EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ЗОВНІШНІМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАГРОЗАМ
Р. Ю. Прав

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.113

УДК: 351.88

Р. Ю. Прав

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ЗОВНІШНІМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАГРОЗАМ

Анотація

Статтю присвячено проблематиці дослідження інноваційних методів реалізації політики владних структур щодо протидії зовнішнім інформаційним загрозам. Дослідженю питання сучасних інформаційних загроз та інформаційної безпеки України на сучасному етапі в рамках реалізації пріоритетних завдань державної політики забезпечення інформаційної безпеки. Виявлено особливості механізму протидії інформаційним загрозам зовнішніх джерел для забезпечення інформаційної безпеки України, наведено основні сучасні методи блокування деструктивних та стимулювання перспективних властивостей, процесів та явищ інформаційної безпеки України. Наведено методи протидії держави зовнішнім інформаційним загрозам. Наведено оперативні методи протидії зовнішнім інформаційним загрозам: 1) постійний та системний контроль вітчизняного інформаційного простору; 2) введення обмежень розмірів інформаційного простору для тих категорій населення та соціальних груп, які є найбільш вразливими до тієї чи іншої інформаційної загрози; 3) посилення авторитету та впливу власних владних структур; 4) вдалі заходи власної інформаційної політики; 5) забезпечення ефективного зворотного зв'язку з суспільством тощо.

Ключові слова: інформаційні загрози; безпека; інформаційна безпека; інформація; методи; протидія.

Література

1. Аналітичний огляд проблем інформаційного й електронного права в Україні [Електронний ресурс] // Сайт "AMB" group. — Режим доступу: http://www.itsway.kiev.ua/index.php?language=ru&main_managemen=about&mana gemen=eGov_Zak
2. Антонюк В.В. Організаційно-правові засади формування та реалізації державної політики інформаційної безпеки України // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління // НАДУ при Президентові України. — К., 2017. — 218 с.
3. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: монографія/ За загальною редакцією д-ра юрид. наук, проф. Бандурки О.М. — Харків: Вид-во Ун-ту внутр. Справ, 2000. — 368 с.
4. Брижко В.М. Інформаційне суспільство. Дефініції / В.М. Брижко, О.М. Гальченко, В.С. Цимбалюк, О.А. Орєхов, А.М. Чорнобров. — К., 2002. — 220 с.
5. Горбулін В.П. Засади національної безпеки України / В. Горбулін, А. Качинський. — К.: Інтертехнологія, 2009. — 272 с.
6. Дереко В.Н. Теоретико-методологічні засади класифікації загроз об'єктам інформаційної безпеки / В. Дереко // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. — 2015. — № 2 (18). — С. 16—22.
7. Живко З. Інформаційні загрози: суть і проблеми / З. Живко, М. Живко // Безпека та захист інформації в інформаційних системах: тези доповідей ІІ Міжнародної НПК. — К., 2017. — C. 116—118.
8. Куцька О.М. Особливості інформаційно-психологічного впливу Російської Федерації напередодні та початковому етапі антитерористичної операції на сході України / О. Куцька // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. — 2017. — № 1 (21). — С. 180—190.
9. Литвин М.М. Умови та фактори внутрішньої загрози національній безпеці України / М. Литвин, В. Кохан [Електронний ресурс]. — Режим доступу: plesetsk-info.ru/uchebnoe-posobie/umovi-ta-faktorivnutrshno-zagrozi-natconalni-bez
10. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/964-15
11. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Доктрину інформаційної безпеки України": Указ Президента України від 25.02.2017 № 47/2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.president.gov.ua/ documents/472017-21374
12. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про національну безпеку України": Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.president.gov.ua/ documents/2872015-190
13. Сащук Г. Інформаційна безпека в системі забезпечення національної безпеки / Г. Сащук [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// journ. univ.kiev.ua/trk/publikacii/satshuk_publ.php
14. Снитко О.С. Проекти тотального зомбування в інформаційному просторі України / О. Снитко // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. — 2017. — № 1 (21). — С. 207—215.
15. Ткачук Т. Сучасні загрози інформаційній безпеці держави: теоретико-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право. — № 10. — 2017. — С. 182—189.
16. Хмелевський Р.М. Дослідження оцінки загроз інформаційній безпеці об'єктів інформаційної діяльності / Р. Хмелевський // Сучасний захист інформації. — 2016. — № 4. — C. 65—70.

