyi university of management and law

ORCID:

0000-0003-2201-3737

Як цитувати статтю

Сіцінська М. В., Ярмолинська І. В. Проблемні питання у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 79–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.79

Sitsinska, M. and Yarmolynska, I. (2019), “Problems in the field of institutional care and health of children in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 79–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.