EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКСПЕРТНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ОЦІНКИ СТАНУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ
О. П. Борис

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.84

УДК: 351.86

О. П. Борис

ЕКСПЕРТНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ОЦІНКИ СТАНУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті зазначено, що заходи державного регулювання у сфері ЦЗ залишається актуальним питанням, спрямованим на підвищення рівня ЦЗ в Україні. Для реалізації такої мети виникла необхідність виконання наукової аналітичної роботи, пов'язаної з практичною оцінкою стану ЦЗ спеціалістами/експертами у сфері ЦЗ. Наголошено, що важливими завданнями проведеного анкетування були експертне оцінювання ефективності системи ЦЗ та дієвості ЄДС ЦЗ. Встановлено, що більшість респондентів вважають систему ЦЗ в Україні неефективною, однак, достатньо законодавчо урегульованою. Таке протиріччя між оцінкою ефективності та ступенем законодавчої урегульованості сфери ЦЗ можна розцінювати, як наявний дисонанс державного управління, пов'язаний з не спроможністю ЄДС ЦЗ виконувати завдання ЦЗ. Так, респонденти вважають, що ЄДС ЦЗ є потрібною структурою, проте яка не в повній мірі спроможна виконувати завдання ЦЗ у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Зазначено, що непрямим доказом не високої оцінки ефективності ЄДС ЦЗ є те, що майже половина всіх опитаних мають сумніви у тому, що правовий статус та повноваження ДСНС забезпечують можливість безпосереднього керівництва ЄДС ЦЗ. Обидві тези, в цілому, узгоджуються із зазначеним вище доводом про те, що механізм реалізації ЦЗ через наявну в державі ЄДС ЦЗ є неефективним способом державного управління. Також цей висновок узгоджується з позицією експертного середовища, яке не схильне вважати систему ЦЗ в Україні ефективною.

Ключові слова: сфера цивільного захисту; надзвичайна ситуація; оцінки ефективності цивільного захисту в Україні; оцінка ступеня законодавчої урегульованості сфери цивільного захисту.

Література

1. Указ Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06 травня 2015 р. "Про стратегію національної безпеки України". URL: zakon.rada/gov.ua/go/287/2015
2. Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2018 рік. URL: http://www.dsns.gov.ua
3. Державне управління формуванням дієвих механізмів запобігання надзвичайним ситуаціям / С.М. Домбровська, Р.Б. Шевчук // Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління 2018 / ВИПУСК 9, Харків, С. 366—371.
4. Організація заходів з евакуації в умовах загрози та ведення воєнних дій. Проблеми та шляхи розв'язання / А.І. Фомін, А.А. Слюсар // Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека № 2 (6), 2018. — С. 43—49.
5. Розпорядження КМУ від 26 січня 2015 р. № 47-р "Про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47-2015-%D1%80
6. ДСТУ ISO 9000:2007 "Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів". URL: https://dnaop.com/html/32617/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_ISO_9000_2007
7. Цивільний захист в адміністративно-територіальних органах базового рівня / О.П. Борис // "Освіта та наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку". Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29—30 березня 2019 р., Дніпро. С. 383—384.

O. Boris

EXPERT ANALYSIS OF RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH ON EVALUATION OF CIVIL PROTECTION IN UKRAINE

Summary

The article states that the measures of state regulation in the sphere of the Central Organ is still an urgent issue aimed at raising the level of ЦЗ in Ukraine. To realize such a goal, there was a need for scientific analytical work related to the practical assessment of the state of the Central Asian scientists by experts / experts in the field of CK. It was emphasized that the important tasks of the conducted questionnaire were expert evaluation of the effectiveness of the TP system and the effectiveness of the UES. It has been established that the majority of respondents consider the system of central government in Ukraine ineffective, however, it is sufficiently regulated by law. Such a contradiction between the assessment of the effectiveness and the degree of legislative regulation of the CZ sphere can be regarded as the existing dissonance of public administration associated with the failure of the UES CE to perform the tasks of the Central Committee. So the respondents believe that the UES is a necessary structure, which, however, is not fully capable of performing the tasks of the Central Committee in the event of emergencies. It is noted that the indirect evidence of a low evaluation of the effectiveness of the UES is that almost half of all respondents have doubts that the legal status and powers of the SSNS provide for the direct management of the UES. Both theses, in general, are consistent with the above argument that the mechanism for the implementation of the Central Electoral Commission through the existing UES State CPS is an ineffective way of public administration. Also, this conclusion is consistent with the position of the expert environment, which is not inclined to consider the system of CK in Ukraine effective.

Keywords: the sphere of civil protection; emergency situation; assessing the effectiveness of civil protection in Ukraine; assessing the degree of legislative regulation of the field of civil protection.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Decree of the President of Ukraine "On the Strategy of National Security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (Accessed 22 July 2019).
2. Analytical review of the state of man-made and natural safety in Ukraine for 2018, available at: http://www.dsns.gov.ua/ (Accessed 22 July 2019).
3. Dombrovsky, S.M. and Shevchuk, R.B. (2018), "Public administration of the formation of effective mechanisms for the prevention of emergencies", vol. 9, pр. 366—371, Kharkov, Ukraine.
4. Fomin, A.I. and Sliusar, А.А. (2018), "Organization of evacuation measures in conditions of threat and conduct of hostilities. Problems and solutions", [Naukovy'j visny'k: Cy'vil'ny'j zaxy'st ta pozhezhna bezpeka], vol. 2 (6), pр. 43—49, Kharkov, Ukraine.
5. The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), "About setting up high-availability and emergency modes", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47-2015-%D1%80 (Accessed 22 July 2019).
6. DSTU ISO 9000: 2007 "Quality management systems. Basic Terms and Glossary", available at: https://dnaop.com/html/32617/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_ISO_9000_2007 (Accessed 23 July 2019).
7. Boris, O.P. (2019), "Civil protection in the administrative-territorial bodies of the basic level", pр. 383—384, Dnieper, Ukraine.

№ 16 2019, стор. 84 - 87

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-09-05

Кількість переглядів: 92

Відомості про авторів

О. П. Борис

к. т. н., заступник начальника, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

O. Boris

PhD in Technical Sciences, Deputy Chief of the Ukrainian Research Institute of Civil Protection

ORCID:

0000-0003-1236-7785

Як цитувати статтю

Борис О. П. Експертний аналіз результатів соціологічного дослідження щодо оцінки стану цивільного захисту в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 84–87. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.84

Boris, O. (2019), “Expert analysis of results of sociological research on evaluation of civil protection in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 84–87. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.