R. Prav

INNOVATIVE METHODS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY FOR COUNTERACTING EXTERNAL INFORMATION THREATS

Summary

The article is devoted to the problem of researching innovative methods for implementing the policy of governmental structures to counteract external information threats. Issues of modern information threats and information security of Ukraine at the present stage within the framework of realization of priority tasks of domestic and foreign state policy are investigated. The peculiarities of the mechanism of counteracting information threats from external sources for ensuring information security of Ukraine are revealed, the main modern methods of blocking destructive and stimulating perspective properties, processes and phenomena of information security of Ukraine are presented. The methods of counteraction of the state to external information threats are presented. The operative methods of counteracting external information threats are presented: 1) constant and systematic control of the domestic information space; 2) introducing restrictions on the size of the information space for those categories of population and social groups that are most vulnerable to a particular information threat; 3) strengthening the authority and influence of their own power structures; 4) successful measures of own information policy; 5) Ensure effective public feedback and more. Generally, there are many traditional and innovative methods of counteraction to external information threats at the state level today: methods of description and classification of information hazards; methods for investigating causal relationships (methods of divergence, similarity, accompanying changes and residuals); technical information security techniques based on the use of cryptographic approaches to ensure information security mode. The classification of information threats is given: at the location of the source of the danger; the magnitude of the likely consequences; by the degree of formation; by nature of occurrence; by the degree of subjective perception; by sphere of activity. The analysis of the most relevant and relevant information threats to the life of the state so far shows that most of the threats, both internal and external, are interrelated, as well as the sources of their occurrence.

Keywords: information threats; security; information security; information; methods; counteraction.

References

1. "AMB" group (2018), "Analytical review of problems of information and electronic law in Ukraine", available at: http://www.itsway.kiev.ua/index.php?language=ru&main_managemen=about&managemen=eGov_Zak, (Accessed 11 August 2019).
2. Antoniuk, V.V. (2017), "Organizational and legal bases of formation and realization of the state information security policy of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, State administration, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
3. Aristova, I.V. (2000), Derzhavna informatsijna polityka: orhanizatsijno-pravovi aspekty [State information policy: organizational and legal aspects], Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine.
4. Bryzhko, V. M. Hal'chenko, O.M. Tsymbaliuk, V.S. Oriekhov, O.A. aтв Chornobrov, A.M. (2002), Informatsijne suspil'stvo. Definitsii [Information Society. Definitions], Integral, Kyiv, Ukraine.
5. Horbulin, V.P. Kachyns'kyj, A.B. (2009), Zasady natsional'noi bezpeky Ukrainy [National security principles of Ukraine], Intertekhnolohiia, Kyiv, Ukraine.
6. Dereko, V.N. (2015), "Theoretical and methodological principles of information security threat classification", Information Security of the Person, Society and State, vol. 2 (18), pp. 16—22.
7. Zhyvko, Z.B. and Zhyvko M.O. (2009), "Information threats: the essence and problems", Information Security of the Person, Society and State, vol. 7 (81), pp. 116—118.
8. Kuts'ka, O.M. (2017), "Features of information-psychological impact of the Russian Federation on the eve and initial stage of the anti-terrorist operation in eastern Ukraine", Information Security of the Person, Society and State, vol. 1 (21), pp. 180—190.
9. Lytvyn, M. and Kokhan, V. (2017), "Conditions and factors of internal threat to Ukraine's national security", available at: http://plesetsk-info.ru/uchebnoe-posobie/umovi-ta-faktorivnutrshno-zagrozi-natconalni-bez, (Accessed 11 August 2019).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On the Fundamentals of National Security of Ukraine", available at: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15?lang=en (Accessed 11 August 2019).
11. President of Ukraine (2017) Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of December 29, 2016 "On the Doctrine of Information Security of Ukraine", available at: https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374 (Accessed 11 August 2019).
12. President of Ukraine (2015) Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of 6 May 2015 "On National Security of Ukraine", available at: https://www.president.gov.ua/documents/2872015-190 (Accessed 11 August 2019).
13. Press Office "TroubleShooter" (2014), "Information security in the national security system", available at: http://troubleshooter.com.ua/ru/inform-bezopasnost/52-informatsijna-bezpeka-v-sistemi-zabezpechennya-natsionalnoji-bezpeki (Accessed 11 August 2019).
14. Snytko, O.S. (2017), "Total zombie projects in the information space of Ukraine", Information Security of the Person, Society and State , vol. 1 (21), pp. 207—215.
15. Tkachuk, T.Yu. (2017), "Modern threats to the information security of the state: a theoretical and legal analysis", Entrepreneurship, Economy and Law, vol. 10, pp. 182—189.
16. Khmelevs'kyj, R.M. (2016), "Research of information security threats assessment of information objects", Modern Information Security, vol. 4, pp. 65—70.

№ 16 2019, стор. 113 - 118

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-09-05

Кількість переглядів: 2566

Відомості про авторів

Р. Ю. Прав

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

R. Prav

postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-8064-2836

Як цитувати статтю

Прав Р. Ю. Інноваційні методи реалізації державної політики протидії зовнішнім інформаційним загрозам. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 113–118. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.113

Prav, R. (2019), “Innovative methods of implementation of the state policy for counteracting external information threats”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 113–118. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.113

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.