EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ЕЛЕМЕНТНА СТРУКТУРА ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
О. О. Усаченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.88

УДК: 351.864

О. О. Усаченко

СУТНІСТЬ ТА ЕЛЕМЕНТНА СТРУКТУРА ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

Визначено, що оборонна промисловість — специфічна підсистема суспільного господарства, що знаходиться в досить жорстких рамках політичних доктрин і економічних умов, які визначають шляхи і характер його розвитку. Запропоновано під оборонним комплексом розуміти промисловий комплекс, який об'єднує підприємства, науково-дослідні, конструкторські та проектні організації різних форм власності та організаційно-правового статусу, здійснює діяльність з виконання державного оборонного замовлення (ДОЗ), тобто виробляє продукцію і послуги в інтересах обороно здатності країни. Зазначено, що у всьому світі традиційно основним замовником продукції ОПК є держава, оскільки оборона країни — одне з ключових суспільних благ, виробництво яких не може бути цілком віддано на відкуп ринку; жодна приватна структура не буде зацікавлена у фінансуванні масштабних оборонних проектів, що не приносять прямого виграшу, та й розмір необхідного фінансування в більшості випадків виявляється непідйомний для жодної окремо взятої корпорації. Визначено, що українська оборонна промисловість у всіх країнах має суттєві розміри оборонного сектора по відношенню до всієї промисловості. Однак вітчизняна оборонна промисловість відрізняється гіпертрофованим питомою вагою військового сектора, який розвивався прискореними темпами за рахунок перекачування в нього значної частини ресурсів країни. В результаті цього оборонні підприємства забезпечили собі високі по відношенню до підприємств інших галузей народного господарства характеристики матеріального і кадрового забезпечення, стали визначати рівень науково-технічних досягнень у країні і темпи науково-технічного прогресу.
Зазначено, що оборонна промисловість України — сукупність підприємств і організацій: беруть участь у виконанні поточного державного оборонного замовлення (ДОЗ) і / або у військово-технічному співробітництві (ВТС) з іншими країнами; мають мобілізаційні завдання, тобто потенційно здатні виробляти або розробляти ті чи інші види озброєння і / або військової техніки (ОВТ); мають ліцензію (ліцензії) на виробництво або розробку ОВТ; перебувають у віданні конкретних органів влади (для державних підприємств) або щодо яких ці органи влади реалізують єдину державну політику (для акціонерних товариств).

Ключові слова: оборонна промисловість; політична доктрина; державне оборонне замовлення; військово-технічне співробітництво; військова техніка; державна політику.

Література

1. Офіційний сайт національного інституту стратегічних досліджень URL: http://www.niss.gov.ua
2. Федченко Д.І. Cистема забезпечення кібербезпеки: проблеми формування та ефективної діяльності / Д.І. Федченко // Молодий вчений. — Випуск 5 (57). 2017. — С. 653—658.
3. Шеломенцев В.П. Сутність організаційного забезпечення системи кібернетичної безпеки України та напрями його удосконалення / В. П. Шеломенцев // Випуск 2 (28). — 2012. — С. 299—309.
4. Горбулін В., Шеховцов В. Створення ДК "Укроборонпром" як початок дієвого ядра ОПК // Наука і оборона. — 2013. — № 3. — С. 27—31.
5. Сальнікова О.Ф. Роль оборонно-промислового комплексу в системі національної безпеки // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2014. — № 4.
6. Офіційний сайт ДК "Укроборонпром" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukroboronprom.com.ua/uk/
7. До зубів і вище [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://magazine.nv.ua/article/post/47215

O. Usachenko

THE ESSENCE AND THE ELEMENTAL STRUCTURE OF THE DEFENSE INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

It is determined that the defense industry is a specific subsystem of the public economy, which is in a rather rigid framework of political doctrines and economic conditions that determine the ways and nature of its development. It is proposed to understand by the defense complex an industrial complex that unites enterprises, research, design and project organizations of different ownership and organizational and legal status, carries out activities on execution of the state defense order (DOS), ie produces products and services in the interests of defense the ability of the country. It is stated that the state is traditionally the main customer of OPC products worldwide, since the defense of the country is one of the key public goods whose production cannot be fully paid to the market; no private entity will be interested in financing large-scale defense projects that do not bring direct benefits, and in most cases the amount of funding required is inappropriate for any single corporation. It is determined that the Ukrainian defense industry in all countries has a significant size of the defense sector in relation to the whole industry. However, the domestic defense industry differs in the hypertrophied proportion of the military sector, which has been developing at an accelerated rate due to the pumping of a large part of its resources into the country. As a result, defense enterprises have secured high material and human resources characteristics in relation to enterprises of other sectors of the economy, have begun to determine the level of scientific and technological achievements in the country and the pace of scientific and technological progress.
It is stated that the defense industry of Ukraine is a set of enterprises and organizations: they participate in the execution of the current state defense order (DOS) and / or in military-technical cooperation (PTS) with other countries; have mobilization tasks, that is, potentially capable of producing or developing certain types of weapons and / or military equipment (VTS); have a license (licenses) for the production or development of ATS; are in charge of specific authorities (for state-owned enterprises) or for which these authorities implement a unified state policy (for joint stock companies).

Keywords: defense industry; political doctrine; state defense order; military-technical cooperation; military equipment; public policy.

References

1. National Institute for Strategic Studies (2019), available at: http://www.niss.gov.ua (Accessed 15 Aug 2019).
2. Fedchenko, D. I. (2017), "Cybersecurity System: Problems of Creation and Effective Activities", Molodyj vchenyj, vol. 5, pp. 653—658.
3. Shelomentsev, V. P. (2012), "The essence of organizational support of the system of cybernetic security of Ukraine and directions of its improvement", vol. 2, pp. 299—309.
4. Horbulin, V. and Shekhovtsov, V. (2013), "Establishment of the State Concern "Ukroboronprom" as the beginning of the operational core of the defense industry", Nauka i oborona, vol. 3, pp. 27—31.
5. Sal'nikova, O.F. (2014), "The role of defensive industrial complex in the system of national security", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=706 (Accessed 15 Aug 2019).
6. Ukroboronprom (2019), available at: http://ukroboronprom.com.ua/uk/ (Accessed 15 Aug 2019).
7. nv.ua (2017), "T— the teeth and above", available at: http://magazine.nv.ua/article/post/47215 (Accessed 15 Aug 2019).

№ 16 2019, стор. 88 - 91

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-09-05

Кількість переглядів: 634

Відомості про авторів

О. О. Усаченко

к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України

O. Usachenko

PhD in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5458-8976

Як цитувати статтю

Усаченко О. О. Сутність та елементна структура оборонної промисловості України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 88–91. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.88

Usachenko, O. (2019), “The essence and the elemental structure of the defense industry of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 88–91. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.